สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ ตุลาคม 21, 2010, 09:34:54 PMหัวข้อ: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ ตุลาคม 21, 2010, 09:34:54 PM
รายนามผู้ร่วมบริจาคจัดสร้างหนังสือกรรมฐาน
“อานาปานสติ ห้อง ๔”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มพนักงาน RCI และ พนักงานรับเหมา SMR บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)     
คุณป๋อย้ง  แซ่เลี้ยง, คุณทองม้วน  สุพันธ์สาย       
คุณธวัชชัย  สุพันธ์สาย 
คุณวีระศักดิ์ - คุณศิริพร  พงศ์พิริยะไมตรี
คุณณัฐพงศ์  ประนิธิ  และครอบครัว
(คุณดรุณี  จักรสุวรรณ, คุณธำรง  ประนิธิ)
ด.ญ.ชัญญาวีร์ - ด.ญ.ศิรวีร์ พงศ์พิริยะไมตรี
ด.ญ.กัญญพัชร  ผลแย้ม
คุณพัชนี  ผลแย้ม
คุณวิรัช  มงคลทอง
คุณวารุณี  สิงห์บรรดิษฐ
คุณชำนาญ - คุณรัชณู  เสมาทัต
คุณไพสารี  ผดุงกิจ
คุณอุบล  ด่านตระกูล
คุณไพรัตน์  นิลดวง
คุณสิริวิชัย  ภูริวิทยวัฒนา
คุณเภ้า - คุณประสาน - คุณตรีวิทย์  สุพันธ์สาย
คุณเฉลิม - คุณสุชาดา  ทองแก้ว
(ด.ช.กิตตินันท์ - ด.ช.เศรษฐพงศ์  ทองแก้ว)
คุณชนันท์  พวงหิรัญ                   
คุณหัศชัย  ทองธานี
คุณพิเชษฐ์ - คุณนงเยาว์  ชุ่มชื่น
(ด.ช.ชัยมงคล, ด.ญ.รสาชล, ด.ญ.ญัฐมน  ชุ่มชื่น)
คุณอารีรัตน์  หลำริ้ว - ด.ญ.ลัขณา  ด้วงพุก
(อุทิศให้ นายจรัญ  ด้วงพุก)
คุณเยาวภา  ภักดิ์โสภา
คุณวรรษมน  สิทธิ์น้อย  และครอบครัว
ด.ญ.นวพร  กลั่นทอง
คุณมาลิสา  ลาลี
คุณธีรชัย  เจียงวัฒนา
คุณพิตรพิบูลกร  มงคล
คุณกวี  ธรรมจริยาวัฒน์
คุณธีรพล  มากแจ้ง
คุณฉลาด - คุณมยุรี - คุณมนตรี  พรมทัตร์
คุณชูศักดิ์ - คุณเฉลา - คุณวชิราภรณ์ - คุณเกริกพล  พวงมณี
คุณปราโมทย์ - คุณสุชน  อินทรจันทร์
คุณพรรษมน  ทองภูธรณ์  และครอบครัว
คุณชวลิต - คุณอุดมรัตน์  ชัชวาลย์
(คุณนิลุบล, คุณฐาปนีย์, คุณรวีวรรณ  ชัชวาลย์ และ คุณเยื้อน  ประสพบุญ)
คุณอรสา  เสริมจบก
คุณกิติภัณฑ์ - คุณรัตนา - คุณวัชราภรณ์ - คุณวนัสนันท์  นาคเตี้ย
ด.ญ.ณิชาภัทร  กลั่นทอง               
คุณจรุง  อินทรจันทร์,  คุณวราภรณ์  จอมวงศ์
คุณวันฤกษ์  แผนสมบูรณ์
คุณกาญจนา  กิตติธาร
คุณจุฑาทิพย์  ราวีศรี  และครอบครัว
คุณสมทบ  สมิงแก้ว
คุณนภารัตน์  อุ่นเรือน
คุณอติกานต์  สุโข
คุณเบญจา  วรพรพิพัฒน์
คุณดรุณี  สุโพธิ์
คุณชาคิต  บุญมา
คุณฐิณัฐตรี  แก้วประทานพร
คุณครอบครัว “ จึงประเสริฐ”
คุณอัญชลี  ชาติบัญชาชัย
ด.ญ.ปวริศา  พึ่งพรหม
คุณกิตติภัทร  เสสะเวช
คุณสำลี  ผูกทอง
คุณภัทรภณ  ผูกทอง
คุณอรรถพล  มงคลทอง
ว่าที่ ร.ต.ญ.ทัศนีย์  ต้นแพง  และครอบครัว
คุณสำเนียง  อุทัยศรี 
