สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 01, 2012, 07:37:08 am



หัวข้อ: ราหุลสูตร ว่าด้วยพระพุทโธวาทที่ตรัสโปรดพระราหุล
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 01, 2012, 07:37:08 am



 
         พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  สุตตนิบาต  [๒.  จูฬวรรค]
                    ๑๑.  ราหุลสูตร
(http://lh3.ggpht.com/_7nCdfCV-TPM/S44rsZbX1lI/AAAAAAAAAGM/-JxxW6iLoIk/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%20%E0%B9%91%E0%B9%90.jpg)
          ๑๑. ราหุลสูตร
   ว่าด้วยพระพุทโธวาทที่ตรัสโปรดพระราหุล
            [๓๓๘]    (พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระราหุลดังนี้)
                                         เพราะความสนิทสนมกันเกินไป
                                    เธอนึกดูหมิ่นบัณฑิต๑บ้างหรือไม่
                                    การชูคบเพลิงแก่มวลมนุษย์๒
                                    เธอยังใส่ใจนอบน้อมอยู่หรือไม่
            [๓๓๙]    (ท่านพระราหุลทูลตอบดังนี้)
                                          ถึงจะมีความสนิทสนมกันมากสักเพียงใด
                                    ข้าพระองค์ก็ไม่เคยนึกดูหมิ่นบัณฑิตเลย
                                    การชูคบเพลิงแก่มวลมนุษย์
                                    ข้าพระองค์ก็ยังใส่ใจนอบน้อมอยู่เสมอ
            [๓๔๐]    (พระผู้มีพระภาคตรัสโอวาทดังนี้)
                                         เธอละกามคุณ    ๕    ซึ่งน่ารัก    น่ารื่นรมย์ใจแล้ว
                                    ออกจากเรือนบวชด้วยศรัทธา
                                    จงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิด
            [๓๔๑]                    เธอจงคบกัลยาณมิตร    ยินดีเสนาสนะอันสงัด
                                    ปราศจากเสียงอึกทึกครึกโครม
                                    จงเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค
            [๓๔๒]                    เธอจงอย่าทำความอยากในปัจจัย    ๔    เหล่านี้    คือ
                                    จีวร    บิณฑบาต    เสนาสนะ    และคิลานปัจจัยเภสัชที่เกิดขึ้น
                                    เธออย่ากลับมายังโลกนี้อีกเลย
            [๓๔๓]                    เธอจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกข์    และอินทรีย์    ๕
                                    จงเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน
                                    จงเป็นผู้เบื่อหน่ายในสังสารวัฏให้มาก
            [๓๔๔]                    จงเว้นสุภนิมิตอันเป็นเหตุให้เกิดราคะเสีย
                                    จงเจริญสมาธิจิตด้วยอสุภภาวนา
                                    จนจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง    และตั้งมั่นด้วยดี๑
            [๓๔๕]                    จงเจริญกัมมัฏฐานที่ไม่มีนิมิต    จงละมานานุสัยกิเลส
                                    เพราะละมานะได้นั่นเอง    เธอก็จะเป็นผู้สงบระงับ
            ทราบว่า    พระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระราหุลด้วยคาถาเหล่านี้อยู่เนือง  ๆ
ด้วยประการฉะนี้
                  ราหุลสูตรที่ ๑๑
(http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/08/Y10947842/Y10947842-23.jpg)


หัวข้อ: Re: ราหุลสูตร ว่าด้วยพระพุทโธวาทที่ตรัสโปรดพระราหุล
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมะ ปุจฉา ที่ สิงหาคม 15, 2012, 02:49:26 pm
แนะนำให้อ่านจ้า