ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน  (อ่าน 8190 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

raponsan

 • มารยิ่งมี บารมียิ่งแก่กล้า
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +61/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 27418
 • Respect: +11
  • ดูรายละเอียด
0

วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน

พระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน


 วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เราทราบกันว่า เป็นวันที่พระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ ๔ และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา     

ความสำคัญ

             วันมาฆบูชา ประกอบด้วยเหตุสำคัญ ๓ ประการ คือ
    ๑. เป็นวันที่พระสารีบุตร บรรลุอรหัตผล ที่ถ้ำสุกรขาตา หลังจากบวชได้ ๑๕ วัน
     ๒. เป็นวันประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ ถึง ๑,๒๕๐ รูป และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประกาศหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา
     ๓. พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระอัครสาวก คือพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ

         ส่วนใหญ่เราจะทราบกันแต่เพียงว่า เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต พระสงฆ์มาประชุมกัน ๑,๒๕๐ รูป และพระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ จึงควรทราบเพิ่มเติมดังนี้

          พระ พุทธองค์ ทรงเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏ เพื่อไปยังพระวิหารเวฬุวัน หลังจากที่ทรงแสดงธรรมโปรด ทีฆนขปริพาชก แล้ว ซึ่งพระสารีบุตร ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ ด้วยพระธรรมเทศนานั้นเช่นกัน พระพุทธองค์เสด็จมายัง พระวิหาร ทรงประชุมพระสาวก ซึ่งมีมหาสันนิบาตประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
       
    ๑. วันนั้น เป็นวันอุโบสถ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ประกอบด้วยมาฆนักษัตร (ดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนมาฆะ)
    ๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันตามธรรมดาของตน โดยมิได้ นัดหมาย
    ๓ .พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ ไม่มีแม้ สักรูปหนึ่งที่เป็นปุถุชน หรือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ผู้สุกขวิปัสสกะ
    ๔. พระสงฆ์เหล่านั้น เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้า ทรง อุปสมบทให้ทั้งสิ้น

 
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรโอวาทปาติโมกข์

ความหมายของคำว่า ปาติโมกข์

        คำว่า ปาตี ได้แก่ การตกไป เช่น การตกไปในสังสารวัฏ การตกไปในกิเลส การตกไปในห้วงความทุกข์ และอบายทั้งหลาย ดังนั้น ปาตี จึงเป็นชื่อของปุถุชน ทั้งหลายผู้ตกไปในสังสารวัฏ กิเลส ความทุกข์ และอบายทั้งหลาย
        คำว่า โมกฺข ได้แก่ การหลุดพ้น เครื่องหลุดพ้น ซึ่งหมายถึง นิพพาน

         เพราะฉะนั้น คำว่า ปาติโมกข์ จึงแปลว่า ความหลุดพ้นจากกิเลส และความทุกข์ทั้งหลาย รวมความว่า โอวาทปาติโมกข์ จึงได้แก่ คำสอน เพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์

ประเภทของปาติโมกข์

        ปาติโมกข์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
        ๑. อาณาปาติโมกข์ คือ สิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติ เพื่อเป็นขอบเขตแก่ภิกษุ และภิกษุณีทั้งหลาย หลักธรรมที่ว่า สำรวมในพระปาติโมกข์ หมายถึง อาณาปาติโมกข์ นี้
        ๒. โอวาทปาติโมกข์ คือ โอวาททั้งหลายที่ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน ๓ มีโอวาทว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ เป็นต้น
        อาณาปาติโมกข์นั้น พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ และพระสาวกทั้งหลายย่อมสวดแสดงทุกกึ่งเดือน ส่วนโอวาท ปาติโมกข์นั้น พระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงแสดง


โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่
พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุ
วนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา),


คาถา โอวาทปาฏิโมกข์ มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน)
สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ


แปล : การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น
ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่ง
นอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส


โอวาทวรรค ตอนที่ว่าด้วยเรื่องให้โอวาทแก่นางภิกษุณี เป็นต้น, เป็นชื่อวรรคที่ ๓ แห่งปาจิตติยกัณฑ์ ในมหาวิภังค์
พระวินัยปิฎก

โอวาทานุสาสนี คำกล่าวสอนและพร่ำสอน, คำตักเตือนและแนะนำพร่ำสอน

โอษฐ์ ปาก, ริมฝีปาก

โอสารณา การเรียกเข้าหมู่, เป็นชื่อสังฆกรรมจำพวกหนึ่ง มีทั้งที่เป็นอปโลกนกรรม (เช่น การรับสามเณรผู้กล่าวตู่
พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งถูกนาสนะไปแล้วและเธอกลับตัวได้) เป็นญัตติกรรม (เช่น เรียกอุปสัมปทาเปกขะที่สอนซ้อม
อันตรายิกธรรมแล้วเข้าไปในสงฆ์) เป็นญัตติทุติยกรรม (เช่น หงายบาตรแก่คฤหัสถ์ที่กลับตัวประพฤติดี) เป็นญัตติ
จตุตถกรรม (เช่นระงับนิคหกรรมที่ได้ทำแก่ภิกษุ)


