ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
    Messages   Topics Attachments  

  Messages - ธัมมะวังโส
หน้า: [1] 2 3 ... 130
1  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ความแตกต่างมูลกรรมฐาน วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค แตกต่างกันอย่างไร เมื่อ: มีนาคม 25, 2023, 11:25:03 am
ถาม ความแตกต่างมูลกรรมฐาน วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ มูลกรรมฐานมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลผู้เริ่มในมูลกรรมฐาน คือ พระราหุลพุทธชิโนรส พระสารีบุตร พระกัจจายนะ ตามรับสั่งของพระพุทธเจ้า
มูลกรรมฐาน มี 7 แผนก แบ่งเป็น 2 พวก
7 แผนกมีดังนี้
สายที่ 1 ปัญญาวิมุตติ มุ่งวิปัสสสนาส่วนเดียว
สายที่ 2 เจโตวิมุตติ วิสุทธิ อานาปานสติ
สายที่ 3 โยคาวจร ยังไม่ปรารถนา อนาคามี และ อรหันต์
สายที่ 4 ปัญญาวิมุตติ สติปัฏฐาน 4
สายที่ 5 กรรมฐานสำหรับอริยะ เป็นโสดาบันแล้ว มุ่งไปเฉพาะในกรรมฐานตน
สายที่ 6 โพธิสัตว์
ส่ายที่ 7 ผู้สืบทอดวิชากรรมฐาน ( ครูผู้สอน )
( สายที่ 7 สายศิษย์ผู้เรียนกรรมฐาน )
2 พวก มีดังนี้
1. พวกที่เป็นศิษย์
2. พวกที่เป็นครู
การสอนใช้วิธีการสอนหลัก คือ มุขปาฐะ ถ่ายทอดด้วยวาจา จดจำด้วยการย่อเนื้อความ และ มลกัมมัฏฐานบท ( แม่บทใหญ่ และ แม่บทย่อย )
หมายเหตุ แม่บทใหญ่ คือ แม่บทปรากฏในพระไตรปิฎก
แม่บทย่อย คือ แม่บทที่ปรากฏในอรรถกถา
-------------------------------------------------------------------
วิมุตติมรรค มี 12 บท ( ปรากฏขึ้นในฝ่ายมหายาน เมื่อ พ.ศ. 500 - 600 )
ผู้รจนาคัมภีร์นี้ คือ อปติสสะเถระ
บทที่ 1 นิทานกถา
บทที่ 2 ศีลปริจเฉท
บทที่ 3 ธุดงคปริจเฉท
บทที่ 4 สมาธิปริจเฉท
บทที่ 5 กัลยาณมิตรปริจเฉท
บทที่ 6 จริยาปริจเฉท
บทที่ 7 กัมมัฏฐานารัมมณปริจเฉท
บทที่ 8 กัมมัฏฐานปริจเฉท
บทที่ 9 อภิญญาปริจเฉท
บทที่ 10 ปัญญาปริจเฉท
บทที่ 11 ตอนที่ 1, 2 อุบายปริจเฉท
บทที่ 12 ตอนที่ 1, 2 สัจจญาณปริจเฉท
ถอดจากฉบับแปล ของ วัดประยูรวษาวาส
----------------------------------------------------------------------
วิสุทธิมรรค มี 23 ปริจเฉท ( ปรากฏขึ้นในฝ่าย เถรวาท หินยาน เมื่อ พ.ศ. 1100 )
ผู้รจนาคัมภีร์นี้ คือ พระพุทธโฆษาจารย์
ศีลนิเทศ แสดงถึงการรักษาศีล
ธุตังคนิเทศ แสดงถึงวิธีการบำเพ็ญธุดงควัตร
กัมมัฏฐานคหณนิเทศ แสดงถึงบุพกิจเบื้องต้นก่อนการเจริญสมถกรรมฐาน
ปฐวีกสิณนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญปฐวีกสิณ โดยละเอียด
เสสกสิณนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญกสิณ ที่เหลืออีก 9 ประการ
อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอสุภกรรมฐาน 10 ประการ
ฉอนุสสตินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน 6 ประการแรก ตั้งแต่พุทธานุสสติ ถึงเทวตานุสสติ
อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน ที่เหลืออีก 4 ประการ
พรหมวิหารนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญพรหมวิหารกรรมฐาน 4 ประการ
อารุปปนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอรูปกรรมฐาน 4 ประการ
สมาธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน
อิทธิวิธนิเทศ แสดงถึงวิธีการแสดงฤทธิ์ต่างๆ 10 ประการ อันเป็นผลมาจากการเจริญสมถกรรมฐาน
อภิญญานิเทศ แสดงถึงอภิญญา 6 ประการ อันเป็นผลจากการเจริญสมถกรรมฐาน
ขันธนิเทศ แสดงถึงขันธ์ 5 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
อายตนธาตุนิเทศ แสดงถึงอายตนะ 12 และ ธาตุ 18 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
อินทริยสัจจนิเทศ แสดงถึงอินทรีย์ 22 และอริยสัจ 4 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
ปัญญาภูมินิเทศ แสดงถึงปฏิจจสมุปบาท 12 ประการ อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนเห็นรูปนามตามความเป็นจริง
กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนสิ้นความสงสัยในสภาวธรรม เพราะเห็นรูปนามพร้อมเหตุปัจจัย
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลส
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนดำเนินไปตามวิถีของวิปัสสนาญาณ 9
ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนได้บรรลุอริยมรรค เป็นพระอริยบุคคล
ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ แสดงถึงอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐา
วิมุตติมรรค ถึงแม้มี 12 บท แต่เมือไล่เนื้อหาแล้ว ก็เหมือนเป็นต้นฉบับ วิสุทธิมรรค เพียงแต่บทรวบหัวข้อปริจเฉทอันเดียวกันให้ดูน้อยเท่านั้น แต่เนื้อหาเท่ากันกับ วิสุทธิมรรค ดังนั้นเชื่อว่า พุทธโฆษาจารย์ ก็ถอดข้อความมาจาก วิมุตติมรรค
ถอดจาก บทแปลของ สมเด็จอาจ วัดมหาธาตุ
----------------------------------------------------------
เจริญธรรม / เจริญพร
2  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / คนหมดตัว ก็คือคนเสียหมด แต่คนที่ไม่มีอะไรจะเสีย ไม่ใช่คนหมดตัว เมื่อ: มีนาคม 03, 2023, 11:15:15 am
คนหมดตัว ก็คือคนเสียหมด
แต่คนที่ไม่มีอะไรจะเสีย ไม่ใช่คนหมดตัว แต่หมดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีแล้วเท่านั้น
ดังนั้นสองสถานะ นี้ ถึงจะพูดว่า เหมือนกัน แต่มันก็ไม่เหมือนกัน โดยสภาวะ
คนหมดตัว ต้องนั่งคร่ำครวญนึกถึงสิ่งที่หมดไป อาจะพิรี้ พิไร คร่ำครวญ มีเวทนาเป็นอย่างมาก ในทางทุกข์ ปริวิตก ตลอดเวลาถ้าคุมสติไว้ไม่ได้ ก็จะถึงความบ้า ความฟั่นเฟือน เพราะความล้มเหลว
แต่คนที่ไม่มีอะไรจะเสีย คือ คนพร้อมที่จะไม่มี เพราะได้เรียนรู้มาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อยู่แล้ว พัฒนาจากเล็กๆ ไปสู่ ความไม่มี ตามหลักคำสอน
เมื่อเริ่มต้น ก็จะรู้ว่า
สิ่งใด สิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา
สิ่งที่ขอบใจ ก็ไม่ควรยินดี สิ่งที่ไม่ขอบใจ ก็ไม่ควรยินร้าย มีจิตตรงต่อ ความสลัดคืน แม้เล็ก ๆ จนไปสู่ความสลัดคืนอย่างใหญ่
เพราะละจากความชอบใจ และความไม่ชอบใจ ไม่มีที่เกาะที่พักพิงใด ๆ ประเสริฐเลิศไปกว่า การละอัตตา
เพราะละจากรูปในใจ เพราะละจากสิ่งที่เป็นอรูปอารมณ์ในใจ เพราะละจากความถือมั่นถือดีทะนงตน เพราะละจากความฟุ้งซ่านที่มีในกุศลทั้งปวง โดยความเป็นเจ้าของ เพราะละจากความไม่รู้ในอดีตกาล เพราะละจากความไม่รู้ในอนาคตกาล เพราะละจากความไม่รู้ในปัจจุบัน เพราะละจากทุกข์ทั้งปวง เพราะละจากเหตุจากทุกข์ทั้งปวง เพราะละจากความดับแห่งทุกข์ทั้งปวง เพราะละจากวิถีทางแห่งการดับทุกข์ทั้งปวง เพราะละจากความเหตุปัจจัยเกื้อกูล มองเห็นว่าสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี สิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี สิ่งนี้ได้ดับไป สิ่งนี้จึงดับ เพราะเห็นแล้วซึ่งแสงสว่าง ที่แสงไม่อาจเสมอได้ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ดังนั้นเขาจะเสียอะไร ก็เป็นเพียงสักว่า สภาวะที่เสีย มิได้ยังจิตให้ทุกข์ร้อน ไปตามสิ่งที่เสียไป
