สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 25, 2012, 07:37:13 AMหัวข้อ: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 25, 2012, 07:37:13 AM
(http://www.madchima.net/images/736_card_17.jpg)

ตามที่หลายท่าน คอมเม้นต์ และ เสนอแนะไว้เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการอ่านเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่มีความสนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มอ่านอย่างไร ? ก็จะพยายามนำเสนอให้เป็นหมวด ๆ นะจ๊ะเจริญธรรม
 ;)


หัวข้อ: สมาธิ สมถะ ฌาน
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 25, 2012, 07:38:29 AM
(http://www.madchima.net/images/391_ban_2.jpg)

สมาธิ สมถะ ฌาน

1.สมาธิสูตร อีกสูตร หนึ่ง ที่ชี้ให้เราวิธีการเห็นตามความเป็นจริง
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6400.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6400.0)

2.สูตรแห่งสมาธิ อีกสูตรหนึ่ง
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6409.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6409.0)

3.สมาธิสูตร อีกสูตร หนึ่ง ที่ชี้ให้เห็น ความปรากฏตามความเป็นจริง จึงจักเห็นจริง
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6402.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6402.0)

4.ธรรม 7 ประการของผู้ฝึกสมาธิ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=805.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=805.0)

5.ปฏิบัติ กรรมฐาน ไม่มี วสีได้หรือไม่ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=674.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=674.0)

6.ธรรม ๗ ประการที่ควรกำหนดรู้
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5043.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5043.0)

7.สมาธิ แค่เพียงนาทีเดียว ถือว่าเป็นกุศลใหญ่หลวงแล้ว
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5038.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5038.0)

8.หมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ควรแก่การใช้งาน เพราะปราศจากสมาธิ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5054.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5054.0)

9.ธรรมอันเป็นโคจร ในที่นี้หมายถึงธรรมที่เป็นอารมณ์กัมมัฏฐานของภิกษุ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5048.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5048.0)

10.พลังจิต มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ ว่ามีจริง ?
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5210.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5210.0)

11.๖. โคจรสูตร ว่าด้วยการเดินจิตในสมาธิ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4787.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4787.0)

12.อยากทราบเรื่อง นิมิต คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4994.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4994.0)

13.ถามเรื่อง สุข ของสมาธิ คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4993.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4993.0)

14.สัมมาสมาธิ หมายถึง ฌาน หรือ ไม่คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5398.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5398.0)

15.การมีสติ เป็นการทำสมาธิ หรือไม่คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5400.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5400.0)

16.ฝึกกรรมฐาน สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ วัดกันได้ตรงไหนครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5264.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5264.0)

17.กามฉันทะ และ ฉันทะสมาธ ต่างกันอย่างไร
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5029.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5029.0)

18.สมาธิสูตร ว่าด้วยเรื่อง สัมมาสมาธิ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=867.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=867.0)

19.นั่งเฉยๆ สำรวมใจ ไม่กำหนดภาวนาอะไรเป็นสมาธิ หรือไม่ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3827.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3827.0)

20.ญาณทัศนะ กับ สมาธิ เกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3757.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3757.0)

21.คำถามจากเมล "จิตหมดจดในสมาธิ ทำอย่างไร"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3182.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3182.0)

22.ตัณหาในสมาธิ กับ ฉันทะ ในสมาธิ แตกต่างกันอย่างไร คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3076.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3076.0)

23.อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2377.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2377.0)

24.วิโมกข์ 8 ประการ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2378.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2378.0)

25.ฌาน ๕ ยกปฐวีกสิณเป็นอารมณ์แห่งฌาน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2379.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2379.0)

26.พยาบาท นิวรณ์ คืออะไร คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2221.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2221.0)

27.นิมิต คืออะไรครับ มีความจำเป็น ในสมาธิ มาก น้อยเพียงใดครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2227.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2227.0)

28.ราหุลสูตร ว่าด้วยพระพุทโธวาทที่ตรัสโปรดพระราหุล
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6071.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6071.0)หัวข้อ: สติ วิปัสสนา นิพพาน
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 25, 2012, 07:39:14 AM
(http://www.madchima.net/images/601_ban_3.jpg)
สติ วิปัสสนา นิพพาน

1.ความอ่อน กลาง แก่ แห่งอินทรีย์ ๕ ในวิปัสสนา ของอริยบุคคล พระโสดาบัน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6443 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6443)

2.การวิปัสสนา ในปฏิจสมุปบาท
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1464.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1464.0)

3.กลอน "สาวกภูมิ" และ คำบรรยาย โดยย่อ ( ธัมมะวังโส )
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5700.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5700.0)

4.อุเปกขูปวิจาร ๖ อยากให้อ่าน ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4743.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4743.0)

5. 30 กว่าปีกับการฝึกกรรมฐาน อานาปานสติ และ กายคตาสติ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4226.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4226.0)

6. ความเศร้าหมองของผู้บำเพ็ญตบะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4420.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4420.0)

7. อะไร เรียกว่า การทำสมถะ อะไรเรียกว่าการทำ วิปัสสนา
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4451.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4451.0)

8.การฝึกสติ มีวิธีการปฏิบัติ ง่าย ๆ หรือป่าวครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1800.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1800.0)

9.จะศึกษาวิปัสสนา ต้องทำอย่างไร คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1435.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1435.0)

10.ควรทำิวิปัสสนา ตอนไหน และ ควรทำอย่างไรใน วิปัสสนา คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3772.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3772.0)

11.รูป เป็นทุกข์ ใจ รู้ เป็น นาม มีใครอธิบายให้เข้าใจได้บ้างคะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3671.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3671.0)

12.เจริญธรรมที่อายตนะ ได้หรือไม่
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3613.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3613.0)

13.เห็นดับอะไร ? จึงจะสิ้นภพ สิ้นชาติได้ คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3598.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3598.0)

14.โพธิปักขิยธรรม 37 หรือ อภิญญาเทสิตธรรม
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3594.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3594.0)

15.ปัสสนา ตั้งจิตอย่างไร และ ควรปฏิบัติ ตอนไหน คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2988.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2988.0)

16.การปฏิบัติ วิปัสสนา มีความจำเป็นต้องใช้สมาธิ ระดับไหน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2860.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2860.0)

17.อุปสรรคของวิปัสสนา ที่ควรทราบมีอะไรบ้างคะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2054.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2054.0)

18.ผู้ฝึกวิปัสสนา ควรเตรียมตัวอย่างไรคะ ในการเจริญวิปัสสนา
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1884.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1884.0)


หัวข้อ: เกี่ยวกับ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 25, 2012, 07:39:53 AM
(http://www.madchima.net/images/738_ban_4.jpg)
เกี่ยวกับ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ

1.การวางใจเป็นกลาง เป็นคุณสมบัติ ของ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6408.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6408.0)

2. QA "กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ มีความเป็นมาอย่างไร มีในพระไตรปิฏก หรือไม่"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6096.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6096.0)

3. ขอโทษ กับ ขอขมา มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรคะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6059.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6059.0)

4.คำถามจากเมล "อะไร เป็นหัวใจที่่สำคัญในการภาวนากรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำัดับ"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5993.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5993.0)

5.ควรตั้งจิต อย่างไร ในเวลาภาวนา กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2231.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2231.0)

6.การวางอารมณ์ในกรรมฐาน มีขั้นตอนอย่างไรครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2987.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2987.0)

7.อยากทราบขั้นตอนการเรียน กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำัดับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2859.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2859.0)

8.กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ มีเป้าหมายจริง ๆ คืออะไรครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2138.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2138.0)

9.กรรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ เหมาะกับจริตอะไรครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=223.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=223.0)

10.ถ้าเราปฏิบัติ พระกรรมฐาน โดยไม่อธิษฐาน กรรมฐาน ได้หรือป่าวคะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1210.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1210.0)

11.เมื่อนั่งกรรมฐาน แล้ว เห็นพระแก้วมรกต ในฐานจิตที่ 5 พระผรณาปีติ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1811.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1811.0)

12.จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6200.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6200.0)

13.พระลักษณะ กับ พระรัศมี เกิดขึ้น ต่างกัน หรือ มีพร้อมกัน หรือต่างวาระกันอย่างไร
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6292.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6292.0)

14.ยังไม่สามารถมาขึ้นกรรมฐาน แต่ต้องการภาวนากรรมฐาน มัชฌิมา ก่อน ควรทำอย่างไร ?
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6331.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6331.0)

15.QA "ในกรรมฐาน มีการกำหนด ธาตุ อย่างไร และจะปฏิบัติอย่างไร ครับ"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6169.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6169.0)


หัวข้อ: การแก้ปรับ อารมณ์ ในกรรมฐาน ต่าง ๆ
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ มีนาคม 25, 2012, 08:01:27 AM
(http://www.madchima.net/images/305_ban_5.jpg)
การแก้ปรับ อารมณ์ ในกรรมฐาน ต่าง ๆ

1.ได้ยินเสียง หัวใจ ขณะนั่งกรรมฐาน ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5812.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5812.0)

2.คนฝึกสมาธิ ควรจะนอนวันละกี่ชม ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5761.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5761.0)

3.การภาวนาเวลาเดินทาง ทำอย่างไรดีครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=273.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=273.0)

4.ปฏิบัติกรรมฐาน แล้วน้ำตาไหล อยู่เรื่อย ๆ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2085.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2085.0)

5.หากเรามีเวทนา เกิดขึ้น เช่น ปวดขา ปวดหลัง ปวดเหน็บ ควรทำอย่างไรคะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2125.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2125.0)

6.การตัดความฟุ้งซ่าน ก่อนภาวนาพระกรรมฐาน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5735.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5735.0)

7.นั่งกรรมฐาน แล้ว มีเสียงลั่นที่หู แก้อย่างไร ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5679.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5679.0)

8.เวลานั่งกรรมฐาน ไปแล้ว ถ้า ปวดขา เป็นเหน็บ เราควรทำอย่างไร ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1493.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1493.0)

9.คนฟุ้งซ่าน หลับง่าย นั่งสมาธิ แล้วปวดห้ว ควรปฏิบัติแบบไหนดีครับ ?
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5443.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5443.0)

10.ถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยมากๆ จะทำอย่างไรดีครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1815.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1815.0)

11.เวลาภาวนากรรมฐาน แล้ว มักจะไปหยุดที่อารมณ์ นิ่ง ๆ อย่างนี้ควรทำอย่างไรครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1795.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1795.0)

12.อยากนั่งสมาธิ แต่พอถึงเวลานั่งแล้ว ก็ขี้เกียจครับ ไม่เคยทำที่ตั้งใจได้เลยครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6950.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6950.0)

13.ฝึกรรมฐาน นั่งเก้าอี้ ฝึก กับ นั่งสมาธิ ฝึก มีผลสำเร็จเหมือนกันหรือป่าวคะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1718.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1718.0)

14.นั่งสมาธิ และ เห็นแบบนี้ ใช่แบบนี้หรือไม่ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6970.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6970.0)

15.นั่งสมาธิ แล้ว มีความรู้สึกว่า ร้อนมาก ขนาดพัดลมก็เอาไม่อยู่
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6819.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6819.0)


หัวข้อ: รวมปัญหา อานาปานสติ
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ มีนาคม 25, 2012, 08:26:22 AM
(http://www.madchima.net/images/535_ban_6.jpg)

1.อานาปานสังยุตต์ - ๒. ทุติยวรรค - อิจฉานังคลสูตร
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4390.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4390.0)

2.อานาปานสติ ห้องที่ 4 ของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1434.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1434.0)

3.ระหว่าง อานาปานสติ กับ พุทธานุสสติ พระอาจารย์คิดว่าควรฝึกอะไรก่อนดีครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4213.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4213.0)

4.ทำไมต้องฝึก พระพุทธานุสสติ ถ้าเราสามารถฝึกอานาปานสติได้ เลยครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3972.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3972.0)

5.อานาปานสติ สโตริกาญาณที่ 4 จักระงับกายสังขาร หายใจเข้า หายใจออก
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3333.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3333.0)

6.อานาปานสติ สโตริกาญาณที่ 5 ปีติกับลมหายใจเข้า และ ออก
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3410.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3410.0)

7.อานาปานสติ สโตริกาญาณที่ 2 หายใจเข้ายาว หายใจออกยาว
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3319.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3319.0)

8.อานาปานสติ สโตริกาญาณที่ 1 หายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้น
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3307.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3307.0)

9.คำถามจากเมล "อานาปานสติมีลำดับการฝึกอย่างไร"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3193.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3193.0)

10.คำถามจากเมล "อานาปานสติเกี่ยวข้องกับกรรมฐาน มัชฌิมา อย่างไร"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3192.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3192.0)

11.คำถามจากเมล "อานาปานสติมีธรรมอะไรเป็นเครื่องรู้"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3191.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3191.0)

12.อธิบายลักษณะการภาวนา 4 อย่างในอานาปานสติ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3186.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3186.0)

13.คำถามจากเมล "เป้าหมายการปฏิบัติอานาปานสติเพื่ออะไร"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3185.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3185.0)

14.ฝึกอานาปานสติ แล้วไม่หายใจ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3062.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3062.0)

15.การนับของอานาปานสติ แบบกรรมฐาน มัชฌิมา แบบเข้าใจง่าย และ ทำได้ง่ายๆ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2809.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2809.0)

16. สนใจเรื่อง อานาปานสติ ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2780.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2780.0)

17.ขอทราบหลักการปฏิบัติ อานาปานสติ คร่าว ๆ ได้หรือไม่ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2806.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2806.0)

18.ผมฝึกอานาปานสติมาโดยตรง ควรจะต้องกลับไปฝึก พระพุทธานุสสติ หรือไม่ครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2387.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2387.0)หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ มีนาคม 25, 2012, 09:04:34 AM
เจริญพรเบื้องต้น เท่านี้ก่อนนะจ๊ะ ส่วนคำถามใด ๆ ที่ดูแล้วตอบยังไม่สมบูรณ์ ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย กระทู้ถามเข้าไปตรงส่วนนั้นเลยนะจ๊ะ จะเข้าไปตอบให้ใหม่

เจริญธรรม

 ;)


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBenten ที่ มีนาคม 25, 2012, 07:52:14 PM
อนุโมทนา ด้วยครับ มีความน่าสนใจมากครับ ผมได้รับอานิสงค์ รู้สึกว่าตามอ่านง่ายด้วยครับ อยากให้ทางทีมงานเพิ่มหัวข้อและหมวดหมู่ ให้มากกว่านี้ ด้วยนะครับ

  :25: :c017: :s_good:


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 26, 2012, 07:30:22 AM
(http://www.madchima.net/images/825_ban_7.jpg)

1.ระหว่าง การฝึก กสิณ และ การฝึก พุทธานุสสติ นั้นควรตัดสินใจอย่างไรครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=943.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=943.0)

2.อยากทราบขั้นตอนการฝึก กสิณ ในกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6948.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6948.0)

3.อยากเรียนกสิณ น้ำ คะ วานผู้รู้ช่วยอธิบายวิธีการด้วยคะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3345.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3345.0)

4.


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ มีนาคม 26, 2012, 08:03:37 AM
(http://www.madchima.net/images/773_ban_8.jpg)

ธรรมะสาระวันนี้ "สมาธิเกี่ยวเนื่อง ทั้งศีล และ ปัญญา"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=7001.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=7001.0)

ธรรมะสาระวันนี้ "แก่นสารของการภาวนาแบบพุทธ"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6988.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6988.0)

สาระธรรมวันนี้ "ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6938.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6938.0)

สาระธรรมวันนี้ "ทำจิตให้บริสุทธิ์ บูชา พระอริยะสงฆ์โดยรอบจักรภพ"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6834.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6834.0)

สาระธรรมวันนี้ "ทำจิตให้บริสุทธิ์ บูชา พระอริยะสงฆ์โดยรอบจักรภพ"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6834.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6834.0)

อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป ( ชาวลับแล ) กันบ้างไหม ?
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6907.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6907.0)

อย่ามัวเพลิดเพลิน ทุกข์ มีมาก จงยังจิต ให้ปีติ และ สุข กันเถิด เพื่อเห็นตามความ.
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6908.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6908.0)

ธรรมะสาระวันนี้ "การเจริญมรณัสสติ อย่างพุทธ แบบ ปัญญาวิมุตติ"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6729.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6729.0)

ภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญ มีกาลกิริยาที่เจริญ เป็นอย่างไร?
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6780.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6780.0)

ตอบคำถามจาก email "บุญผ่อนส่ง ได้หรือไม่ ?"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6798.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6798.0)

สาระธรรมะวันนี้ "ภาวนากรรมฐานอย่างไร ประสบความสำเร็จ"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6697.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6697.0)

เรียนธรรมเป็น สิบ ๆ ปี ฟังธรรม เป็น พัน บท ทำไมจึงละ โลกธรรม ไม่ได้
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6619.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6619.0)

ธรรมะวันนี้ "ความทุกข์ ของ พ่อแม่"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6665.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6665.0)

ธรรมะวันนี้ "อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6629.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6629.0)

วิธีการบรรลุโอกาส ๓ ประการ อันสมควรแก่การเจริญธรรม
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6662 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6662)

ธรรมะวันนี้ "ความพยายามมีพอแล้วหรือยัง"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6660.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6660.0)

สาระธรรมะวันนี้ "ธรรมสังเวช เป็นจุดเริ่มต้นของการภาวนา"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6672.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6672.0)

ธรรมะวันนี้ "หาเป้าหมายและแก่นของตนเองให้ได้"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6635.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6635.0)

สงสัยว่าทำไม ? กรรมฐาน ทำไมจึงเสื่อมครับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6512.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6512.0)

ทำการปรามาสแล้ว แต่ไม่ขอขมา จะสำเร็จคุณธรรมได้หรือไม่คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6523.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6523.0)

ความอ่อน กลาง แก่ แห่งอินทรีย์ ๕ ในวิปัสสนา ของอริยบุคคล พระโสดาบัน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6443.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6443.0)

สมาธิ เป็นไปตามลำดับ สมถและวิปัสสนา เนื่องซึงกันและกัน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6403.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=6403.0)

คัมภีร์ มูลกัจจายน์ ฉบับไทย หาอ่านยากมาก ๆ แล้ว
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1178.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1178.0)

คำกลอน โยม หรือ พระ ต่างกันที่ตรงไหน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5712.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5712.0)


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: nirvanar55 ที่ มีนาคม 26, 2012, 02:00:51 PM
อนุโมทนา ครับ รวบรวมได้อ่านง่ายมากขึ้น แต่บางคำตอบก็ดูสั้น ๆ นะครับ

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ เมษายน 04, 2012, 10:18:17 AM
คำถามยังมีอีกมาก ขอบคุณพระอาจารย์ ที่ช่วยรวบรวมเป็นหมวดให้ได้อ่านและศึกษาคะ

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: vichai ที่ กรกฎาคม 22, 2012, 05:02:11 PM
กระทู้นี้ดี มากครับ แนะนำครับ
 :s_hi: :25:


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBenten ที่ กรกฎาคม 22, 2012, 08:03:52 PM
มีการแนะนำเป็นหมวดหมู่ แล้ว ถึงแม้จะไม่ทั้งหมด แต่ผมก็ว่า ดีกว่าไม่ีมีเลยนะครับ

น่าจะเพิ่มอีก นะครับจัดหมวดใหม่

  :c017:


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ สิงหาคม 30, 2012, 12:18:55 AM
อนุโมทนา ครับ มีการรวบรวมเนื้อเรื่อง ไว้อย่างดีแล้วที่นี่ นะครับ ผมว่าผู้มาศึกษาใหม่ ก็เข้าไปอ่านตามเรื่อง ตามหัวข้อได้เลยนะครับ เป็นหมวดหมู่ดีครับ ถ้าหากยังไม่ค่อยจะเข้าใจก็ค่อย มาถามคำถามเพิ่มเติมกันนะครับ
 สนทนาธรรม กรรมฐาน ดีกว่า พูดเรื่องเพ้อเจ้อ นะครับ

  สาธุ สาธุ กับทีมงาน ที่เผยแผ่พระธรรม กรรมฐาน ทุกท่านครับ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Jojo ที่ ตุลาคม 13, 2013, 09:15:11 AM
 st11 st12 thk56


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pimpa ที่ ตุลาคม 14, 2013, 02:07:42 AM
 st11 st12 thk56 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: aom-jai ที่ ตุลาคม 14, 2013, 10:35:04 AM
หาอยู่เลย หัวข้อนี้

 st11 st12


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ ตุลาคม 14, 2013, 06:52:18 PM
                ปักหมุดเลยครับ!                  แบบว่า! ขอร้อง

 :96:          thk56          :57:          thk56          :67:


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sompong ที่ ตุลาคม 14, 2013, 10:46:39 PM
ที่จริงหัวข้อนี้ก็ปักหมุด อยู่แล้ว นะครับ ผมดูแล้ว เพียงแต่คนที่เข้ามาอ่านไม่ค่อยได้สนใจอ่าน

ถ้าไม่มีเพื่อน ๆ ลิสต์ รายการโชว์ ให้อ่านก็จะไม่สามารถตามอ่านในหัวข้อ

 :25: :25: :25: st11 st12


หัวข้อ: Re: รวมปัญหา ที่ตอบ เป็นหมวด เพื่อความสะดวกแ่ก่ท่านนักปฏิบัติธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ พฤษภาคม 26, 2015, 01:24:32 AM

    ธรรมของครูอาจารย์ที่รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่

       สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลวิธีการ ค้นหาฉับไว กระทัดรัด ครับ