กิจกรรมของชาวพุทธ

กิจกรรมของชาวพุทธในวันมาฆบูชา
       ๑. เว้นอบายมุขทุกประเภท
       ๒. ตักบาตร ทำบุญ ให้ทาน
       ๓. สมาทานศีล รักษาศีล ๕ ศีลอุโบสถ
       ๔. ฟังพระธรรมเทศนาโอวาทปาติโมกข์
       ๕. ปฏิบัติกรรมฐาน
       ๖. เวียนเทียนกระทำประทักษิณรอบสัญญลักษณ์พระรัตนตรัย เพื่อน้อมระลึกถึงจาตุรงคสันนิบาต และการแสดง โอวาทปาติโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


 ที่มา  http://www.kammatan.com/board/index.php?topic=41.0

เครดิตโดย  คุณ golfreeze

บันทึกการเข้า
ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปลายิงสุ

Madchima Support

 • ศิษย์ตรง
 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *****
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 32
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า

สถาพร

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 220
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
ข้อแนะนำ วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ สำคัญอย่างไร
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 06:56:19 am »
0


อยากให้ทุกคนได้อ่าน ครับเพราะวันนี้เป็นวัน มาฆบูชา ครับ

ด้วยความปรารถนาดีครับ

อย่าลืมไปทำบุญ เวียนเทียน ภาวนากรรมฐานกันด้วยนะครับ


บันทึกการเข้า
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ครูนภา

 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +25/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 608
 • ภาวนา ร่วมกับพวกท่าน แล้วสุขใจ
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
เห็นด้วยคะ จะได้ทบทวน คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคะ

วันนี้ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมพาเด็กปฏิบัติธรรมทำบุญที่วัดคะ

 :25:
บันทึกการเข้า
ศรัทธา ปัญญา ขันติ ความเพียร คุณสมบัติผู้ภาวนา
ขอเป็นกัลยาณมิตร กับทุกท่าน ที่เป็นกัลยาณมิตร

raponsan

 • มารยิ่งมี บารมียิ่งแก่กล้า
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +61/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 27418
 • Respect: +11
  • ดูรายละเอียด
0


แหม!!! นึกว่าจะได้อ่านบทความของท่านอื่นบ้าง อุสาห์ทำตัวเงียบๆไม่โพสต์

กะให้คนอื่นโพสต์บ้าง เล่นเอาของเก่าผมมา re-use ก็โอเคนะ ประหยัดดี

ช่วยลด green house effect

  :):s_good: :49:

เย ธัมมา เหตุปปะภะวา เตสัง เหตุง ตถาคะโต
เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ เอวัง วาที มหาสมโณ

สิ่งเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคต (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัสเหตุของสิ่งเหล่านั้น
รวมทั้งความดับของสิ่งเหล่านั้นด้วย พระมหาสมณะได้ตรัสไว้อย่างนี้


[คำเทศนาของพระอัสสชิ กล่าวต่ออุปติสสะปริพาชก(พระสารีบุตร)จนได้ดวงตาเห็นธรรม]

วันนี้ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระสารีบุตรได้บรรลุอรหันต์ จึงขอนำคำกล่าวของพระอัสสชิ

มาเป็นเครื่องระลึกถึงว่า พระสารีบุตรบรรลุโสดาบันดัวยข้อธรรมข้อใด


 :25: :25: :25:
 
บันทึกการเข้า
ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปลายิงสุ

kobyamkala

 • โยคาวจรผล
 • ******
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 2236
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0วันมาฆบูชา มีกิจกรรมที่ไปร่วมหลายอย่างคะเลยไม่ได้เข้าเว็บมาดูคะ

แต่มีการ์ตูนตอน มาฆบูชา มาฝากชมนะคะ

 :25:
บันทึกการเข้า
แล้วลองแอบมาแย้มกะลา
เพื่อดูโลก เห็นแล้วตกใจโลกนี้กว้างใหญ่จริง ๆ

Jojo

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 237
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
[๙๓]  ในหมู่เทพนั้น  มีเทวดามากมาย  จำนวนหลายร้อย  หลายพัน  เข้ามา
หาเราถึงที่อยู่  อภิวาทแล้วยืนอยู่  ณ  ที่สมควร 