คุณไพฑูรย์  ผูววิทยา, คุณดวงกมล  สุพันธ์สาย
คุณนิด - คุณสมหมาย - คุณภิเษก  บูรณะตระกูล
คุณอรุณี  คงกิติมานนท์  และครอบครัว
คุณสำอาง - คุณปัทมา  ภานุอินทร์  และครอบครัว
(อุทิศให้ คุณยายบุญอ้อม  ฤากิจนา)
คุณวิมล  จอโหร่  และครอบครัว           
คุณวิญญู  สุขสวัสดิ์  และครอบครัว
คุณสะอาด  ขุนตา - คุณยุพดี  ธัมมะโชโต
คุณลำพู  ด้วงพุก, ด.ญ.จันจิรา - ด.ญ.ปรายฟ้า  ตรีผล
คุณเปลว  ด้วงพุก     (อุทิศให้ นายจรัญ  ด้วงพุก)
คุณไพวัลย์  เวชสนิท  และครอบครัว               
คุณสุณี  บุญรอด  และครอบครัว             
คุณสนม  สุขาลำ  และครอบครัว           
คุณสมคิด  คำศรี  และครอบครัว           
คุณมยุฉัตร  แซ่อึ้ง  และครอบครัว           
คุณมานิต - คุณสุดใจ  พานทอง           
คุณบังอร  มีมูลทอง                         
คุณบุณยจิตต์  เสือสมบูรณ์             
คุณรุ่งทิพย์  ปานธรรม  และครอบครัว         
คุณพรทิพย์  ทับบุรี                         
คุณภาวนา  ทับทิมบัว                         
คุณไสว  บุญไว  และครอบครัว           
คุณปาริชาติ  ชำนาญป่า  และครอบครัว       
คุณน้ำอ้อย - คุณชอบ - คุณมะนิดา - คุณวันชัย  คชเรนทร์     
คุณสุวัฒชัย - ด.ช.ศุฒิพงศ์  เพ็ชรหลาย       
คุณสำราญ - คุณสมนึก - อิระชา  ลีพุด
(และ คุณพรพรรณ  ฝ่ายวง)คุณมยุรา  สิงห์เพาะ                           
คุณวิชชุดา  เปลื้องศรี  และครอบครัว         
คุณธิศาสตร์  เต่งพิพัฒน์พงศ์                     
คุณจำรงค์  ชาญสวัสดิ์                           
คุณอนุพัทธ์  แช่มแก้ว                           
คุณเสาวลักษณ์  ศักดีสิงห์               
คุณชัยวัฒน์  หุสะ                 
คุณอรวรรณ  ใหม่เอี่ยม               
คุณกนิษฐา  ปั้นสมบูรณ์           
คุณสุวิทย์  ผูกพันธ์                           
ด.ช.ธนาวุฒิ  นักรบ                           
ด.ช.ธนวัฒน์  นักรบ                         
คุณชลธี  คีรีผา                             
คุณลักขณา  พันทองคำ             
คุณมยุรี - ด.ช.ณัฐดนัย  เฟื่องอ่อน           
คุณเหลี่ยม - คุณมะลิลา  ผันผาย         
คุณสุวัฒน์ - คุณอรวีรินทร์  เอกประเสริฐ         
ด.ญ.สุวพร - ด.ช.พีรวัส  เอกประเสริฐ         
ด.ญ.รักษิณา  จันทำดีคุณจิรพันธ์  เสือคล้าย                         
ด.ญ.เปรมกมล  เย็นประเสริฐ                       
คุณจันทร์เพ็ญ  วงศ์ละกา               
คุณน้อย  วงศ์ละกา           
คุณบุญเถิง - คุณบุญทอง  วงศ์ละกา               
คุณเลื่อน - คุณเกษมศรี  เกลียวฝั้น
     