ผู้ดำเนิน ตาม มรรคสมังคี ก็คือ บุคคลที่ไม่มีอะไรจะเสีย แล้วนั่นเอง
เจริญธรรม / เจริญพร
3  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม พอจ ครับ ผมอยากปฏิบัติกรรมฐาน แต่เป็นฆราวาส ควรทำกิจกรรม อะไรดีครับ เมื่อ: มีนาคม 03, 2023, 11:14:32 am
ถาม พอจ ครับ ผมอยากปฏิบัติกรรมฐาน แต่เป็นฆราวาส ควรทำกิจกรรม อะไรดีครับระหว่างปฏิบัติ ไม่เอาแบบเครียดนะครับ แนะนำหน่อย
ตอบ ได้ตอบไปแล้วในโพสต์ก่อน แต่ถ้าถามอย่างนี้ ก็เอาง่าย ๆ ก็แล้วกัน ท่านเป็นชาวบ้าน(ฆราวาส คฤหัสถ์) ก็สามารถทำได้หลากเรื่อง หลากหลาย ยิ่งกว่าพระ
จิตมันกลุ้มมาก พุทโธ ไม่ไหว ก็ไปสนุกเสียบ้าง จะมามัวแต่นั่งภาวนาอย่างพระนั้นไม่ได้ แต่การไปสนุก ต้องคำนึงสามอย่าง 1 ความปลอดภัน 2 ไม่เบียดเบียนตนเอง 3 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
จะไปเดินห้าง ตากแอร์ ชมสินค้า ดูหนังฟังเพลง กินอาหารที่ชอบ ออกจิตอาสา ปั่นจักรยานสุขภาพ วิ่งสุขภาพ เที่ยวชมนกชมไม้ ชมป่า ชมเขา ชมทะเล ไปเล่นการเล่น จะไปกันตนเอง หรือครอบครัว ก็ได้ทั้งนั้น มันไม่ได้มีความผิดอะไร
แต่ถ้าบารมีธรรมสูง การภาวนาสูงแล้ว ก็คงไม่อยากไปอย่างนั้น ก็ไปสถานที่ ที่มีการแสดงธรรม สนทนาธรรม แต่การไปแสดงธรรมสนทนาธรรม ก็มีข้อเสีย หากไปเจอกลุ่มคนที่รู้ธรรม แต่หยาบ ใช้วาจาเสียดสี อาจจะทำให้จิตตกร่วงหล่นลงได้ ดังนั้นส่วนตัวไม่สนับสนุน ถ้าภูมิธรรมอ่อน ความรู้ทางธรรมมีน้อยการไปสนทนาธรรมอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไร เลย จะกลายเป็นพยาบาท เพราะพวกชาวธรรมที่หยาบมีเยอะ ไปลองอ่านได้ในพันทิพ หรือที่มีการเสวนาธรรม มักจะใช้คำเหยียดหยัน กันเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่า ชาวธรรมหยาบ ปราศจากจิตเมตตา ดังนั้นไม่แนะนำเข้าสนทนาธรรม
ส่วนการอ่านไปตามโพสต์ ก็ดูด้วย ในปัจจุบัน ชาวธรรมหยาบโพสต์แต่ข้อความปรัชญา ซึ่งตนเองก็ทำไมไ่ด้ตามข้อความนั้นดังนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นกันที่ไปเที่ยวตามอ่านข้อความแบบนั้น ข้อความปรัชญา โพสต์ได้วันละ เป็นร้อย ถ้าพระอาจารย์จะโพสต์จริงๆ แต่ไม่เห็นประโยชน์ก็เลยไม่โพสต์แบบนั้น คนโพสต์ลักษณะ ปรัชญาส่วนใหญ่แล้วไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเท่าที่ติดตามอุปนิสัย ดังนั้นจึงไม่แนะนำอ่านโพสต์ประเภทปรัชญาเลย
แต่ถ้าภูมิธรรมสูง ได้สมาธิแล้ว ได้ญาณบ้างแล้ว ก็อยู่กับบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไหน เจริญกรรมฐาน ที่ตนเองถนัด ก็เป็นใช้ได้
เจริญธรรม / เจริญพร
4  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ชีวิต ของคนทั่วไป ที่ยังต้องผูกติดอยู่กับโลก นั้น มันมีขึ้น และ มีลง เมื่อ: มีนาคม 03, 2023, 11:13:58 am
ชีวิต ของคนทั่วไป ที่ยังต้องผูกติดอยู่กับโลก นั้น มันมีขึ้น และ มีลง
เวลาขาขึ้น ก็มีความสุข เวลาขาลง ก็มีความทุกข์ ดังนั้น การเผยแพร่ธรรมะสู่คนเหล่านี้ จึงนิยมสอนการใช้ สติ ซึ่งจะได้ผลดี ปัจจุบันจึงมีคนจำนวนมาก ใช้การเจริญสติ + สังขาร ( เขาเข้าใจว่าเป็นปัญญา ) จึงทำให้การภาวนา ได้ผลอยู่ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเขาเจริญ สติ ไปมากขึ้น ก็ย่อมถึงแก่น เพราะตื่น จากการหลับไหล  นั่นเอง (เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การภาวนาขั้นสูงต่อไป)
  แต่สำหรับพระอริยะนั้น ไม่ผูกใจกับ ขาขึ้น หรือ ขาลง เพราะพระอรยะย่อมเห็นแจ้ง่ว่า ที่มี ที่เป็น ที่ไม่ม่และไม่เป็น จะมีแต่ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และ อนัตตา จิตของพระอริยะนั้นจะมองเห็นว่า ทั้งขาขึ้น และ ขาลง เป็นเพียงสักว่า เท่านั้น และ รู้เห็นตามความเป็นจริง ว่า ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา สิ่งที่เกิด กระทบกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเพียง รูปที่ว่างเปล่า เสียงที่ว่างเปล่า กลิ่นที่ว่างเปล่า รสที่ว่างเปล่า สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ที่ว่างเปล่า แม้ อารมร์ ที่เกิดกับใจอันเป็นอุเบกขา เพราะความปล่อยวาง ก็เพียงความว่างเปล่า จิตมองเห็นอย่างนั้น มองเห็นสิ่งใด สภาวะใด แม้เรียกว่า สภาวะธรรม ก็หาได้ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นอารมณ์ ใด ๆ ได้
   ในความว่างเปล่า ไม่มีอะไร ให้ยึดถือ แม้แต่ ตัวเอง ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือ กายนี้ก็สักว่า เป็นความว่างเปล่า เป็นเพียงเหตุปัจจัย ให้เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้น ตั้งอยู่อย่างนั้น และ ดับลงไปเช่นนั้น
 เจริญธรรม / ้ เจริญพร
5  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ความยินดีในทาน เมื่อ: มีนาคม 03, 2023, 11:13:21 am
มีผู้ถามมาว่า ทำไม ท่านยินดี ในทานที่ เขาถวาย ก็ขอตอบว่า ดังนี้ ทานที่ถวายควรยินดี อยู่แล้ว แต่ไม่ถึงขั้นพองใจให้เป็นกิเลส สำหรับ พระที่อยู่วิเวก ไม่มีอาหารการฉัน บิณฑบาตรไม่ได้ ไม่มีรายได้ อย่างตอนอยู่ที่วัด นั้น การได้รับทานแบบนี้ ไม่ได้สูญเปล่า เพราะทุกชิ้นไม่มีทิ้ง ไม่มีขว้าง ไม่มีปล่อยเสีย มีแต่ไม่พอฉัน ๆ เป็นที่ซื้อ อาหารฉันเป็นประจำ ถามว่าเป็นอาบัติ หรือ ไม่ ก็ตอบว่า ไม่เป็นเพราะไม่ได้ทำเอง ไม่ได้ใช้ให้ใครทำ แต่ มีลูกศิษย์ทำให้ฉัน อยู่ ขาดแต่อาหารแห้ง ไม่มีถวาย ก็ให้ปัจจัยเขาไปซือ้มาทำ ทุกวันก็ฉันข้าวต้ม ตามมีตามได้ พออยู่ได้
   ดังนั้น เมื่อมีทานที่บริสุทุธฺ์ ส่งมาช่วยเหลือ ก็สมควรที่จะต้องยินดี อยู่บ้าง อย่างน้อยก็ยังมีผู้ดูแล ให้เราได้ทำกิจกรรม และ พรหมจรรย์ ต่อไป
   ขอบคุณทุกท่าน ที่ยังติดตามดูแล พระอาจารย์กันอยู่
   เจริญพร
6  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ธรรมะอุปการะจิต ในการทำการภาวนา เมื่อ: มีนาคม 03, 2023, 11:12:50 am
ภารา หะเว ปัญจักขันธา,
ขันธ์ทั้งห้า เป็นของหนักเน้อ,
( ขันธ์ทั้ง 5 เป็นภาระ )
ภาระหาโร จะ ปุคคะโล,
บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป,
( บุคคล เป็นผู้แบกภาระ )
ภาราทานัง ทุกขัง โลเก,
การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ในโลก,
( การให้ภาระ เป็นความทุกข์ในโลก )
ภาระนิกเขปะนัง สุขัง,
การสลัดของหนัก ทิ้งลงเสีย เป็นความสุข,
( การระงับจากภาระ เสียได้ เป็นความสุข )
นิกขิปิตวา คะรุง ภารัง,
พระอริยเจ้า สลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแล้ว,
( ผู้วางแล้ว ซึ่งภาระ อันหนัก  )
อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ,
ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก,
( และไม่อนาทร ซึ่งภาระ อื่น ๆ  )
สะมูลัง ตัณหัง อัพพุยหะ,
ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้ กระทั่งราก
 ( เป็นผู้ถอน มูล  แห่งตัณหา )
นิจฉาโต ปะรินิพพุโตติ.
เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดับสนิท ไม่มีส่วนเหลือ.
( ละความอยากได้ ย่อมถึง ปรินิพพาน )
 แปลตรง ๆ จากอาจารย์ ในวงเล็บ รักษารูปศัพท์ไว้ ไม่ใช้นิพจน์ ให้ซับซ้อน หรือ ขยายความบางนิพจน์ ตัวอย่าง อย่าง เช่น ปรินิพพาน ก็ แปลทับว่า ปรินิพพาน ไม่ได้ใช้คำว่า ดับสนิท ไม่มีส่วนเหลือ ( ส่วนตัวคิดว่า ตรงนี้แปลไม่ถูกตามความหมายจริง )
วัตถุประสงค์ คือ ต้องการชี้ เรื่องการแปลพระสูตร พระไตรปิฏก นั้น ถ้าแปลทับศัพท์ ความหมายจะไม่เพี้ยน แต่ถ้าไม่แปลทับศัพท์ ก็แปลออกเชิงอรรถ นั้น หมายความว่า เป็น อรรถาธิบายไปในตัว ซึ่งอาจจะวินิจฉัย ความหมายผิดได้ ตามภูมิธรรม ของผู้แปล ส่วนใหญ่ จะแปลผิด ในอรรถาธิบาย ดังนั้น ผู้แปลทีดี ควรรักษาศัพท์ถ้าต้องการอธิบาย ให้ไปเพิ่ม เป็น อรรถกา ความหมายจะได้ไม่ผิด
ยกตัวอย่าง ในที่นี้ เขาแปลคำว่า ภาระ คือความหนักใจ
แต่ความเป็นจริง ทั้งภาษาไทย และ บาลี ความหมาย คำว่า ภาระ นั้น หมายถึง หน้าที่ต้องรับผิดชอบ ( มากกว่าคำว่าหน้าที่ ) คือไม่ทำไม่ได้
อย่างเช่น ชันธ์ 5 เป็นภาระ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ หิว กระหาย ป่วย ชรา และ ตาย ทั้งหมด มันเลี่ยงไม่ได้ ไม่มี่ทางเลี่ยงได้ เพราะ บุคคล ต้องม่ภาระด้วยตนเอง ปวดอุจจาระ ให้อีกคนไปถ่าย อุจจาระแทนไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้น ถ้าแปลตามศัพท์ ความหมายไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ส่วนความหมายที่เขาแปลนั้นไปเน้น อรรถาธิบาย ตามภูมิธรรมไปด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น ด้วยคำอธิบาย
ธัมมะวังโส
7  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / #ฝากไว้ก่อนสิ้นปี เมื่อ: ธันวาคม 28, 2022, 08:17:09 am
#ฝากไว้ก่อนสิ้นปี
==================================
ชีวิตคนเรา มี ขึ้น มี ลง อยู่เสมอ
ไม่มีใครสุขได้ตลอด หรือ ทุกข์ตลอด
สุข กับ ทุกข์ สลับกันอยู่เสมอ ๆๆ
ความขึ้นลง ของ สุข และ ทุกข์ มีตัวแปรมาจาก กรรม ( การกระทำ )
กระทำกรรมดีมาก สุขก็มาก
กระทำกรรมชั่วมาก ทุกข์ก็มาก
ความคิด ความหวาดระแวง ความอาฆาต พยาบาท ความอยาก ความละโมบ ความปรารถนาลามก ความต้องการเป็นใหญ่ ทั้งหมด คือ กิเลส
กิเลส เป็นตัวแปรทำให้ทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า สมุทัย( เหตุ ) นี้ว่า ตัณหา ( ความอยาก )
ผู้ที่ภาวนา และ พยายามภาวนา คือ ผู้ที่ละความอยาก
การละความอยากให้น้อยลงมากเท่าไหร่ ชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น จนถึงสภาวะที่หมดความอยาก ก็ไม่ต้องเกิด ( นิพพาน ) กันไปเลย
จงตระหนักในความจริงว่า ชีวิตนี้มีทุกข์เป็นส่วนใหญ่ ถ้าตระหนักความจริงนี้ได้ ความไม่อยากเกิดก็จะผลักดันไปสู่การภาวนาเอง
เจริญธรรม / เจริญพร
8  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ถ้าชีวิตเราลำบากยากจน ควรจะทำอย่างไร ควรเตรียมใจอย่างไร เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:58:55 pm
ถาม ถ้าชีวิตเราลำบากยากจน ควรจะทำอย่างไร ควรเตรียมใจอย่างไร
ตอบ ถ้าพูดตรง ๆ เรื่องของชีวิต พอจ ไม่ยากเข้าไปยุ่งเรื่องของชีวิตแต่ละคน เพราะมีกรรมติดตัวกันมาทุกคน อย่างไรก็ไปดูพวกรายการ คนค้นคน คนจนเมือง พวกนี้ก็ได้จะเห็นได้ว่า คนไม่มีโอกาสลำบากยังมีอีกจำนวนมาก หรืออาจจะลำบากยากจนเข็ญใจกว่าเรา
ดังนั้นให้พึงสังวรว่ากรรมที่สร้างมานั้นยังไม่พอที่จะช่วยเหลือชีวิตให้สบาย ดังนั้น เมื่อมีโอกาสสร้างบุญก็จงพยายามโอกาสนั้นสร้างบุญ
อย่างไรก็คุยเป็นเพื่อนเท่านี้เพราะปัญหาไม่เกีี่ยวกับเรื่องกรรมฐาน พอจ คิดว่าคนที่สนใจกรรมฐานมันควรข้ามปัจจัยเรื่องพวกนี้ไปได้แล้ว ยากจนร่ำรวย คนภาวนากรรมฐานต้องมองข้ามเรื่องพวกนี้ เพราะถ้ายังอยู่ในเรือ่งพวกนี้ มันก็จะวุ่นวายอยู่ในวัฏฏะสงสารต่อไป  และไปในเส้นทางของกรรมฐานที่ต้องสละละไม่ได้นั่นเอง
เจริญธรรม / เจริญพร
9  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม คนทำไมบางคนโชคดี รวย แต่ทำไมบางคนโชคร้าย ยากจน ลำบาก เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:58:28 pm
ถาม คนทำไมบางคนโชคดี รวย แต่ทำไมบางคนโชคร้าย ยากจน ลำบาก บางคนไม่ได้ทำความดีอะไร โกงกินชาติบ้านเมือง แต่อยู่สบายร่ำรวย มีอำนาจวาสนา เป็นเพราะอะไรค่ะ
ตอบ ความรวย ความจน ไม่ได้เป็นความบังเอิญที่ใครจะมีได้ คนถูกหวย ถูกเบอร์ก็เช่นกัน ไม่ใช่ว่าเป็นที่ความบังเอิญ
รวย จน อยู่สบาย เป็นเพราะกรรมที่ได้สร้างไว้ ส่งผล
ส่วนคนที่ทำไม่ดี แล้วรวย เพราะกรรมที่ไม่ดียังไม่ส่งผล ดังนั้น กรรมส่งผลเร็วช้า ใครเป็นผู้จัดการอันนี้พูดได้อย่างลำบาก เพราะไม่มีใครทราบได้ แต่ พระพุทธเจ้า กรรมที่ส่งผลไว คือกรรมที่มีเจตนาเป็นตัวร่วม จึงส่งผลไว
เช่นคนทำบุญทำไมผลบุญยังไม่ส่งผล เพราะเจตนาที่ทำบุญต้องการสั่งสมไว้ในภพชาติต่อไปนั่นเอง ผลบุญก็จะไปส่งให้ตามเจตนา แต่บางท่านเกิดผลไว ก็เพราะว่าเจตนาต้องการได้รับผลไว
แต่ที่ผลของบุญจะไว จะช้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
1. ผลบุญที่สร้าง ต้องมีความสุจริต กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
2. ผลบุญที่สร้าง ได้กระทำต่อเนื้อนาบุญที่สมบูรณ์ หรือ หมายถึงพระอรหันต์
3. ผลบุญที่ทำ ต้องประกอบด้วย ปีติ อันน้อมไปในกุศลด้วยเจตนาที่เป็นกุศล
4. วาระ( โอกาส ) ที่เหมาะสมของเนื้อนาบุญ หรือ ของกาลแห่งการทำบุญ
เช่น พระออกจากสมาบัติ นิโรธสมาบัติ หรือ กรานกฐิน  มหาสังฆทาน หรือ สังฆทาน อย่างนี้เป็นต้น
ส่วนคนชั่วที่ทำชั่วร่ำรวย นั้นผลกรรมก็รอส่งผลอยู่ อาจจะเร็วช้า แตกต่างกันด้วยเหตุปัจจัย อย่างไรก็ต้องใช้กรรมหนีไม่พ้น อย่าได้คิดว่าทำกรรมชั่วแล้วจะไม่ได้รับผลชั่ว มีสัตว์นรกที่ตายตกไปแล้วรับกรรมในนรก โดยเฉพาะพวกคอรัปชั่นโกงกินทำให้คนลำบาก พอจ ก็ทราบมามีจำนวนมากตอนไปโลกทิพย์
คนส่วนใหญ่ มักทิ้งโอกาส แม้จะมีโอกาส
คนบางคนคิดว่าทำบุญด้วยมโนสุจริต ทำกับพระองค์ไหนก็ได้ ก็ได้บุญเหมือนกัน คนพวกนี้เรียกว่าทิ้งโอกาส เพราะคิดว่าทำกับพระรูปไหนก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกัน จริงอยู่ที่ความคิดดูเหมือนจะเป็นธรรมแต่ความเป็นจริง เรียกว่าความคิดทิ้งโอกาส มีมากกว่า
บางคนเป็นลูกศิษย์ธัมมะวังโส ได้แต่อนุโมทนาคนอื่นทำบุญแต่ไม่เคยทำบุญกับ ธัมมะวังโส เพราะคิดว่าตัวเขาก็ทำบุญกับพระอื่น ๆ ก็ได้บุญเช่นกัน เพราะคิดว่าบุญทีทำกับพระอื่นเสมอ หรือ ดีกว่าทำกับธัมมะวังโส ดังนั้นศิษย์เหล่นั้นจึงเลือกทำบุญกับพระอื่น ๆ แต่ไม่เคยกับธัมมะวังโส แต่ถามว่าเคารพกันไหม เขาก็ตอบว่าเคารพกันอยู่ เพียงแต่ไม่ทำบุญด้วยเท่านั้น ความเป็นจริงนี่เรียกว่าทิ้งโอกาส แต่เพราะ ธัมมะวังโส พูดเอาดีเข้าตัวไม่ได้ เป็นมารยาท ดังนั้นใครจะทำกับพระรูปไหนก็ตามอัธยาศัย ไม่อยากทำหรือสนับสนุนกับครูอาจารย์ก็แล้วไป ไม่ได้ว่ากันเพราะว่ากันไม่ได้เกิดจากจิตศรัทธาเคารพและรู้จักโอกาส ดังนั้นลูกศิษย์แบบนี้ ธัมมะวังโส ก็จะไม่ค่อยพูดย้ำอะไรมากนักเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจ ไม่รู้สึกอึดอัดเวลาสนทนากัน เพราะหน้าที่ของคตรูอาจารย์ต้องไม่ทำให้เขาทุกข์
ดังนั้นไม่ใช่คนเราไม่มีโอกาสทำบุญทำความดี แต่คนส่วนใหญ่เลือกจะทิ้งโอกาสการทำบุญความดี แม้ผลบุญความดีจะเป็นผลบุญที่มีกำไรมหาศาลแต่หลายท่านมักทิ้งโอกาส เมื่อทิ้งโอกาสก็ต้องยอมรับชะตา ไม่ควรจะบ่น ว่าเกิดมาลำบากยากจน อัตคัตขัดสน ขาดคนช่วยเหลือควรจะต้องตำหนิตนเองงว่าทิ้งโอกาสมาเพื่อลำบากยากจนเอง
ลูกศิษย์ ธัมมะวังโส ทำบุญ 100 บาทก็บ่นว่าลำบาก บ่นโน่น บ่นนี่ ยากจนเพราะเงิน 100 เดียว น่าสงสารส่วนตัวคิดอย่างนั้น แต่จะให้พูดตำหนินั้นก็ไม่ควรเพราะว่าบุญต้องเกิดจากใจ ถ้าไม่ศรัทธาหรือเห็นประโยชน์ มันก็ไม่ทำก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม
แต่ลูกศิษย์ประเภทสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้เป็นแสน ๆ แต่ไม่เคยทำบุญกันเลยมีจำนวนมาก เกินหลักร้อย
( ถ้าพูดก็เหมือนตำหนิ )
เจริญธรรม / เจริญพร
10  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ทำไมท่านไม่รับพระเข้ามาในเฟสให้มากขึ้น เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:56:04 pm
ถาม ทำไมท่านไม่รับพระเข้ามาในเฟสให้มากขึ้น
ตอบ พระส่วนใหญ่ไม่มาแนวทางสมาธิ ส่วนใหญ่แต่เป็นพวกนักพูด แนวปัญญา แนวสติมากกว่า และก็ไม่ค่อยภาวนาด้วย
ดังนั้นที่ผ่านมา มีพระพวกนี้โพสต์เข้ามาด่า ธัมมะวังโส ประจำแม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ก็พิมพ์ด่ากันครั้นแสดงเนื้อหา พระไตรปิฎกยืนยันแล้วจำนนด้วยหลักฐาน ก็ไม่ยอมขอโทษหรือขอขมา พิจารณาแล้วพระส่วนใหญ่ ไม่สามารถลดทิฏฐิมานะ เพื่อจะเรียนกรรมฐานได้ ช่วงหลังจึงไม่รับเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อศึกษา มูลกรรมฐาน
ดังนั้นถ้าจะรับพระสักรูปเข้ามาศึกษามูลกรรมฐาน แล้วต้องดูภาวะวิสัยหลายอย่างดูความเคารพในการเรียนกรรมฐานด้วยกัน ไม่รับซี้ซั๊วะ แบบเมื่อก่อน ถ้าวิสัยไม่ตรงกัน ไม่ยอมลดทิฎฐิเวลาแสดงข้อความให้เข้าใจ ก็ตัดออกไปถือว่า ไม่มีบารมีร่วมแนวทางกัน
ดังนั้นถ้าเป็นพระภิกษุต้องเปิดเผยตัวตนเรือ่งแรก ห้ามใช้นามแฝงในการเรียนกรรมฐานด้วยกัน แม้ศิษย์อุบาสกอุบาสิกาเช่นกัน พวกใช้นามแฝงตั้งชื่อปรามาสพระรัตนตรัยไว้ก่อน อย่างไรก็ไม่รับเป็นเพื่อนเพื่อศึกษาข้อมูล ของมูลกรรมฐาน
รับทราบกันตามนี้
เพราะ ธัมมะวังโส ไม่ใช่พระสาธารณะ เนื่องด้วยพวกท่านทั้งหลายก็เลือกจะคบค้าสมาคมด้วยกันอยู่แล้ว ไม่ใช่ใครจะเข้ากล่าวอะไรตามใจตัวเองได้ ดังนั้นถ้าอยากพูดกล่าวตามใจตัวเอง ก็ไม่ต้องมาเป็นสมาชิกตรงนี้
เจริญธรรม / เจริญพร
11  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ทำไม ท่านจึงเลิกค้นคว้าเรื่องคัมภีร์ หรือ หยุดการแปลคัมภีร์เก่า เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:55:39 pm
ถาม ทำไม ท่านจึงเลิกค้นคว้าเรื่องคัมภีร์ หรือ หยุดการแปลคัมภีร์เก่า
ตอบ อาพาธ
1. ป่วยเป็นอัมพฤต ครึ่งซีกซ้ายไม่ทำงาน
2. ไม่มีใครให้ทุนในการทำงานเลย ตอนนี้ทุนที่มีก่อนบวชต้องนำไปใช้รักษา โฮสต์ กับ ระบบ สนง ซึ่งก็ร่อยหรอเกือบจะไม่มีทุนแล้ว
3. ตอนนี้ป่วยเป็นเนื้องอกในไตร่วมด้วย ทำให้สุขภาพไม่ดี มีเวทนาสูงจะไปวันใดวันหนึ่งเห็นร่อมร่อแล้ว
4. โรคชรา เบาหวาน ความดัน ไขมัน มีมา 4 ปีแล้ว ไม่สามารถทนแดดทรฝนทนตรากตรำได้อย่างเมือ่ก่อน
5. ส่วนที่ทำไว้แล้วนั้นแจกจ่ายออกไปก็ไม่มีคนอ่าน ทำให้เหมือนสูญปัจจัยไปป่าวๆ เพราะแจกจ่ายก็ไม่มีคนสนใจจะศึกษา
6. ปัจจุบัน สงฆ์ส่วนกลาง ไม่ได้สนับสนุนแนวทางมูลกรรมฐาน แต่สนับสนุนแนวทาง สติปัฏฐานแบบพม่า มีคำสั่งส่วนกลางให้สอน สติปัฏฐานแบบพม่าทั่วประเทศ และนำอธิการ เจ้าสำนัก เจ้าอาวาสเข้าอบรมส่วนนี้ ดังนั้นเวลาไปสอนในวัดต่าง มักจะถูก แอนตี้โดยสงฆ์ด้วยกันเอง เพราะสงฆ์ปัจจุบันไม่มีใครรู้เรื่อง มูลกรรมฐาน แบบเดิมเลยจึงเป็นที่ลำบากเวลาเข้าสอนในวัด ตลอดถึงมีฆราวาสทีสงฆ์แต่งตั้งให้สอนแนวทางสติปัฏฐานก็มักจะทำการปรามาสเสมอ ๆ มักถูกตีเสมอหรือ ดูหมิ่นเป็นประจำ
7. คนในปัจจุบันไม่สนใจในเรื่องการทำสมาธิ สนแต่เรือ่งการทำสติมากกว่า ดังนั้นถ้าเป็นมูลกรรมฐาน ที่เน้น ฉันทะสมาธิ(มรรคสมังคี) มักหาคนสนใจทำตามได้น้อยมาก เป็นไปตามยุคสมัย
8.ปัจจุบันหาพระสอนมูลกรรมฐาน แนวร่วมด้วยกันไม่ได้เลย หาไม่เจอทั่วประเทศ ดังนั้นเหมือนทำงานเผยแผ่มูลกรรมฐาน แบบหัวเดียวกระเทียมลีบ(สำนวน)
เจริญธรรม / เจริญพร
12  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / #ความเป็นจริง_ของ_คน_หรือ_มนุษย์ เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:55:17 pm
#ความเป็นจริง_ของ_คน_หรือ_มนุษย์
=======================
ไม่ว่าจะเป็นใคร จะมีเนื้อหา อย่างไร ตระกูลอย่างไร ทุกคน มีสองด้าน เสมอ
คือ ด้านดี และ ด้านชั่ว
ผู้ปฎิเบัติ ภาวนา ไม่ว่าจะเป็น ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ล้วนแล้วก็มีสองด้านเช่นกัน แต่ผู้ภาวนาต้องหมั่นฝึกฝนจิตให้ด้านดีมีมากที่สุด
ดีเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญยกย่อง สนับสนุน
ชั่วเป็นสิ่งที่ควรตำหนิติเตียนไม่เข้าร่วม ไม่ควรกระทำ
ดังนั้นใครมีด้านดีมาก ก็อนุโมทนา
ส่วนใครยังมีด้านชั่วอยู่ก็ต้องพยายามละให้ได้
การจัดการดีหรือชั่ว เป็นมรรค 8 ข้อ
คือ สัมมาทิฏฐิ เห็นว่าดีควรทำ ชั่วควรละ
สัมมาสังกัปปะ ตั้งปณิธานไม่ทำความชั่ว
สัมมาวาจา ไม่กล่าวชั่ว
สัมมากัมมันตะ ไม่ทำชั่ว
สัมมาอาชีวะ  ไม่เลี้ยงชีวิตชั่ว
สัมมาวายามะ รักษาความดีทำลายความชั่ว
สัมมาสติ ประคองตนให้ระลึกในความดีและเกลี่ยดความชั่ว
สัมมาสมาธิ ตั่งมั่นในกุศลธรรมที่ได้สร้างไว้เป็นเทวตานุสสติ สีลานุสสติ
ดังนั้นการละชั่ว ทำความดี ก็ถือว่าดำเนินชีวิตไปตามมรรค ด้วยเช่นกัน
เจริญธรรม / เจริญพร
13  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / สิ่งที่หลายคนมักพูดผิด กับ โยชนา เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:54:57 pm
สิ่งที่หลายคนมักพูดผิด
โยชนา หรือ คัมภีร์ มูลกัจจายน์ เป็นวิชากรรมฐาน อันนี้เป็นการพูดผิด เพราะโยชนา และ คัมภีร์ มูลกัจจายน์ เป็นคัมภีร์สำหรับเรียนภาษามคธ ในเนือ้หาแม่บทตรวจสอบหมดแล้ว ไม่มีเนื้อหาและข้อความเกี่ยวกับกรรมฐาน
มูลกรรมฐาน เป็นคัมภีร์อีก 1 คัมภีร์สำหรับเปรียญเอก ปัจจุบัน ธัมมะวังโส ได้พบคัมภีร์ในตลาดมืด ร้านขายของเก่าแต่ตอนนั้นไม่สามารถหาเงินไปซื้อกลับมาได้ เนื่องด้วยขายกันในราคา 2 แสนกว่าบาท
ปัจจุบันคัมภีร์นี้ได้ถูกขายไปที่ สิบสองปันนา มีคนมีเงินจากสิบสองปันนาซื้อกลับไปและ ทราบต่อมาว่าส่งไปที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะไปตามต่ออย่างไร
แต่อย่างไร มูลกรรมฐาน มีอยู่สองภาษา ภาษาไทยยุคแรก ( สุโขทัย ) มีหลายฉบับ และภาษามคธ ( เข้าใจว่คัดลอกบันทึกกันไว้ ) ก็มีหลายฉบับดังนั้นคิดว่าในเมืองไทยยังคงมีอยู่ตามวัดที่ครูกรรมฐานใช้สอนกันน่าจะมีอยู่ อีกหลายฉบับ
ปัจจุบัน ธัมมะวังโส อาพาธจึงไม่ตามเส้นทางคัมภีร์พวกนีแล้วแต่อย่างไรในคลังข้อมูลของระบบ สนง ก็มีที่แปลแล้วกู้กลับมาได้ 5 ฉบับ และยังเป็นใบลานจัดเก็บวางไว้ในห้องที่วัดแก่งขนุนอีก 45 ผูก ที่ยังไม่ได้แปลก็คงค้างไว้อย่างนั้นเพราะปัจจุบันอาพาธจึงเลิกทำงานติดตามคัมภีร์เหล่านี้
เจริญธรรม / เจริญพร
ปล ฉบับโยชนา ธัมมะวังโส รวบรวมไว้เป็นเล่มชื่อว่า ปโมกขันติ จัดพิมพ์ออกมา 12 เล่ม ในปัจจบุันแต่ก็ยังไม่ได้แจกจ่ายเพราะตั้งใจนำไปบรรจุเป็นความรู้ให้กับ คนรุ่นหลังต่อไป
14  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม โยชนา คือ อะไรครับ เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:54:13 pm
ถาม โยชนา คือ อะไรครับ
ตอบ โยชนา คือ การศึกษาบาลีไวยากรณ์ ก็คล้ายกับ การศึกษาบาลีปัจจุบัน แต่สมัยก่อน ท่านใช้แม่เรียกว่า รูปสิทธิ 1250 ( ถ้าจำไม่ผิด )
โยชนามีการทำสังคายนามาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 2 มาสำเร็จเสร็จสิ้นใน สมัยรัชกาลที่ 4 ได้คัมภีร์ออกมา 6 ฉบับ
ต้นฉบับเรียกว่า ฉบับรดน้ำดำโท ปัจจุบันอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาต
ฉบับนี้ถูกคัดออกมาเป็น 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ชื่อว่า ฉบับทองน้อย ฉบับที่ 2 ชื่อว่า ฉบับเทพชุมนุม
ฉบับทองน้อย ปัจจบุันอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาต
ฉบับเทพชุมนุม อยู่ที่วัดพระเชตุพน
ฉบับทองน้อยมีการคัดลอกออกเป็นอีก 3 ฉบับคื
ฉบับที่ 1 ชื่อว่า ฉบับล่องชาด ฉบับที่ 2 ชื่อว่า ฉบับวัดสังขจาย์ ฉบับที่ 3 ชื่อว่าฉบับทองทึบ
ฉบับล่อชาด และ ฉบับทองทึบ ปัจจุบันอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาต
ฉบับวัดสังขจายน์ อยู่ที่วัดสังกระจาย
เจริญธรรม / เจริญพร
15  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม จะศึกษามูลกรรมฐาน ได้ที่ไหนบ้างครับ เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:53:51 pm
ถาม จะศึกษามูลกรรมฐาน ได้ที่ไหนบ้างครับ
ตอบ มูลกรรมฐานในปัจจุบันไม่มีที่ไหนสอนแล้ว เหลือเพียง สนง ส่งเสริมพระกรรมฐานแห่งเดียว
แต่ส่วนหนึ่งของมูลกรรมฐานสามารถติดตามเรียนได้ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม เรียกว่า ลำดับกรรมฐาน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของมูลกรรมฐาน
ส่วนการเรียน โยชนา การแปลภาษา เห็นมีสอนอยู่ที่เดียวคือ วัดจากแดง และสาขาวัดจากแดง
ส่วนการเรียน ปกิณณกะชาดก สมันตปสาทิกา ยังมีในหลักสูตรเปรียญธรรม ปธ 2  -  6 ปกิณณกะชาดก ก็คือ ธรรมบท และ มงคลทีปนี ส่วน สมันตปสาทิกา ก็ตามชื่อเดิม
การติดตามข้อมูล มูลกรรมฐาน สามารถติดตามได้ที่หอคัมภีร์วัดสมอราย
เจริญธรรม / เจริญพร
16  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: สรุป ปัญหาที่หลายท่านถามกันมา เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:53:22 pm
ถึงจะบอกว่า คุยถามตอบได้ทุกเรื่องแต่ อย่างไร ธัมมะวังโส ก็เลือกคุยตอบในขอบเขต ของ ภิกษุ เท่านั้นไม่ใช่ว่าจะได้ทุกเรื่องเสียทั้งหมดจริง ๆ ต้องดู สมณสารูป
คุยเรื่องรักใคร่ จีบกัน อันนี้ไม่คุย
คุยนินทาให้ร้ายใส่ความ อันนี้ไม่คุย
คุยปรึกษาปัญหาชีวิต ส่วนใหญ่จะรับฟัง
คุยถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐาน อันนี้ยินดีตอบช่วยเหลือ
คุยปรึกษาหัวข้อธรรมพระไตรปิฎก ส่วนใหญ่จะรับฟังไว้ก่อน
เจริญธรรม / เจริญพร
17  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / สรุป ปัญหาที่หลายท่านถามกันมา เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:53:04 pm
สรุป ปัญหาที่หลายท่านถามกันมา
( รวบรวม ม.ค. 65 - พ.ย. 65 )
ตัวปัญหามีมากกว่านี้หลายหัวข้อแต่สรุปจำนวนที่สูง 10 ลำดับเท่านุั้น
1. ปัญหาตกงานไม่มีงานทำ
2. ปัญหาการเป็นหนี้ใช้หนี้ไม่ได้ทั้งที่ทำงานและไม่ได้ทำงาน
3. ปัญหาสามีมีหญิงอื่น
4. ปัญหาภรรยาคบชู้
5. ปัญหาการเลี้ยงลูกเดี่ยว เพราะ ผัว เมีย เลิกกัน
6. ปัญหาถูกหลอกลวงฉ้อโกง เล่นแชร์ไม่ได้เงิน ถูกหลอก Crown1 ถูกแก็งค์คอลเซนเตอร์หลอกโอนเงิน
7. ปัญหาจากการภาวนาไม่ได้ผล
8. ปัญหาไม่รู้จะเลือกฝึกกรรมฐานอย่างไร
9. ปัญหาไม่มีครูสอนกรรมฐาน
10. ปัญหาพระยืมเงินไม่ใช้คืน
ก็ Top 10 มีเท่านี้
ใน 10 ปัญหาต้องบอกว่า ถามมาได้แต่ ธัมมะวังโส ก็ไม่ได้สามารถตอบได้ทุกปัญหา คงตอบได้ ข้อ 7 8 9 เท่านั้นส่วนปัญหานอกนั้นไม่สามารถช่วยตอบแก้ได้ เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกฏหมาย และทางโลกโดยตรง
แต่อย่างไรก็คุยเป็นเพื่อนยามทุกข์ได้เท่านั้นจะช่วยอะไรก็คงช่วยไม่ได้ในปัญหานอกนั้น
เจริญธรรม / เจริญพร
18  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม #มูลกรรมฐานคืออะไร มาอย่างไรที่มา และประเทศไทยมีมูลกรรมฐานมาตั้งแต่เมือ่ไหร่ เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2022, 12:51:45 pm
ถาม #มูลกรรมฐานคืออะไร มาอย่างไรที่มา และประเทศไทยมีมูลกรรมฐานมาตั้งแต่เมือ่ไหร่
ตอบ มูลกรรมฐาน เป็นหนึ่งสายใน 16 สายการทำงานที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้พระภิกษุในสมัยก่อนทำการบันทึกข้อความที่เกี่ยวกับสายเอาไว้ เริ่มตั้งแต่
สายการทำงานที่บันทึกข้อความมี 16 สายดังนี้
1.วินัยธร พระอุบาลีเป็น หน คณะ
2.ธรรมธร พระกัจจายนะ เป็น หน คณะ
3.อภิธรรม พระสารีบุตร เป็น หน คณะ
4.พระสุตตันตะปริจเฉท พระสาคตะ และ พระอานนท์
5.มูลกรรมฐาน พระราหุล
6.พุทธพากรณ์ มี 3 คณะ คือ โลกพยากรณื พุทธพยากรณ์ และ อรหันต์พยากรณ์ พระโมคคัลลานะ
7.พุทธวงศ์ พระนันทะ
8 ภิกษุณี พระภิกษุณีอุบลวรรณา ภายใต้การพระสารีบุตร
9.ปกิณกะชาดก มีหลายรูป ปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรก
10.โยชนา พระกัจจายนะ
11.ธรรมฑูตา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
12.สังฆะมณฑล พระมหากัสสปะ
13.ทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์
14.นครกถา พระนันทะ
15.ธรรมสากัจฉา พระสารีบุตร
16.ยมกปาฏิหาริย์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
คณะทำงานทั้ง 16 มีหน้าที่บันทึกข้อความตามการทำงาน ภายใด้การดูแลโดยรวม 4 รูปด้วยกันคือ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระกัจจายนะ พระมหากัสสปะ
มูลกรรมฐาน เป็นแผนกหนึ่งใน 16 แผนกมีการแต่งตั้งอยู่ 3 ครั้ง
คือ พระราหุลเป็นรูปแรก ต่อมาพระราหุล นิพพาน พระพุทธเจ้าก็ทรงตั้ง พระสารีบุตร อุปัชฌาย์พระราหุลให้ดูแลไปก่อน ต่อมาพระสารีบุตรเข้า นิพพาน พระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศแต่งตั้ง พระกัจจายนะรับดูแลต่อ นี่เป็นองค์สุดท้าย ดังนั้น จะเรียกมูลกรรมฐาน ได้ตามลำดับดังนี้
1. มูลกรรมฐาน ราหุล
2. มูลกรรมฐาน สารีบุตร
3. มูลกรรมฐาน กัจจายนะ
แต่ต่อมา มูลกรรมฐานต้องเผยแผ่ ไปนานาประเทศแต่ต้นฉบับเป็นภาษามคธ ดังนั้น พระกัจจายนะ จึงนำ โยชนา เข้ามาประกอบ เนื่องด้วยพระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ว่า ภาษาที่เป็นแบบแผนในการบันทึกทั้งปวงให้ใช้ภาษา มคธ ( บาลี )
ดังนั้นใครจะเรียนมูลกรรมฐาน ก็ต้องมีความรู้ภาษามคธ นั่นเอง
สำหรับสุวรรณภูมิ มูลกรรมฐาน ก็มีเข้ามาเผยแผ่ตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าเข้ามาเอง แต่ขณะนั้นเป็นมูลกรรมฐานเฉพาะทาง มีบันทึกไว้ในอรรถกถา รอยพระพุทธบาทสัจจพันธ์ ภิกษุรูปแรกในสุวรรณภูมิ ( อู่ทอง ) ชื่อว่า ปุณณะ( แปลว่าขาว ) พร้อมพระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาทไว้เป็นรอยที่สอง สามารถไปตามอ่านได้ใน อรรถกถา
ยุคหลังพุทธกาล พ.ศ. 500 สายมหายาน นำโดยพระมหากัสสปะ พระอานนท์ ได้ใช้มูลกรรมฐานและมีการจดบันทึกออกมาเป็นคัมภีร์เชื่อว่า วิมุตติมรรค มีปริจเฉทชัดเจน
ต่อมา พ.ศ. 1000 - 1200 พระพุทธโฆษาจารย์ ก็ได้แต่งคัมภีร์ขึ้นมาอีก 1 เล่มชื่อว่า วิสุทธิมรรคตรวจสอบเปรียบเทียบแล้ว วิมุตติมรรค กับ วิสุทธิมรรค มีปริจเฉทตรงกัน ข้อความใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นสันนิษฐานได้ว่า พระพุทธโฆษจารย์ ก็นำข้อความมูลกรรมฐานออกมาจาก วิมุตติมรรค
ต่อมา พ.ศ. 2300 พระญาณกิตติ สมัยสุโขทัย ก็ได้รวบรวม ครูอาจารย์ผู้สอนมูลกรรมฐานในสมัยนั้นซึ่งสอนกันเป็น มุขปาฐะ มาร่วมกันทำเป็นคัมภีร์ โดยเฉพาะอักษรไทยประดิษฐ์ ครั้งแรกเป็นคัมภีร์ชื่อว่า มูลกัจจายนคัณฐีปกรณ์ โดยเนือ้หาแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ 1. โยชนา 2. วินัยธร 3. ปกิณณกะชาดก 4. มูลกรรมฐาน โดยจัดเป็นสอบพระภิกษุ 3 ระดับ
1. โยชนา + ปกิณกะชาดก เรียกว่าการสอบเปรียญตรี
2. โยชนา + วินัยธร( สมันตปสาทิกก )เรียกว่า สอบเปรียญโท
3. โยชนา +มูลกรรมฐาน เรียกว่าสอบเปรียญเอก
แล้วพระภิกษุตั้งแต่สมัยนั้นก็ต้องศึกษาและสอบ อย่างนี้มาจนถึง ยุครัชกาลที่ 5 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จกรมพระญาณวชิโรรส จึงได้ปฏิรูปการศึกษาของภิกษุเป็นแบบปัจจุบัน โดยมีสาย นักธรรม ขึ้นมา 3 ชั้น และแยกสาย การแปลออกเป็น 8 ระดับ จัดเป็นตรี โท เอก โดยในการนี้ได้ เอาโยชนา เรียกว่า บาลีปกรณ์ ยังใช้เหมือนเดิมแต่ให้เป็นการเรียน อยู่ 3 แผนก ให้แผนก ฉันท์ เป็นระดับสูงและถอดมูลกรรมฐานออก ใช้ วิสุทธิมรรค แทน
เหตุที่ต้องถอด มูลกรรมฐานออก เพราะว่า มูลกรรมฐานเป็นการสืบต่อด้วย มุขปาฐะ มีหัวข้อไปตามการปฏิบัติ ไม่ใช่หัวข้อเรียงไปตามการศึกษาแบบบาลี ดังนั้น แม่บทมีจำนวนมาก ๆ จนถึง 2000 กว่าแม่บท ทำให้ผู้ศึกษากรรมฐาน เรียนเพื่อเป็นครูสอนค่อนข้างยาก เพราะการสอบต้องสอบการเข้ากรรมฐานด้วย ดังนั้นเพื่อให้การเกิดเรียนโดยผู้สอนไม่ต้องปฏิบัติตามแต่รู้หัวข้อนำไปถ่ายทอดได้จึงเห็นว่า วิสุทธิมรรค เหมาะสมและไ่ม่ต้องตรวจทานการแก้ไขภาษาเนื่องด้วย เป็นภาษามคธ ในตัวอยู่แล้ว จึงนำมาใช้หลักสูตร เปรียญประโยค 8 และ 9 นั่นเอง
นี่คือ ที่มาที่ไป ของคำว่า มูลกรรมฐาน
เจริญธรรม / เจริญพร
19  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม เมื่อไหร่เราควรทำ กรรมฐาน เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:06:06 am
ถาม เมื่อไหร่เราควรทำ กรรมฐาน
ตอบ การทำกรรมฐาน มีสองอย่างนะ
1. การทำกรรมฐาน มุ่งเน้นให้จิตคลายทุกข์ ถ้าแบบนี้เจริญเพียงแค่ สติ หรือ สติปัฏฐาน 4 ก็เพียงพออยู่
2. การทำกรรมฐาน เพื่อให้ได้ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ถ้าแบบนี้ต้องเจริญให้ถึง สัมมาสมาธิ เพราะอำนาจการตัดกิเลส จะอยู่ในสมาธิ
แต่วิธีการแรก มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุแบบ ปัญญาวิมุตติ เพราะอำนาจสมาธิบางครั้งอาจจะเต็มเพียงพอเพราะสติมีถึงได้ ก็อยู่ที่บารมีของผู้ภาวนานั้น ๆ ด้วย
ส่วนวิธีการที่ 2 เป็นเจโตวิมุตติ ที่สามารถขยายไปถึง อภิญญา 6 ได้ ขั้นต่ำ เตวิชโช และ ได้อย่างน้อย 2 ปฏิสัมภิทา ถึง 4 ปฏิสัมภิทา
เมื่อจิตมีความเป็นทุกข์ ควรทำกรรมฐาน ที่เป็นสติ
เมื่อจิตมีความสบาย ควรทำกรรมฐาน ที่เป็นสมาธิ
เจริญธรรม / เจริญพร
20  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ขอ พอจ แสดงธรรมหลังออกพรรษาสักนิดครับ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:05:32 am
ถาม ขอ พอจ แสดงธรรมหลังออกพรรษาสักนิดครับ
ตอบ โลกนี้วุ่นวาย ตราบใดที่อยู่ในโลก ความวุ่นวายจักไม่หายไป ที่นี้ไม่วุ่นวาย ตราบใดที่จิตไม่เกี่ยวข้องด้วยความยึดถือว่า นั่นเป็นเรา นั่นเป็นของเรา นั่นเป็นตัวเป็นตนของเรา จิตย่อมพ้นความวุ่นวาย
ความวุ่นวายที่มีอยู่ ก็เหมือนไม่มี เพราะจิตไม่ข้องเกี่ยว
ตราบใดที่จิตยังข้องเกี่ยว ความวุ่นวาย ( ความทุกข์ ) ก็จักมีต่อไป
พระสุคตผู้เป็นแสงสว่างแห่งโลก ได้ตรัสไว่ก่อนปรินิพพาน ว่า
สังขาร(การปรุงแต่ง ความคิด)( มีความเกิดขึ้น)  มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาท( ภาวนา )ให้ถึงพร้อมเถิด
โลกนี้มีความตระการดุจราชรถอันคนเขลาหมกอยู่
แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่
เดิมโลกไม่มีเรื่อง คนโง่หามาเอง
เจริญธรรม / เจริญพร
21  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม หลังออกพรรษา แล้ว มีกิจอะไรสำคัญบ้างครับ ที่พระยังต้องทำ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:05:13 am
ถาม หลังออกพรรษา แล้ว มีกิจอะไรสำคัญบ้างครับ ที่พระยังต้องทำ
ตอบ หลังออกพรรษา เป็นเวลากรานกฐิน 30 วัน ( 1 เดือน ) ดังนั้น พุทธศาสนิกชนที่มีความสะดวกในการ ทอดกฐิน ก็จักไปทอดกฐินกันตามวัดที่สะดวก
ส่วนวัดที่จะไม่สะดวกตอนนี้ ก็คือ วัดที่ประสบกับน้ำท่วม ก็น่าจะโกลาหล คงไม่ทำการทอดกฐินกันทางตรง
และการควบคุมโรค covid-19 ก็ยังมีอยู่ บางวัดก็เลี่ยงการชุมนุม โดยไม่จำเป็น ดังนั้นก็ส่วนใหญ่จะเลือกทำบุญกฐินกันเงียบ ๆ ไม่ประกาศอะไรกันมากนัก
เจริญธรรม / เจริญพร
22  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ความสำเร็จในกรรมฐานต้องการอะไรมากที่สุดครับ ขอ ท่านจงชี้แนะหน่อย เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:04:55 am
ถาม ความสำเร็จในกรรมฐานต้องการอะไรมากที่สุดครับ ขอ ท่านจงชี้แนะหน่อย
ตอบ กรรมฐานถ้าต้องการความสำเร็จสิ่งจำเป็นมากที่สุด คือ คำว่า อดทน
ความอดทน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำ จะเจ็บจะปวด หากจิตไม่เข้าถึงสมาธิต้องอดทนในช่วงแรก ๆ นั้น ความอดทนนั้นมีความสำคัญมาก
เจริญธรรม / เจริญพร
23  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ควรเลือกกรรมฐาน อย่างไรจึงจะทำกรรมฐานได้สำเร็จไว ๆ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:04:34 am
ถาม ควรเลือกกรรมฐาน อย่างไรจึงจะทำกรรมฐานได้สำเร็จไว ๆ
ตอบ ควรเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัย สิ่งสำคัญที่สุด ต้องนึกถึงพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในบรรดากรรมฐานทั้งหมด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า พุทธานุสสติ เหมาะสมกับทุกจริต เมื่อสำเร็จพุทธานุสสติ ก็ควรขึ้นต่ออานาปานสติ
ข้อความในพระไตรปิฎกระบุชัดเจนว่า พุทธานุสสติ ให้ผล 2 อย่างคือ โสดาบัน และ สกทาคามี
ส่วนอานาปานสติ ให้ผล 2 อย่าง คือ อนาคามี และ อรหันต์ ดังนั้นทั้งสองอย่าง เป็นกรรมฐานที่ส่งต่อกัน ด้วยความเป็น มรรค 4 ผล 4 นั่นเอง
เจริญธรรม / เจริญพร
24  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ท่านยึดความเป็นพระด้วยหลักอย่างไร เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:04:14 am
ถาม ท่านยึดความเป็นพระด้วยหลักอย่างไร
ตอบ เอาโดยย่อ 2 อย่าง
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, ผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย,
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต, ผู้ทำลายสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย,
ง่าย ๆ 2 ข้อเป็นข้อเดียวกัน คือ ไม่รังแกทำร้าย ชีวิตสัตว์ใดให้เดือดร้อน และให้ลำบาก ถ้าพิจารณาแล้วก็อาศัยเมตตา เป็นทึ่ตั้งขอให้สัตว์เหล่านั้นมีความสุข ถ้าเข้าช่วยสัตว์ที่มีทุกข์ได้ก็จะกรุณา ถ้าสัตว์ทำดีก็ชื่นชม ด้วยมุทิตา ถ้าไม่สามารถช่วยสัตว์ที่เดือดร้อนเป็นทุกข์ได้ก็ต้องอุเบกขา เป็นกรรมของสัตว์นั้น ๆ
คำว่าสัตว์ในที่นี้ เบื้องต้นก็คือ มนุษย์ รองลงไปก็คือ ดิรัจฉาณ
ส่วนที่เหลือ ก็ยึดหลักพระวินัย 227 ข้อเป็นข้อปฏิบัติ แต่เจาะจงรักษาไว้ไม่ละเมิด 2 ประเภท คือ ปาราชิก 4 และสังฆาทิเสส 13 นอกนั้นอนุโลมไปตามวาระ ถ้าอันไหนจำเป็นต้องละบ้างเป็นครั้งคราวก็ละ ไปตาม อนาบัติที่อนุญาต
เจริญธรรม / เจริญพร
25  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม พอจ ไม่บรรยายธรรมบ้างหรือครับ รอฟังอยู่ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:03:52 am
ถาม พอจ ไม่บรรยายธรรมบ้างหรือครับ รอฟังอยู่
ตอบ ก็บรรยายไปอยู่นะ แต่ติดปัญหาเขาล็อกวีดีโอ ไว้บอกว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ จึงทำให้พวกท่านไม่เห็นวีดีโอ บรรยายธรรมเหล่านั้น
ตรวจสอบแล้ว ก็ไม่รู้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตรงไหน เพราะเป็นเสียงบรรยายธรรมเท่านั้น ก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร กับปัญหานี้ ดังนั้นวีดีโอที่บรรยาย ก็มีปัญหาดาวน์โหลดไม่ได้ ต้องถ่ายโอนไป ที่อื่นเท่านั้นที่นี้ปัญหาถ่ายโอนก็มีตรงที่ ใช้หลาย User ไม่ได้ดังนั้นส่วนเฟสนี้เลยไม่ได้ถ่ายโอนไปที่ไหน ปล่อยไว้อย่างนั้น
ก็ยังไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ก็เลยช่วงนี้มาก็เลยไม่ได้บรรยาย
เจริญธรรม /  เจริญพร
ตอบ ก็บรรยายไปอยู่นะ แต่ติดปัญหาเขาล็อกวีดีโอ ไว้บอกว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ จึงทำให้พวกท่านไม่เห็นวีดีโอ บรรยายธรรมเหล่านั้น
ตรวจสอบแล้ว ก็ไม่รู้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตรงไหน เพราะเป็นเสียงบรรยายธรรมเท่านั้น ก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร กับปัญหานี้ ดังนั้นวีดีโอที่บรรยาย ก็มีปัญหาดาวน์โหลดไม่ได้ ต้องถ่ายโอนไป ที่อื่นเท่านั้นที่นี้ปัญหาถ่ายโอนก็มีตรงที่ ใช้หลาย User ไม่ได้ดังนั้นส่วนเฟสนี้เลยไม่ได้ถ่ายโอนไปที่ไหน ปล่อยไว้อย่างนั้น
ก็ยังไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ก็เลยช่วงนี้มาก็เลยไม่ได้บรรยาย
เจริญธรรม /  เจริญพร
26  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ทำไมวัดร้างครับ ผมเดินทางไปภาคเหนืออิสาณ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:03:25 am
ถาม ทำไมวัดร้างครับ ผมเดินทางไปภาคเหนืออิสาณ เจอไม่ต่ำกว่า 30 วัดเลยครับ
ตอบ เป็นเพราะยุตนี้คนมีความรู้มากขึ้น และฝันอยากจะมีพระที่ทรงธรรมปฏิบัติ ดังนั้นจึงมองข้าม พระสามเณร ทั่วไปที่ช่วยเหลือสืบธรรมเห็นว่าไม่สำคัญกับ พระสามเณรที่ไม่ได้ปฏิบัติ สังคมใหม่จึงไม่ส่งเสริม พระสามเณร ที่ไม่ได้ปฏิบัติ หมายถึง บวชหนีความยากจนมาเรียนหนังสือ นะเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมือ่สังคมไม่ส่งเสริมให้มี พระสามเณรแบบนี้ ก็จึงขาดศาสนทายาที่ ช่วยดูและอาราม วัดไม่ใช่สถานที่เล็ก ๆ ตามกฏหมายต้องมีเนื้อที่ 3 - 5 ไร่ ดังนั้นจะให้ภาวนาไปดูแล พระภาวนาก็เอาแต่ภาวนา ไม่ค่อยเห็นความสำคัญเรื่องเสนาสนะ ส่วนเรื่องการสร้างเสนาสนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่พระที่ไม่ได้ภาวนา พระสามเณรที่มาเรียนมาศึกษาความรู้ พวกนี้ส่วนใหญ่จะช่วยดูแลวัดไปตามระเบียบของวัด วัดจะสะอาดา ก็อาศัยพระเหล่านี้
ส่วน ธัมมะวังโส ตัวเองเลือกการภาวนา จึงไม่ใคร่สนใจเรื่องการสร้าง หรือ บำรุงเสนาสนะนัก เพราะอยู่ง่าย ๆ เรียบง่าย ดังนั้นเสนาสนะไม่งอกเงย บางครั้งก็ไม่ซ่อมแซมถ้าไม่จำเป็น อยู่ได้ก็อยู่ต่อไป ถ้าไม่ไหวจึงจะซ่อมแซม
ปัจจุบันชาวพุทธรณรงค์ ไม่ให้พระสามเณรรับปัจัย ด้วยเหตุผลอยากให้ พระสามเณรใช้ชีวิตสันโดษและละกิเลส แน่นอน พระสามเณรที่ต้องเรียนหนังสือ ก็ต้องใช้ปัจจัย วัดยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ถ้าไม่มีคนทำบุญ เลิกใส่บาตรให้ พระสามเณรเหล่านี้ก็ย่อมอยู่ไม่ได้ย่อมไปอยู่ที่อื่น หรือ ลาสิกขากันไป
นั่นจึงเป็นสาเหตุให้วัดร้าง
จำนวนสถิติ จำนวนพระสามเณรในปัจจุบัน มีจำนวนน้อยลง เมือ พ.ศ. 2535 มี 5 แสน 2545 เหลือ 1 แสน 2555 เหลือ 8 หมื่นถึง 1 แสน 2565 ต่ำกว่า 8 หมื่น จำนวนพระสามเณรที่หายไป นั่นจึงเป็นเหตุให้วัดร้าง
ก็อยู่ที่ทุกท่านจะเห็นความสำคัญอย่างไรตามนั้น
เจริญธรรม / เจริญพร
27  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม เสียงธรรมขาดหายไป ครับ เป็นบ่อยมากครับเวลาฟังในหน้าเว็บแล้วเสียงหาย เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:02:54 am
ถาม เสียงธรรมขาดหายไป ครับ เป็นบ่อยมากครับเวลาฟังในหน้าเว็บแล้วเสียงหาย
ตอบ เกิดจากไฟฟ้าขัดข้อง ( ไฟฟ้าดับ ) ระบบ สนง สำรองไฟได้แค่ 30 นาทีตามกำลัง UPS ซึ่งช่วงนี้ไฟฟ้าดับบ่อยมาก เมื่อคืน ก็ดับไป 1 ชม ช่วงค่ำ 18.00 - 19.30
ตอนนี้ไฟฟ้าก็ดับอยู่เริ่มดับมาตั้งแต่ 10.15 แล้ว ตอนนี้ทำงานอยู่ด้วย UPS ก็จะทรงสถานะได้ประมาณ 30 นาทีเท่านั้น
ก็ต้องขออภัยในความสุดวิสัยส่วนนี้ ต่อไปก็คงจะหาแนงทางระบบ Solar cell มาใช้งานเพราะสู้ราคาค่าไฟฟ้าไม่ไหวเลย ปีหน้าเห็นว่าจะขึ้่นเป็น 13.21 สต. (ต้องบอกว่าตายแน่ ถ้ารัฐบาลอนุมัติไฟเขียว ) ตอนนี้แค่ 5.40 สต ก็จ่ายไฟฟ้าครึ่งหมื่นแล้ว ถ้า 13.21 จ่ายกันเป็นหมื่นอย่างนี้ไม่ไหวแน่ นี่มันปล้นกันชัด ๆ นะ
เจริญธรรม / เจริญพร
28  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เรื่องชีวิตให้คำปรึกษาไม่ค่อยได้ แต่กรรมฐานปรึกษากันได้ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:02:37 am
คนที่ท้อถอย แล้วมาเล่าเรื่องชีวิตให้ พอจ ฟัง เพื่อจะได้รับคำปลอบใจ นั้น พอจ ว่า บางทีคำพูด พอจ มันไม่ได้ช่วยในเรื่องการพยุงชีวิตในสังคมนัก เพราะ พอจ ก็ไม่มีอาชีพ ไม่รู้จะหาเงินจากไหนเหมือนกัน
แต่อย่างไร ใช้ youtube เปิดดูรายการ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร น่าจะให้คำตอบได้ดีกว่าที่ พอจ จะสอนเรื่องกรรมฐานมากนัก ก็ขอให้เข้าใจ ใน พอจ ส่วนนีด้วยว่า ให้คำปรึกษาเรื่องชีวิต ค่อนข้างจะไม่เก่ง แต่ถ้าเรื่องกรรมฐาน ก็ปรึกษากันได้
เจริญธรรม / เจริญพร
29  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ชีวิตคนเรา มันแตกต่างกันด้วยบุญ คนเราเกิดมาจึงไม่เท่ากัน เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:01:46 am
ชีวิตคนเรา มันแตกต่างกันด้วยบุญ คนเราเกิดมาจึงไม่เท่ากัน ก็เพราะบุญที่ได้กระทำไว้
แต่อย่างไรเมือ่เกิดมาแล้วควรจะต้องดีใจว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเกิดในนรกมีจำนวนเท่ากับขนโคบนตัวโค แต่คนได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีเพียงจำนวนเขาโคเท่านั้นดังนั้น ถ้าเทียบปริมาณการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 2 ต่อ 1 ล้าน ( ตีขนน้อยไปหน่อยแต่เอาเท่านี้พอ)  เท่านั้นเอง ดังนั้นการได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงถือว่าได้เกิดยาก ดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้วจะมีฐานะ รวย หรือ จน สมบูรณ์ หรือ ไม่สมบรูณ์ ก็ควรจะต้องใช้โอกาส สร้างกุศลให้มาก
ดังนั้นอย่าได้ท้อแท้ เรื่องรวย หรือ จนเลย แต่ควรจะพยายามใช้ชีวิตที่มีให้มีความสุข ถึงแม้ว่ามันจะต้องลำบากด้วยการทำมาหากินอยู่บ้างแต่ ก็พยายามรักษาเอาไว้ซึ่งความดี อย่าให้ตกต่ำกว่าเดิม
เจริญธรรม / เจริญพร
30  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ความตั้งใจ กับความเป็นจริง อาจจะไม่เหมือนกันเลย เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 09:01:22 am
ความตั้งใจ กับความเป็นจริง อาจจะไม่เหมือนกันเลย ถ้าถามว่ามีความฝันอยากเป็นอะไร แต่จะมีสักกี่คนที่จะไปตามความฝันที่อยากเป็นได้ เพราะทุกอย่างมีเหตุปัจจัย สนับสนุนต่างกันไป
เหมือนคำถามที่ครูถามนักเรียน โตขึ้นอยากเป็นอะไร
ส่วนใหญ่ที่ฟัง 60 เปอร์เซ็นต์ที่ตอบครูคือ เป็น หมอ สำหรับ ผญ  ส่วน ผช 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นตำรวจ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นทหาร และทั้งหญิงชาย 15 เปอร์เซ็นต์ตอบอยากเป็นครู แต่ไม่มีใครตอบว่า อยากเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่  พอดีที่โรงเรียนที่เรียนอยู่มีแต่ลูกพ่อค้าแม่ค้า ลูกทหารเป็นส่วนใหญ่ ตอนนั้น พอจ ก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าจะเป็นอะไรมึน จนครูล้อว่า ด.ช.สนธยา ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร คงเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์เหมือนพ่อ ( พ่อทำงานส่งหนังสือพิมพ์ ) แม่ก็เป็นแค่แม่บ้าน พอจบ ม.3 แม่ จบ ป.4 ทั้งครอบครัวยากจน เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้มีความคิดให้ลูกได้ศึกษาสูง พ่อบอกว่าจบ ป6 ก็ไปทำอะไรก็ทำ ส่วนแม่ไม่ได้คิดถึงลูกเลย
ทุกวันนี้ พอจ เห็นน้องสาวจบ ป.โท พยาบาลศาสตร์ ก็ดีใจที่มาได้ไกลกว่าใครในเรื่องความรู้ทางการศึกษา
ส่วนตัว พอจ จบ ป5 ถูกครูมาตามที่่วัดให้ไปสอบจบ ป6 หลังจากนั้นก็ถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่ ให้อยู่แต่วัดดังนั้นจบ ป6 ก็บวชสามเณร วิ่งเล่นอยู่ในวัดไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลย 3 ปี อายุ 11  - 14 ปี เป็นวัยที่ไม่ได้เรียนอะไรเลย แม้แต่นักธรรมก็ไม่ได้เรียน กว่าจะมาสำนึกเรื่องเรียนนักธรรมก็ตอน อายุ 15 ไปสอบนักธรรมตรี สอบตกรู้สึกชอบช้ำระกำใจ จึงบอกลาวัดเดิมคือวัดดาวเสด็จเข้าไปอยู่วัดปากเพรียว ก็สอบนักธรรมได้ถึงชั้นโท
ตอนนี้เริ่มวัยรุ่นแล้วอายุ 16 ปีจึงลาสิกขาออกไปช่วยงานพ่อแม่ เหมือนเดิมพ่อแม่ก็ไม่ได้หางานอะไรให้ ไปหาสมัครงานทำก็ตามเพื่อนไป ไปสมัครงานได้เป็นบ่อยโรงแรม 99 หน้า บขส ดูแลรับแขกชั้นที่ 4 ทำอยู่ 2 ปี อายุ 18 ก็เริ่มมีความรัก รักแล้วไม่สมหวังถูกกีดกันจากพ่อแม่ฝ่าย ผญ เอง เพราะว่ายากจนคงไม่เหมาะสมกับ เศรษฐี แต่ ผญ ก็รักกันขอบกันอยู่แล้ว อันนี้ติดพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่เห็นด้วยสุดท้ายเหมือนคนอกหักต้องจากไม่รู้จะไปไหน คนพาไปฟังธรรมที่สวนอิทัปปัจจยตา ไม่เคยได้ฟังธรรมพระมาก่อนพอฟังแล้วรู้สึกสบายใจ เลยศรัทธาขอบวชเป็นสามเณรศึกษาหลักธรรม
ที่สวนอิทัปปัจจยาเป็นสาขาของสวนโมกรู้จักสวนโมกครั้งแรก ตอนไปอยู่ก็ไม่รู้จักพอบวชแล้วจึงรู้จักครูอาจารย์เห็นว่าอายุน้อยจึงให้ติดตามอาจารย์ฝ่ายเผยแผ่ไปเรียนเอาความรู้ทางด้านการเผยแผ่ที่ลำปาง ก็ต้องระเห็นระเหินตามครูอาจารย์ไปอยู่ลำปาง ไปอยู่ที่นั่นท่านก็สอนการเผยแผ่แต่ส่วนตัวไม่ชอบๆ การปฏิบัตินานเข้า ครูอาจารย์ที่นำไปเห็นว่าเอาแต่ปฏิบัต เผยแผ่ไม่เอาท่านก็เลยทิ้งไว้ไม่สนใจต่อไป กลายเป็นอยู่แบบถูกตัดหางปล่อยวัดไม่รู้จะทำอะไร อยู่ที่นั่นก็เลยศึกษาวิชาทางโลกไป ศึกษาอิเลคทรอนิกส์ ศึกษาหลักสูตรสอบเทียบ และ ก็ไปถึงการศึกษา พ.ม. ในยุคนั้น สอบเทียบ ม 3 และ ม ปลาย ศึกษาต่อไปจนถึงหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ ไป ๆ มา ๆ ก็มาเรียนเหมือนกันแต่ไปสายลัด สอบลัดเอา สุดท้ายทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม แต่นิสัยมันติดตัวเรื่องการค้นคว้าด้วยตนเองมีค่อนข้างมากและก็พยายามอย่างมาก ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง
แต่สิ่งที่พยายามอยู่คือเรื่องของภาษาอังกฤษ พยายามฝึกอ่านพูดเขียนด้วยตนเอง หาตำรามาเรียนเองแต่จนกระทั่งวันนี้ก็ยังพูดเขียนไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเลย มันก็อ่านได้เป็นบางคำ พูดได้บางประโยชน์ ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างสรุปก็คือยังไม่ได้ดั่งใจที่คิดไว้
เล่ามาเล็กน้อยแต่เพื่อต้องการให้หลายท่านทราบว่า สิ่งที่ตั้งใจ ความฝันที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ใครต่อใครจะทำได้ดั่งตั้งใจหรือฝันไว้ ดังนั้นจะตั้งใจอะไรฝันอะไร ใครทำได้ก็ดีใจด้วย ใครทำไม่ได้ ก็อย่าได้น้อยใจแต่ให้ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคน เป็นมนุษย์ จะยากจน ร่ำรวย ก็อย่าได้ประมาทในการสร้างกุศล ถ้าไม่กุศลผลทานเอาไว้ชาติต่อไปก็จะลำบาก ถ้าสร้างกุศลผลทานเอาไว้ชาติต่อไป ก็ต้องสบายตามผลกรรมที่สร้าง
เป็นมนุษย์เป็นคนมันก็ยังมีโอกาส เป็นเปตร เป็นสัตว์ดิรัจฉาณ เป็นสัตว์นรก มันหมดโอกาศสร้างกุศล
อย่าย่อท้อชีวิตมันลำบากก็ต้องอดทน ต้องสู้สร้างความดีกุศลต่อไป
พูดไม่ค่อยเก่งเรืองให้กำลังใจสู้ชีวิต พูดเก่งแค่เรื่องกรรมฐาน คงพูดได้แค่นี้เรื่องชีวิตต้องสู้ เท่านี้จริง ๆ เอาใจช่วยขอให้ทุกท่านพ้นความลำบาก
เจริญธรรม / เจริญพร
31  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม จะศึกษาข้อมุลเฉพาะทาง ของ มุลกรรมฐาน ได้ที่ไหนครับ เมื่อ: ตุลาคม 24, 2022, 11:14:04 am
http://madchima.org/kjn

ศึกษาได้ที่นี่ เป็น มูลกรรมฐานโดยเฉพาะ
32  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ประกาศยกเลิก ไม่อนุญาต โฆษณาขายสินค้าทุกอย่าง ที่ไม่เกี่ยวกับ พุทธศาสนา เมื่อ: ตุลาคม 16, 2022, 07:47:03 am
ทุกท่านโปรดทบทวนอ่านประกาศนี้กันให้เข้าใจในความจำเป็นด้วย

 ;)
33  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ประกาศยกเลิก ไม่อนุญาต โฆษณาขายสินค้าทุกอย่าง ที่ไม่เกี่ยวกับ พุทธศาสนา เมื่อ: ตุลาคม 15, 2022, 08:05:36 pm
เนื่องด้วยขณะนี้ได้รับ คำร้องเรียน เกี่ยวกับโฆษณาที่เป็นเท็จ หลอกลวง และโฆษณาที่ดึง หรือไปสู่ คาสิโน่ การพนัน และ การละเมิดทางเพศ ตลอดถึงอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลอกลวง ปลอม จนเป็นคดีอยู่ หลายรายการ พิจารณาแล้วเว็บ เป็นเว็บ เผยแผ่ ธรรมะ ดังนั้นจะทำการลบโฆษณา โดยการลบ User เพราะไม่สามารถไปตามทีละรายการได้ ดังนั้นลบ User ในครั้งเดียวทุกกระทู้ที่เกี่ยวกับ User นั้นจะทำชำระข้อความได้ไวกว่า

จึงประกาศให้ทุกท่าน รับทราบและยุติการโพสต์ โฆษณาต่าง ๆ ลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เจริญธรรม / เจริญพร
34  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2565 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2022, 07:48:28 am
7 ต.ค. 2565 19.00 เข้ากรรมฐาน
10 ต.ค. 2565 06.30 ออกกรรมฐาน

สิ้นสุดการเข้าพรรษา

ขอผลแห่งการภาวนาจงถึงแก่ผู้สนับสนุนการเข้ากรรมฐาน นี้ทุกท่าน เทอญ

เจริญธรรม/ เจริญพร
35  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: สถานี ธรรมสายมูลกรรมฐาน กัจจายนะ บริการศิษย์ในสาย เมื่อ: กันยายน 10, 2022, 02:36:33 pm
สำหรับ หน้าเว็บนี้ จงใจไว้บริการ ศิษย์ที่อุปถัมภ์ อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และศิษย์ขึ้นกรรมฐาน

มีวิทยุ 2 สถานี / มีห้องวีดีโอ /และมี คลาวด์ ของ สนง ส่งเสริมพระกรรมฐานที่ให้ข้อมูลทุกอย่าง ทั้งไฟล์เสียง วีดีโอ หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง
36  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ทำ 7 สิ่งนี้เมื่อเศร้า แล้วความเศร้าซึมจะทุเลาลง เมื่อ: กันยายน 10, 2022, 02:34:27 pm
 st11 st12 st12
37  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ความรักยิ่งใหญ่ของพ่อ พระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าอชาตศัตรู แม้ปิตุฆาตก็ยังให้อภัย เมื่อ: กันยายน 10, 2022, 02:34:11 pm
 st11 st12 st12
38  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / สถานี ธรรมสายมูลกรรมฐาน กัจจายนะ บริการศิษย์ในสาย เมื่อ: กันยายน 03, 2022, 12:20:32 pm
http://madchima.org/kjn

ตามลิงก์ด้านบนนี้
39  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2565 เมื่อ: กันยายน 03, 2022, 12:15:19 pm
บันทึกการเข้ากรรมฐาน
================
1 ก.ย. 16.00 เข้ากรรมฐาน
2 ก.ย. 05.00 ออกกรรมฐาน
อุทิศกุศลภาวนาให้แก่ผู้สนับสนุนการภาวนา ทุกท่าน
เจริญธรรม / เจริญพร
ออกตอนเช้าก็ดีอย่างได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า
สวดพุทธคุณ 108

บันทึกการเข้ากรรมฐาน
================
2 ก.ย. 19.00 เข้ากรรมฐาน
3 ก.ย. 07.00 ออกกรรมฐาน
อุทิศกุศลภาวนาให้แก่ผู้สนับสนุนการภาวนา ทุกท่าน
เจริญธรรม / เจริญพร
ออกมาแล้วก็ง่วงเลยนั่งหลับถึง 9 โมงเช้า
40  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2565 เมื่อ: กันยายน 03, 2022, 12:14:28 pm
บันทึกการเข้ากรรมฐาน
=================
28 ส.ค.65 20.00 เข้ากรรมฐาน
29 ส.ค. 65 07.00 ออกกรรมฐาน
อุทิศกุศลภาวนาให้แก่ ผู้สนับสนุนทุกท่าน
เจริญธรรม / เจริญพร

บันทึกการเข้ากรรมฐาน
=================
29 ส.ค. 65 20.00 เข้ากรรมฐาน
30 ส.ค. 65 06.00 ออกกกรรมฐาน
อุทิศกุศลภาวนาให้แก่ผู้สนับสนุนการภาวนาทุกท่าน
เจริญธรรม / เจริญพร

บันทึกการเข้ากรรมฐาน
================
30 ส.ค. 17.00 เข้ากรรมฐาน
31 ส.ค. 05.30 ออกกรรมฐาน
อุทิศกุศลภาวนาให้แก่ผู้สนับสนุนการภาวนา ทุกท่าน
เจริญธรรม / เจริญพร

บันทึกการเข้ากรรมฐาน
================
31 ส.ค. 17.00 เข้ากรรมฐาน
1 ก.ย. 05.10 ออกกรรมฐาน
อุทิศกุศลภาวนาให้แก่ผู้สนับสนุนการภาวนา ทุกท่าน
เจริญธรรม / เจริญพร
พยามยามเปลี่ยนเวลาเข้ากรรมฐาน เพื่อออกกรรมฐาน ตี 5 จะได้บรรยายธรรมสดทางสถานี
หน้า: [1] 2 3 ... 130