             ได้กล่าวกับเราดังนี้ว่า  ‘ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์  ในภัทรกัปนี้เอง  บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก  มีพระชาติเป็นกษัตริย์  ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์  มีพระโคตรว่าโคตมะ  มีพระชนมายุเพียงเล็กน้อย  ผู้ที่มีอายุยืนก็เพียง  ๑๐๐  ปี  หรือเกินไปอีกเล็กน้อย 

             ตรัสรู้ที่ควงต้นอัสสัตถะ  ทรงมีคู่อัครสาวก  เป็นคู่ที่เจริญ  ได้แก่    พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  มีการประชุมพระสาวกครั้งเดียว  มีภิกษุ  ๑,๒๕๐  รูป  พระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ  มีภิกษุอานนท์เป็นอุปัฏฐาก  เป็นอัครอุปัฏฐากมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดา  พระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด
มีกรุงกบิลพัสดุ์เป็นราชธานี 
การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ของพระองค์เป็นอย่างนี้ 
การบรรพชาของพระองค์เป็นอย่างนี้ 
การบำเพ็ญเพียรของพระองค์เป็นอย่างนี้   
การตรัสรู้ของพระองค์เป็นอย่างนี้ 
การแสดงธรรมจักรของพระองค์เป็นอย่างนี้   
พวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 
คลายความกำหนัดยินดีในกาม  จึงได้มาเกิดในที่นี้’

      ทรงสรุปพระธรรมเทศนา

  [๙๔]  ภิกษุทั้งหลาย  เพราะตถาคตมีปัญญาแทงตลอดธรรมธาตุดังกล่าวมานี้จึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระ พุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาล ผู้ปรินิพพานแล้ว


             ผู้ตัดธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้ว  ผู้ตัดทางได้แล้ว  ผู้ตัดวัฏฏะได้แล้ว  ผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติ  พระนาม  พระโคตร  พระชนมายุ  คู่พระอัครสาวก  และการประชุมพระสาวกว่า  ‘แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้  แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระนามอย่างนี้  แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระโคตรอย่างนี้  แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้  แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้

                     แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้  แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่าง นี้  แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้
บันทึกการเข้า
ฉันมาเพราะเธอนะ ยายกบ มาศึกษาธรรมะบ้าง ยินดีที่รู้จักทุกท่านคะ
ช่วยเมตตา แนะนำด้วยมิตรภาพ นะคะ

Mario

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 208
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0


วัดเวฬุวัน วัดที่เกี่ยวข้องกับ วันมาฆะบูชา บรรยายโดย พระมหาบุญช่วย

 :08:
บันทึกการเข้า
hero ผู้ปราบอธรรม มาแว้ว
มาเพราะยายกบ เป็นคนชวน
ฝากตัวด้วยไม่ถนัดเว็บ ธรรม
แต่เป็น hero ต้องไม่กลัว ธรรม

ฟ้าใหม่แจ่มใส

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 226
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
เครดิต ยายกบ ถ้าไม่ถูกใจก็ต้องว่า ยายกบ เพราะชวนมาศึกษาธรรมะ

ฟ้าใหม่แจ่มใส

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 226
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0


เกี่ยวกับวันมาฆะบูชา นะคะ ตอนที่เหลือไปดูต่อใน youtube นะคะ

 :s_good:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 05:42:40 am โดย ฟ้าใหม่แจ่มใส »
บันทึกการเข้า
เครดิต ยายกบ ถ้าไม่ถูกใจก็ต้องว่า ยายกบ เพราะชวนมาศึกษาธรรมะ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • *
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7202
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
อนุโมทนา กับข้อคิดเห็น ทุกบท ทุกตอน มีประโยชน์

ลองหาโจทย์ เพิ่มอีกนิด สิจ๊ะ ว่า พระอรหันต์ ที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา จนถึงวันมาฆะบูชา ที่บันทึกประวัติไว้

มีเท่าใด และที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันนั้นมีท่านไหนบ้าง ?

เจริญธรรม

 ;)
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

raponsan

 • มารยิ่งมี บารมียิ่งแก่กล้า
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +61/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 27418
 • Respect: +11
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา กับข้อคิดเห็น ทุกบท ทุกตอน มีประโยชน์

ลองหาโจทย์ เพิ่มอีกนิด สิจ๊ะ ว่า พระอรหันต์ ที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา จนถึงวันมาฆะบูชา ที่บันทึกประวัติไว้

มีเท่าใด และที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันนั้นมีท่านไหนบ้าง ?

เจริญธรรม

 ;)

ผมหาข้อมูลมาตอบให้แล้ว อยู่ลิงค์นี้ครับ

จำนวนเอหิภิกขุ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชานั้น มีใครกันบ้าง

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3145.msg11136#msg11136

 :25:
บันทึกการเข้า
ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปลายิงสุ