ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: นิพพานัง ปรมัง วทันติ พุทธา : ผู้รู้กล่าวว่า "นิพพานเป็นธรรมชาติอันสูงสุด"  (อ่าน 5530 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

raponsan

 • มารยิ่งมี บารมียิ่งแก่กล้า
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +61/-0
 • ออนไลน์ ออนไลน์
 • กระทู้: 27760
 • Respect: +11
  • ดูรายละเอียด
0
 


เรื่อง : ปัญหาของพระอานนทเถระ
     
         
ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภปัญหาของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "สพฺพปาปสฺส อกรณํ" เป็นต้น.

 :25: :25: :25: :25:

กาลแห่งพระพุทธเจ้าต่างกัน แต่คำสอนเหมือนกัน
 
ได้ยินว่า พระเถระนั่งในที่พักกลางวัน คิดว่า "พระศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ทุกอย่าง คือ พระชนนีและพระชนก การกำหนดพระชนมายุ ไม้เป็นที่ตรัสรู้ สาวกสันนิบาต อัครสาวก อุปัฏฐาก, แต่อุโบสถมิได้ตรัสบอกไว้ อุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้นเหมือนอย่างนี้ หรือเป็นอย่างอื่น."

ท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา แล้วทูลถามเนื้อความนั้น. ก็เพราะความแตกต่างแห่งกาลแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเท่านั้น ได้มีแล้ว ความแตกต่างแห่งคาถาไม่มี

    - ด้วยว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี ได้ทรงกระทำอุโบสถในทุกๆ ๗ ปี, เพราะพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้วในวันหนึ่งเท่านั้น พอไปได้ ๗ ปี,
    - พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สิขีและเวสสภู ทรงกระทำอุโบสถในทุกๆ ๖ ปี, (เพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๒ พระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้น พอไปได้ ๖ ปี)
    - พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะและโกนาคมนะ ได้ทรงกระทำอุโบสถทุกๆ ปี, (เพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้น พอไปได้ปีหนึ่งๆ);
    - พระกัสสปทสพล ได้ทรงกระทำอุโบสถทุกๆ ๖ เดือน เพราะพระโอวาทที่พระองค์ทรงประทานในวันหนึ่ง พอไปได้ ๖ เดือน ;

    ฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสความแตกต่างกันแห่งกาลนี้ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า "ส่วนโอวาทคาถาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น เป็นอย่างนี้นี่แหละ" ดังนี้แล้ว


    ans1 ans1 ans1 ans1

เมื่อจะทรงกระทำอุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ซึ่งเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นให้แจ่มแจ้ง จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

        สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา
        สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.
             ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
             นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
             น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
             สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต.
        อนูปวาโท อนูปฆาโต   ปาติโมกฺเข จ สํวโร
        มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ   ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
        อธิจิตฺเต จ อาโยโค   เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.


        ความไม่ทำบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลให้ถึงพร้อม
        ความทำจิตของตนให้ผ่องใส นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
              ความอดทนคือความอดกลั้น เป็นธรรมเผาบาปอย่างยิ่ง
              ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยม,
              ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าบรรพชิต
              ผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ.
        ความไม่กล่าวร้าย ๑  ความไม่ทำร้าย ๑  ความสำรวมในพระปาติโมกข์ ๑
        ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑  ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑
        ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิต ๑  นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
   
     แก้อรรถ

             
     บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สพฺพปาปสฺส ได้แก่ อกุศลกรรมทุกชนิด.
     การยังกุศลให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ออกบวชจนถึงพระอรหัตมรรค และการยังกุศลที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ ชื่อว่า อุปสมฺปทา.
     การยังจิตของตนให้ผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง ๕ ชื่อว่า สจิตฺตปริโยทปนํ.
     บาทพระคาถาว่า เอตํ พุทฺธานสาสน (๑-) โดยอรรถว่า นี้เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์.


     st12 st12 st12 st12

     บทว่า ขนฺติ ความว่า ขึ้นชื่อว่าความอดทน กล่าวคือ ความอดกลั้นนี้ เป็นตบะอย่างยอดยิ่ง คืออย่างสูงสุดในพระศาสนานี้.
     บาทพระคาถาว่า นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา ความว่า พุทธบุคคลทั้ง ๓ จำพวกนี้ คือ
     พระพุทธะจำพวก ๑ พระปัจเจกพุทธะจำพวก ๑ พระอนุพุทธะจำพวก ๑
     ย่อมกล่าวพระนิพพานว่า "เป็นธรรมชาติอันสูงสุด."

     บทว่า น หิ ปพฺพชิโต โดยความว่า บุคคลผู้ที่ล้างผลาญบีบคั้นสัตว์อื่นอยู่ ด้วยเครื่องประหารต่างๆ มีฝ่ามือเป็นต้น ชื่อว่า ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต.
     บทว่า สมโณ ความว่า บุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ โดยนัยที่กล่าวแล้วนั่นแหละ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหมือนกัน.


      st11 st11 st11 st11

     การไม่ติเตียนเอง และการไม่ยังผู้อื่นให้ติเตียน ชื่อว่า อนูปวาโท.
     การไม่ทำร้ายเอง และการไม่ใช้ผู้อื่นให้ทำร้าย ชื่อว่า อนูปฆาโต.
     บทว่า ปาติโมกฺเข ได้แก่ ศีลที่เป็นประธาน.
     การปิด ชื่อว่า สํวโร. ความเป็นผู้รู้จักพอดี คือความรู้จักประมาณ ชื่อว่า มตฺตญฺญุตา.
     บทว่า ปนฺตํ ได้แก่ เงียบ.
     บทว่า อธิจิตฺเต ความว่า ในจิตอันยิ่ง กล่าวคือจิตที่สหรคตด้วยสมาบัติ ๘.
     การกระทำความเพียร ชื่อว่า อาโยโค.
     บทว่า เอตํ ความว่า นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์.


      :25: :25: :25: :25:

     ก็ในพระคาถานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสศีลอันเป็นไปทางวาจาด้วยอนูปวาท.
     ตรัสศีลอันเป็นไปทางกาย ด้วยอนูปฆาต.
     ตรัสปาติโมกขสีลกับอินทริยสังวรสีล ด้วยคำนี้ว่า ปาติโมกฺเข จ สํวโร.
     ตรัสอาชีวปาริสุทธิสีลและปัจจัยสันนิสิตสีล ด้วยมัตตัญญุตา,
     ตรัสเสนาสนะอันสัปปายะ ด้วยปันตเสนาสนะ,
     ตรัสสมาบัติ ๘ ด้วยอธิจิต.
     ด้วยประการนี้ สิกขาแม้ทั้ง ๓ ย่อมเป็นอันพระองค์ตรัสแล้วด้วยพระคาถานี้ทีเดียว ฉะนี้แล.
     ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ฉะนี้แล.

____________________________
๑- บาลี เป็น พุทฺธาน สาสนํ.   

ที่มา http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=24&p=4
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=748&Z=798
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 22, 2016, 12:22:44 pm โดย raponsan »
บันทึกการเข้า
ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปลายิงสุ

sinsae

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 277
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
บางเรื่อง ก็มีคนอ่าน เยอะ นะครับ
ตอนนี้พยายาม อ่านตามเรื่องที่ คนอ่านเยอะ นะครับ

   thk56 like1
บันทึกการเข้า