สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน => ข้อความที่เริ่มโดย: raponsan ที่ พฤษภาคม 27, 2016, 09:41:01 AMหัวข้อ: อะไรหนอ.? เป็นสุขในโลกนี้.!! : สุโข พุทธานัง อุปปาโท
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ พฤษภาคม 27, 2016, 09:41:01 AM

(http://www.madchima.net/forum/gallery/30_27_05_16_8_45_25.jpeg)อะไรหนอ.? เป็นสุขในโลกนี้.!! : สุโข พุทธานัง อุปปาโท  
       
เรื่องสัมพหุลภิกขุ : พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภการสนทนาของภิกษุมากรูปด้วยกัน ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท" เป็นต้น.

ความเห็นในปัญหาต่างๆ กัน              
ความพิสดารว่า วันหนึ่ง ภิกษุ ๕๐๐ รูปนั่งในศาลาเป็นที่บำรุง สนทนากันว่า "ผู้มีอายุทั้งหลาย อะไรหนอแล เป็นสุขในโลกนี้.?"

บรรดาภิกษุเหล่านั้น บางพวกกล่าวว่า "ชื่อว่าสุข เช่นกับด้วยสุขในราชสมบัติ ย่อมไม่มี."
บางพวกกล่าวว่า "ชื่อว่าสุข เช่นกับด้วยสุขในกาม ย่อมไม่มี."
บางพวกกล่าวว่า "ชื่อว่าสุข เช่นกับด้วยสุขอันเกิดแต่การบริโภคข้าวสาลีและเนื้อ ย่อมไม่มี."


พระศาสดาทรงแก้ปัญหานั้น              
พระศาสดาเสด็จมาสู่ที่ๆ ภิกษุเหล่านั้นนั่งแล้ว ตรัสถามว่า "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ.?" เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า "ด้วยถ้อยคำชื่อนี้"

จึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไร.? ก็ความสุขนี้แม้ทั้งหมด นับเนื่องด้วยทุกข์ในวัฏฏะทั้งนั้น แต่เหตุนี้เท่านั้นคือ ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า การฟังธรรม ความพร้อมเพรียงของหมู่ ความเป็นผู้ปรองดองกัน เป็นสุขในโลกนี้"

ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-
สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท    สุขา สทฺธมฺมเทสนา
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี     สมคฺคานํ ตโป สุโข.

ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นเหตุนำสุขมา,การแสดงธรรมของสัตบุรุษ เป็นเหตุนำสุขมา,
ความพร้อมเพรียงของหมู่ เป็นเหตุนำสุขมา, ความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นเหตุนำสุขมา.(http://www.madchima.net/forum/gallery/30_27_05_16_8_45_46.jpeg)แก้อรรถ               
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า พุทฺธานมุปฺปาโท ความว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อทรงอุบัติขึ้น ย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดารทั้งหลาย มีความกันดารคือราคะเป็นต้น เหตุใด, เหตุนั้น ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมา.

     สัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์มีชาติเป็นต้นเป็นธรรม อาศัยการแสดงธรรมของสัตบุรุษ
     ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย มีชาติเป็นต้น เหตุใด,
     เหตุนั้น การแสดงธรรมของสัตบุรุษ จึงชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมา.
     ความเป็นผู้มีจิตเสมอกัน ชื่อว่า สามัคคี แม้สามัคคีนั้นก็ชื่อว่า เป็นเหตุนำสุขมาโดยแท้.

อนึ่ง การเรียนพระพุทธพจน์ก็ดี การรักษาธุดงค์ทั้งหลายก็ดี การทำสมณธรรมก็ดีของเหล่าชนผู้พร้อมเพรียงกัน คือผู้มีจิตเป็นอันเดียวกัน เป็นเหตุนำสุขมา เหตุใด, เหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสว่า "สมคฺคานํ ตโป สุโข."

      ans1 ans1 ans1 ans1

     เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่า
     "ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุจักพร้อมเพรียงกันประชุม, จักพร้อมเพรียงกันเลิก (ประชุม), จักพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำของหมู่, ตลอดกาลเพียงใด; ภิกษุทั้งหลาย ความเจริญฝ่ายเดียว อันภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้, ความเสื่อมอันภิกษุทั้งหลายไม่พึงหวังได้ ตลอดกาลเพียงนั้น."

     ในกาลจบเทศนา ภิกษุเป็นอันมากตั้งอยู่ในอรหัตผลแล้ว.
     เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้ว ดังนี้แล.


อ้างอิง : -
อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25.0&i=24&p=8 (http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25.0&i=24&p=8)
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎกได้ที่
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=748&Z=798 (http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=748&Z=798)


หัวข้อ: Re: อะไรหนอ.? เป็นสุขในโลกนี้.!! : สุโข พุทธานัง อุปปาโท
เริ่มหัวข้อโดย: VinaLivia ที่ มกราคม 08, 2019, 03:08:59 PM
ถึงแม้จะไม่ได้ศึกษาเยอะ แต่จะเป็นสุขเมื่อใจปล่อยวางสำหรับผม


หัวข้อ: Re: อะไรหนอ.? เป็นสุขในโลกนี้.!! : สุโข พุทธานัง อุปปาโท
เริ่มหัวข้อโดย: Namo ที่ มกราคม 09, 2019, 10:13:40 AM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: อะไรหนอ.? เป็นสุขในโลกนี้.!! : สุโข พุทธานัง อุปปาโท
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ มกราคม 18, 2019, 11:14:58 AM
 st12 st12 st12