สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => เกี่ยวกับหลวงปู่สุก ไก่เถื่อน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธรรมะ ปุจฉา ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2013, 10:20:05 PMหัวข้อ: คำสอนพระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)แสดงโดย พระญาณรังษี (จวบ)
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมะ ปุจฉา ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2013, 10:20:05 PM
ำสอนพระกรรมฐาน
ตามแนวของ
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
(สุก ไก่เถื่อน)

แสดงโดย
พระญาณรังษี  (จวบ  สุภทฺโท)
วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร  (วัดพลับ)
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.  ๒๕๔๗
(เล่มที่ ๔)
[/size][/color]
ลิกขสิทธิ์  พระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)  คณะ  ๒
พระมหาเสถียร  อธิปัญโญ      ผู้ตรวจทาน
คุณเพ็ญศรี  ดิสถาพร         ผู้ถอดความจากเทปบันทึกเสียง
คุณชัชชัย  ธรรมสว่างสุข      ผู้บริจาคเทปพระธรรมเทศนา
คุณสุนทร  เตชะศรีสุขโข      ผู้บริจาคเทปพระธรรมเทศนาจงเพียรบำเพ็ญ
[/size][/b][/color]
    การบำเพ็ญพระกรรมฐาน  เป็นการสงบจิตให้เข้าถึงปัญญากองละเอียด  ต้องสงบทวารทั้งหก  หรืออายะตะนะภายใน  และอายะตะนะภายนอก  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลินี  ทางกาย  ทางใจ  ให้สงบเป็นสมาธิตามหลักการปฏิบัติไตรสิกขา  ศีล  สมาธิ  ปัญญา ที่จะสอดคล้องกันทั้งสามอย่าง  จิตเป็นสมาธิแน่วแน่จะนึกอะไรก็มีพลังแรงมองเห็นชัด  จงอย่าได้ท้อถอย  จงพยายามพากเพียรให้ได้พบปัญญาละเอียดในที่สุด
                  พระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)
                                                                              ๒๐   พฤศจิกายน  ๒๕๔๗
คำนำ
[/size][/b][/color]

      หนังสือพระกรรมฐานตามแนวของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก  ไก่เถื่อน)  ออกมาเป็นเล่มที่ ๔  เทปม้วนที่ ๒๐-๓๐  ได้รับความร่วมมือร่วมใจของบรรดาศิษย์ทุก ๆ  คน   เริ่มตั้งแต่ผู้มีจิตศรัทธานำเทปมาแจกเป็นธรรมทาน  มีคุณชัชชัย  ธรรมสว่างสุข,  คุณสุนทร  เตชะศรีสุขโข,  คุณโสภณ  จิระภาพันธุ์  และพวกได้ร่วมใจกันสละทุนทรัพย์  นำเทปมาแจกกับญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธา  ใรพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมทานโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น
     บรรดาทุกศิษย์ทั้งหลายทุก ๆ  คนซาบซึ้งในคำสอนของพระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)  จึงได้นำคำสอนของท่านออกมาพิมพ์แจกอีกเป็นจำนวนมาก  เพราะเมื่อได้อ่านแล้วทำให้รู้ในด้านธรรมเพิ่มขึ้นอีกมากมาย  สมกับที่ท่านได้เสียสละเวลามาพร่ำสอนลูกศิษย์  ย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจในคำสอน  แม้บางคนจะดูแล้วว่าเหมือนคำสอนของท่านช้ำ  แต่อ่านไปแล้วเป็นคนละแบบที่ท่านสอนทุก ๆ  ครั้ง
      การเทศน์ทุกครั้งในวันพระ  ก่อนจะเทศน์ท่านจะต้องให้ลูกศิษย์ทุก ๆ  คนสวดมนต์  รับศีลเสียก่อนทุกครั้ง  เมื่อสวดมนต์จิตน้อมนำเป็นสมาธิแล้ว  ท่านจึงจะเทศน์ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตามแบบสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก  ไก่เถื่อน)  เพื่อให้ทุก ๆ  คนประพฤติตนให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม  และมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยงทางใจ  เมื่อใจสงบนิ่งแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญาตามต่อมาเป็นขั้นเป็นตอน 
     ดังนั้นผู้จัดทำหนังสือจึงเล็งเห็นประโยนช์ของคำสอนของพระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)  เป็นอย่างยิ่งจึงร่วมมือร่วมใจกันจัดทำหนังสือคำสอนพระกรรมฐานตามแนวของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก  ไก้เถื่อน)  ออกมาเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายที่ไม่ได้ฟังเทศน์ของพระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)  ได้ทราบถึงคำสอนของท่านเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยนช์ต่อชีวิตของตนต่อไป
                                                                          คณะศิษย์
                                                                      ผู้จัดทำหนังสือ


คำอนุโมทนา
[/size][/color][/b]
 
     อาตมาภาพขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศล  แก่ผู้จัดทำหนังสือ  ตลอดจนท่านผู้นำเทปมาแจกเป็นธรรมทาน  จนกระทั่งออกมาเป็นรูปเล่มด้วยแรงร่วมใจของทุก ๆ  ฝ่าย   เป็นเล่มที่ ๔   เพื่อนำมาแจกแก่ญาติธรรมในครั้งนี้
                  พระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)
                   วัดราชสิทธาราม   (วัดพลับ)
                     กรุงเทพมหานครสารบัญ
[/size][/color][/b]

เรื่อง
กุศล  และ  อกุศล
บาปจะเกิดขึ้นได้เพราะอินทรีย์ทั้งหก
อารมณ์ที่ควรระลึก  ๑๐  ประการ
การรักษาศีลมีโทษมีประโยนช์อย่างไร
การอบรมบ่มนิสัย
คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจธรรม
คำสอนปฏิบัติธรรม  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระญาณรังษี ๒๑ พ.ย. ๒๕๔๕
อิทธบาทสี่
จิตที่ฝึกแล้วกับจิตที่ยังไม่ได้ฝึกฝนต่างกัน
ผลของบุญและบาป
วันตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หัวข้อ: Re: คำสอนพระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)แสดงโดย พระญาณรังษี (จวบ)
เริ่มหัวข้อโดย: darksnowwow ที่ พฤษภาคม 06, 2014, 02:15:27 PM
ถูกต้องที่สุดแล้ว


หัวข้อ: Re: คำสอนพระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)แสดงโดย พระญาณรังษี (จวบ)
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ พฤษภาคม 22, 2014, 11:55:24 AM
 st12 st12 st12


หัวข้อ: Re: คำสอนพระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)แสดงโดย พระญาณรังษี (จวบ)
เริ่มหัวข้อโดย: Chaaymna ที่ สิงหาคม 16, 2014, 02:39:17 PM
ถูกที่สุดครับ


หัวข้อ: Re: คำสอนพระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)แสดงโดย พระญาณรังษี (จวบ)
เริ่มหัวข้อโดย: suwannasut ที่ สิงหาคม 17, 2014, 07:32:02 AM
 st11     :)


หัวข้อ: Re: คำสอนพระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)แสดงโดย พระญาณรังษี (จวบ)
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ สิงหาคม 17, 2014, 09:46:12 AM
ขออนุโมทนาสาธุ