สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด => ข้อความที่เริ่มโดย: ปัญญสโก ภิกขุ ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 06:43:54 pmหัวข้อ: วารสาร สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม ฉบับที่ ๓๓ ปี ๕๗
เริ่มหัวข้อโดย: ปัญญสโก ภิกขุ ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 06:43:54 pm
วารสารรายสี่เดือน ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ ประจำาเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ.หนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐-๕๐๙ ; ๐๘๖-๘๑๙–๘๓๕๘ โทรสาร ๐๓๘-๑๖๐-๕๑๒

Email : wat_asabha@yahoo.com, S_sorado@hotmail.com, bhaddanta@gmail.com

Website : www.bhaddanta.com (http://www.bhaddanta.com)


(http://www.bhaddanta.com/src/images/cover/140403889929.png)

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bhaddanta.com/TH/book/4 (http://www.bhaddanta.com/TH/book/4)