สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 14, 2011, 08:36:18 amหัวข้อ: อานาปานสติ สโตริกาญาณที่ 5 ปีติกับลมหายใจเข้า และ ออก
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 14, 2011, 08:36:18 am
[๔๐๘] บุคคลย่อมศึกษาว่า จักรู้แจ้งปีติหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักรู้แจ้งปีติหายใจเข้า
อย่างไร ฯ
        ปีติเป็นไฉน ? ( พระธรรมปีติเช่นเดียวกัน )
        เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจออกยาว ปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาว ปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้นฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจออกสั้นด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้น ด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจออกด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจเข้า ด้วยสามารถความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออก ด้วยสามารถความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้า ปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น
       ปีติและปราโมทย์ คือ ความเบิกบาน ความบันเทิงความหรรษา ความรื่นเริงแห่งจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ
       ปีตินี้ย่อมปรากฏเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมั่น ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาว สติย่อมตั้งมั่น
       ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจออกสั้น
       ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้น
       ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจออก
       ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจเข้า
       ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออก
       ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้า สติย่อมตั้งมั่น
       ปีติย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อคำนึงถึง
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อรู้ ...
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อเห็น
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อพิจารณา
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่ออธิษฐานจิต
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธา
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อประคองความเพียรเมื่อเข้าไปตั้งสติไว้
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อจิตตั้งมั่น
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญา
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อละธรรมที่ควรละ
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง
       ปีตินั้นย่อมปรากฏ เวทนา ด้วยสามารถ   ความเป็นผู้รู้แจ้งปีติหายใจออกหายใจเข้า อย่างนี้   นั้นปรากฏ   สติเป็นอนุปัสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไม่ใช่สติ
       สติปรากฏด้วย เป็นตัวสติด้วยบุคคลย่อมพิจารณาเวทนานั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ท่านจึงกล่าวว่า สติปัฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
       คำว่า พิจารณา ความว่า ย่อมพิจารณาเวทนานั้นอย่างไร ฯลฯ ย่อมพิจารณาเวทนานั้นอย่างนี้ ฯ
        ภาวนา ในคำว่า ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาด้วยอรรถว่าเป็นที่เสพ สีลวิสุทธิ ด้วยอรรถว่าความรู้แจ้งปีติระวังลมหายใจออกลมหายใจเข้า ฯลฯเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งปีติหายใจออกหายใจเข้า ฯลฯ บุคคลเมื่อรู้ย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลง เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ ฯหัวข้อ: Re: อานาปานสติ สโตริกาญาณที่ 5 ปีติกับลมหายใจเข้า และ ออก
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ มีนาคม 14, 2011, 08:45:38 am
แ่บ่งหัวข้อเป็นดังนี้ ผู้ศึกษาพึงทำความเข้าใจ

  1.ปีติ คืออะไร

  2.ปีติ ปรากฏได้อย่างไร

  3.ปีติ เกี่ยวกับอานาปานสติอย่างไร

  4.ปีติ มีความสำคัญอย่างไร


  ถ้าเข้าใจปีติ นี้ก็เข้าใจในขั้นตอน  สำหรับศิษย์กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำััดับ น่าจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้เพราะ
ส่วนนี้ปรากฏในธรรมปีติ แล้ว ทั้งส่วนพระลักษณะ และ พระรัศมี

 ;)


หัวข้อ: Re: อานาปานสติ สโตริกาญาณที่ 5 ปีติกับลมหายใจเข้า และ ออก
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ มีนาคม 14, 2011, 08:58:33 am
(http://kid.madchima.org/images/Banner/ban-ana-3.jpg)
พิจารณาให้ดี จะเห็นธรรม