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : กราบนมัสการพระอาจารย์ ด้วยรายนามยังมีเพิ่มเข้ามาอีก ขอความกรุณารอให้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ยังมีสมทบเข้ามาอีกเล็กน้อย Aeva Debug: 0.0008 seconds.Aeva Debug: 0.0007 seconds.Aeva Debug: 0.0007 seconds.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: patra ที่ ตุลาคม 21, 2010, 10:58:03 PM
อนุโมทนาด้วยครับ
 :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ครูนภา ที่ ตุลาคม 22, 2010, 09:27:48 AM
อนุโมทนาด้วยคะ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ปอง ที่ ตุลาคม 22, 2010, 09:34:49 AM
อนุโมทนาด้วยคะ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 23, 2010, 04:07:47 PM
อนุโมทนาด้วย ตอนนี้หนังสือก็พร้อมจะตีพิมพ์แล้ว

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 23, 2010, 04:59:40 PM
(http://www.madchima.net/images/548_2IMG1.jpg)(http://www.madchima.net/images/825_IMG1.jpg)

ตัวอย่างหนังสือ ปกหน้า และ ปกหลัง ยืนยันว่าพร้อมพิมพ์แล้วนะจ๊ะ

เกี่ยวกับปกนั้น พระอาจารย์ออกแบบใช้เวลา 4 วัน ปกหน้า 2 วัน และ ปกหลัง 2 วัน

มีปกที่ออกแบบออกมาหลายปก แต่ไม่สื่อความหมายที่ต้องการจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

กว่าจะลงตัว เพราะต้องการใส่ปริศนาธรรมลงไปที่ปกด้วย ไม่ใช่เพียงออกแบบให้เป็น

แต่สีสวย ๆ เท่านั้น นะจ๊ะ ฉบับนี้ใช้อักษร ลายมืออยู่ 3 แบบ เนื้อหาเดิมทีมีถึง 500 กว่าหน้า

แต่พระอาจารย์ตัดส่วนคำอธิบายออกหมดเพื่อให้เหลือ สิ่งที่ต้องการในหนังสือดังนั้นในหนังสือ

เล่มนี้จึงเหลือเพียง 80 หน้าเท่านั้น

ก็อนุโมทนากับผู้ร่วมบริจาคมา ก็จะทะยอยส่งหนังสือไปให้ตามชื่อที่บริจาคกันมา ถือว่า

มาร่วมแจกธรรมทาน ก่อนสิ้นปี กันนะจ๊ะ

เจริญพร

 ;)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: kittisak ที่ ตุลาคม 23, 2010, 08:12:09 PM
บิรจาคสร้างหนังสือ ทำอย่างไรครับ

และต้องการหนังสือเล่มนี้ด้วยทำอย่างไรครับ

 :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: axe ที่ ตุลาคม 24, 2010, 05:17:31 AM
อนุโมทนา ด้วยครับ
 :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: หมวยจ้า ที่ ตุลาคม 24, 2010, 05:45:09 AM
เห็นปกแล้วสวยจัง คร้า....

หนังสือเล่มนี้ เป็นเล่มที่เท่าไรแล้วคร้า..

ยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยของพระอาจารย์...

อนุโมทนา คร้า.. :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: lastman ที่ ตุลาคม 24, 2010, 08:16:57 AM
อนุโมทนา กับคุณธรรมธวัช ด้วยครับ

 :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ISSARAPAP ที่ ตุลาคม 24, 2010, 08:47:25 AM
มีให้ดาวน์โหลด หรือ ป่าวครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ ตุลาคม 24, 2010, 05:03:57 PM
ขอน้อมแต่งโคลงถวายแด่พระอาจารย์ไว้พิจารณาลงพิมพ์

ชีพน้อมจำนงค์พลี     

        เจตน์จิตมั่นนบน้อม       ครูบา  เจ้าเอย 
ผู้ปราชญ์มัชฌิมา                  เนื่องแท้
ลิขิตศาสน์ตำรา                    ธรรมหยั่ง เนิ่นนา
ครากึ่งพุทธกาลแม้                มิได้ลืมหาย
        ราหุลทูลเกศเกล้า          เหล่าศิษย์
หลวงปู่สุกทรงสถิตย์              อยู่ด้วย
ขอตั้งสัตย์การกิจ                  เพียรเพื่อ ศาสน์นา
ถวายมอบไว้แม้ม้วย              ชาตินี้ยอมพลี.


                                                    ธรรมธวัช.!


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ ตุลาคม 24, 2010, 06:16:02 PM
อานาปานสติ ห้อง ๔

     กรรมฐานห้องสี่นี้      เนื่องมา
ครั้นแต่องค์ครูบา          เลิศรู้
ข้องจิตคิตกังขา           ควรไม่
ลองหยั่งบัลลังก์คู้        สัจจ์แท้อย่างไร.


                                           ธรรมธวัช.!


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ ตุลาคม 24, 2010, 08:36:22 PM
อนุโมทนาด้วยครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ ตุลาคม 24, 2010, 10:48:29 PM
ขอน้อมถวายบทกลอนให้พระอาจารย์พิจารณา ติดข้องไม่เสนาะไพเราะความอย่างไร กระผมจักแก้ไขให้บริบูรณ์ กราบนมัสการอภัยไว้ ณ ที่ี้นี้ครับ


ปณิธิสู่ธรรม “มัชฌิมา”


       ข้าขอประณตน้อมอภิวาท                  ณเบื้องบาทปุริมปรัชญ์มัชฌิมา
พระผู้เพียรผู้เลิศรู้เจียรตำรา                       เจนวิชชาแก่นแท้ธรรมนำนิพพาน

       ข้าเจตน์ตรงองค์ราหุลพุทธบุตร           อีกที่สุดสังฆราช “สุก” เรียกขาน
ทั้งปวงปราชญ์มัชฌิมาผู้ทรงญาณ              ครูอาจารย์ประสิทธิ์ศาสน์ภาวนา

       ขอคุณพระครูบาเจ้ามาปกปัก              มาล้อมรักษ์ให้ข้านี้มีปัญญา
ลุแก่เพียรสมถะวิปัสสนา                           สิ้นกังขาสิ้นวัฏฏะอย่าแคล้วนาน

       ขออัญเชิญพระกถาที่ลิขิต                 จักเพียรพิจสู่องค์ธรรมกรรมฐาน
ข้องบัณฑิตภาวนาอานาปาน                    จักสืบสานแก่นธรรมนี้ตราบวายชนม์.
                                                                                                 ธรรมธวัช.!หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: noppadol ที่ ตุลาคม 25, 2010, 12:15:39 AM
อนุโมทนากุศล ด้วยครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: รักหนอ ที่ ตุลาคม 25, 2010, 07:15:39 AM
สาธุ สาธุ สาธุ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: wayu ที่ ตุลาคม 26, 2010, 01:08:51 AM
สาธุ ครับ มีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะครับ ดูจากรายชื่อแล้ว

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: pussadee ที่ ตุลาคม 26, 2010, 06:29:15 AM
จัดพิมพ์เมื่อไหร่ คะ
สาธุ อนุโมทามิ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ ตุลาคม 27, 2010, 06:55:29 PM
ปกหนังสือ สวยมาก คะ อยากได้ไว้อ่านบ้างต้องทำอย่างไรบ้างคะ

พิมพ์จำนวนเท่าไร คะ ต้นทุนการพิมพ์เท่าไร คะ ?

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 28, 2010, 09:58:52 AM
ปกหนังสือ สวยมาก คะ อยากได้ไว้อ่านบ้างต้องทำอย่างไรบ้างคะ

พิมพ์จำนวนเท่าไร คะ ต้นทุนการพิมพ์เท่าไร คะ ?

 :25: Aeva Debug: 0.0004 seconds.
รอพิมพ์ก่อน ถึงจะได้อ่าน ตอนนี้ให้โรงพิมพ์เสนอราคาแล้ว มี 2 โรงพิมพ์

 โรงพิมพ์ย่านสาธร เสนอไว้เล่มละ 62 บาท / โรงพิมพ์ ย่านบางเขน เสนอมาไว้เล่มละ 54 บาท


พิมพ์จำนวนเท่าที่มีเงินพิมพ์
Aeva Debug: 0.0004 seconds.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: เจมส์บอนด์ ที่ พฤศจิกายน 03, 2010, 01:09:08 PM
อยากได้มาอ่านศึกษา สักเล่ม ทำอย่างไรครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: translate ที่ พฤศจิกายน 03, 2010, 09:57:44 PM
พระอาจารย์ไม่ปล่อยให้ดาวน์โหลด ในเว็บบ้างหรือครับ

หนังสือจะได้ เผยแผ่ ไปไม่ต้องมีเล่ม ไม่ต้องเสียค่าพิมพ์ ครับ

ควรมิควร แค่แสดงความเห็นครับ

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: nimit ที่ พฤศจิกายน 04, 2010, 07:47:45 AM
พระอาจารย์ไม่ปล่อยให้ดาวน์โหลด ในเว็บบ้างหรือครับ

หนังสือจะได้ เผยแผ่ ไปไม่ต้องมีเล่ม ไม่ต้องเสียค่าพิมพ์ ครับ

ควรมิควร แค่แสดงความเห็นครับ

 :25: :25: :25:

ผมเคยสนทนา กับพระอาจารย์ เรื่องนี้ครับ อันที่จริง สื่อธรรมะเผยแผ่ ของพระอาจารย์มีมากครับ

ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอบรรยายธรรม ที่ท่านแจกมาให้ผมก็ร่วม 25 ชุดครับ เสียงธรรมบรรยายก็มีมาก

หนังสือก็มีเท่าที่ผมได้รับ ก็ร่วม 4 เล่มเข้าไปแล้วครับ แต่ทั้งหมดนี้พระอาจารย์ไม่ได้นำมาเผยแผ่

ทางอินเตอร์เน็ตเลยครับ อันที่จริงลูกศิษย์ที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ ใช้เน็ตไม่เป็นยังมีออีกมากครับ

 ผมเคยถามคำถามนี้กับท่าน ท่านก็ตอบว่า เพื่อเผยแผ่ กรรมฐาน มัชฌิมา วัดราชสิทธารามเป็นหลัก

ดังนั้นในเว็บจึงไม่มีเรื่องดาวน์โหลด หนังสือของท่านโดยตรงสักเล่ม

(http://img295.imageshack.us/img295/6387/testui8copy.jpg)(http://img149.imageshack.us/img149/1526/65848019.jpg)(http://img716.imageshack.us/img716/7954/cd02d.jpg)
(http://img28.imageshack.us/img28/547/mastervcd3copy.jpg)(http://img607.imageshack.us/img607/3909/mastervcd4copy.jpg)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: samathi ที่ พฤศจิกายน 04, 2010, 09:07:00 AM
กราบนมัสการ พระคุณเจ้า

หนังสือพิมพ์เสร็จ จำหน่ายเล่มละกี่บาท คะ ต้องการซื้อแจกญาติในวันปีใหม่ด้วยคะ

 :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: เฉินหลง ที่ พฤศจิกายน 04, 2010, 12:56:49 PM
กราบนมัสการ พระคุณเจ้า

หนังสือพิมพ์เสร็จ จำหน่ายเล่มละกี่บาท คะ ต้องการซื้อแจกญาติในวันปีใหม่ด้วยคะ

 :25: :25:

ผมว่าไม่ต้องรอซื้อ หรอกครับ เพราะหนังสือของพระอาจารย์นั้น เท่าที่ผมทราบ ไม่มีขายครับ คือ มีแต่แจก

ถ้าอยากได้จริง ๆ ส่งธนาณัฐสมทบทุนเลยครับ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: NP2706 ที่ พฤศจิกายน 04, 2010, 06:30:56 PM
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำทุนพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกศิษย์หรือผู้สนใจในกรรมฐานจริงๆ ต้องรีบส่งธนาณัฐ
และแจ้งความประสงค์ไปยัง Mail ให้พระอาจารย์ทราบรายชื่อเพื่อจะได้นำชื่อไปพิมพ์ไว้ในหนังสือ

 :25: :25: :25:

ขออนุโมทนา ผู้มีจิตศรัทธาในการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 05, 2010, 08:51:04 AM
อนุโมทนากุศล สำหรัีบผู้สนใจ หนังสือไม่เคยทำจำหน่าย มีแต่แจก ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

การแจก ก็เลือกแจก ไม่ได้แจกทั่วไป คือใครมาพบพระอาจารย์ เห็นสมควรแจกก็แจก แล้วสมาชิก

นำไปแจกให้กับผู้บริจาคด้วย การแจกก็มีเท่านี้

ดังนั้นใครยังไม่ส่งชื่อให้ส่งชื่อมาทางเมล์ ก่อนนะ เพราะจะพิมพ์แล้ว

เดี๋ยวจะมาบ่นว่าไม่มีชื่อในหน้าผู้สร้าง หนังสือ

  สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง


สำหรับรูปเล่มตอนนี้เปลี่ยนเป็น พ๊อคเก็ตบุ๊คขนาด A5 แล้ว ปรับปรุงหน้าจาก A4 เป็น 124 หน้า

ออกแบบปกหลังใหม่ ภาระกิจเรียบร้อยเหลือแต่ คนช่วยตรวจทานอีกครั้ง

ตั้งใจจะแจกพร้อมซีดี ซึ่งพยายามจะจัดพิมพ์ 1000 เล่ม และ 1000 แผ่น

สำหรับซีดี เป็นวีดีโอ บรรยาย แผ่นละ 12 บาทพิมพ์ออฟเซ็ท

ค่อย ๆ ทำไปไม่ต้องวิตกกังวล ว่าทำได้หรือไม่ได้
(http://img502.imageshack.us/img502/4027/cdanapanasati.jpg)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 09:20:35 AM
(http://img183.imageshack.us/img183/9297/pokbkback.jpg)(http://img820.imageshack.us/img820/6799/pokbk.jpg)


สรุปแล้วพระอาจารย์ ออกแบบปกใหม่ เป็นหนังสือ พ๊อกเก็ตบุ๊ค เพิ่มเนื้อหา อีกรวมเป็น 160 หน้าเข้าไปแล้ว

คนที่ยังไม่ส่งชื่อก็ส่งชื่อมานะ เลยนะ ปัจจัยส่งมาทีหลังก็ได้ เพราะตั้งใจจะพิมพ์ให้เสร็จ ตอนนี้ให้คุณนาฏนพิทย์

ติดต่อโรงพิมพ์อยู่ ถ้าเป็นไปได้จะใช้โรงพิมพ์ที่จังหวัด สระบุรี

หนังสือจะใช้ กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม นะจ๊ะ

ตอนนี้ มีพระร่วมบริจาคเพิ่มอีก 1 รูป คือ 

พระศรีคเณศร์ ปัญญาปะโชโต
สามเณรศรัณย์ คัมภิรานนท์
แจ้งมาทางข้อความแล้ว

เจริญพร
 ;)

Aeva Debug: 0.0004 seconds.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 08:43:05 PM
รายนามผู้บริจาคเพิ่ม
คุณพสิษฐ์ กิติทัศศรีนายอด
ดญ.กัลธิรา กิติทัศศรีนายอด
คุณดนัย ศิริอังคาวุธ
คุณนาฏนพิทย์ เพชรชาลี

คุณแม่สุพัตรา เพชรชาลี
คุณพนิตนันท์ เพชรชาลี
คุณธีระศักดิ์ - คุณพจนีย์ เหรียญภิญญวัฒน์
คุณวุฒิภัทร - คุณเมธาวรรณ  ติรณประกิจ
คุณพิมามาศ เหรียญภิญญวัฒน์
คุณกำพล - คุณทรัสตรี เหรียญภิญญวัฒน์
คุณศศิกาญจน์ เหรียญภิญญวัฒน์
คุณสุกฤษฎิ์ เหรียญภิญญวัฒน์


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 05:24:02 AM
กราบนมัสการ....พระอาจารย์

รายนามในส่วนของกระผมที่เพิ่มไปนั้น เพิ่มให้ไม่ครบ ต้องกราบนมัสการให้พระอาจารย์ทวนให้อีกครั้ง...ดังนี้

คุณสิริวิชัย  ภูริวิทยวัฒนา               

คุณกิติภัณฑ์ - คุณรัตนา  นาคเตี้ย       
 (คุณวัชราภรณ์ - คุณวนัสนันท์  นาคเตี้ย)

ด.ญ.รักษิณา  จันทำดี                           


คุณอรสา  เสริมจบก                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ; รายนามสีฟ้าบอกกล่าววาจาไว้ แต่ยังติดต่อไม่ได้

                ส่วนรายนามสีเขียวลืมลงไว้ให้ กราบนมัสการพระอาจารย์กรุณาช่วย

                ทวนให้ด้วย ซึ่งรายนามทั้งหมดชุดแรกผมเรียงกลุ่มจำนวนเงินไว้ดูง่ายครับ ชื่อสีเขียว

                นั้นไม่แน่ใจอาจตกหล่นรับทราบตรวจสอบให้แล้ว
เจริญพร


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: sanwhan ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 07:29:17 AM
อนุโมทนา :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: patra ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 12:57:13 PM
รายชื่อผู้บริจาคเพิ่มเติม
คุณกมลพรรณ เหมาะหมาย
คุณจรินทร์ทิพย์ คีรี
คุณจิตตรี แป้นแก้ว

คุณพรปวีณ์ ธนเสรษฐ์ชูชื่น
คุณยุภา จิตต์ประเสริฐ
คุณแมน - คุณเพ็ญศรี พงษ์ศิริพานิช
พ.ญ.สุวรรณี สุรัตนโสภณ
พ.ญ.อุบล เลาหเจิรญสมบัติ
คุณทวีศิลป์ คูณขุนทด
คุณอรุณศิลป์ ลิขิตปัญญาวัฒน์
คุณอมรศรี ศรีพูล
คุณมาลี พะลัง
คุณประำัภัสสร ปรีชาวงษ์
นางเอ็ง มิ่งมิตรไทยกูล
คุณชุลีพร กิติพันธ์
ด.ช.พลังธรรม กิติพันธ์
ด.ช.รัตนธรรม กิติพันธ์
คุณปัฐวี เรืองจันทร์อนุโมทนาด้วยนะจ๊ะ
 :25: :25: :25:พระอาจารย์แก้ชื่อให้แล้ว จ้า ของใครผิดอีก ก็แจ้งมากันได้
หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 05:39:14 AM
พระนิพนธ์ ฉันทะธัมโม
พระอนุชิต วะระธัมโม

ก็ร่วมบริจาคด้วย ขออนุโทนากับท่านด้วยครับ

 :25:
หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 06:46:35 AM
เนื่องด้วย มีผู้แสดงความเห็นมาทางเมล ไม่ให้ลงยอดเงินบริจาค
 
 เนื่องด้วยผู้บริจาคส่วนใหญ่ นั้น 80% ต้องการให้ประกาศแต่เพียงชื่อเท่านั้น ไม่ต้องการให้แสดงยอด
 
 เพราะบางท่านบริจาคเพียงเล็กน้อย บางท่านก็บริจาคมาก เกรงว่าจักหมิ่นในผลการบรจาคกัน

 ดังนั้น ในผลแห่งการบริจาคมาันั้นสำเร็จแล้ว จึงไม่แสดงยอดลงไปเพื่อท่านทั้งหลายได้ทำ ปัตติทานุโมทนา

คืออนุโมทนาผลบุญ ซึ่งกันและกัน เป็นการส่งความสุข เบื้องต้นกันก่อน นะจ๊ะ
 

แต่ท่านใด ต้องการให้แสดงจำนวนยอดบริจาค ก็แจ้งมานะจ๊ะ  พระอาจารย์ก็ยินดีจะลงให้นะจ๊ะ

และที่ถามว่า มีใบอนุโมทนาหรือป่าว ก็ขอตอบว่าไม่มี ๆ แต่หนังสือที่พิมพ์ นี้แหละให้ เพราะพระอาจารย์

ไม่ได้ทำงานในส่วนของมูลนิธิ หรือ วัด ถ้าต้องการจะเขียนใบเสร็จรับเงินให้แทน ซึ่งไม่สามารถไปลดหย่อน

ภาษีอะไรได้ แต่ที่จริงผู้บริจาคก็จะได้รับหนังสือกลับไปตามจำนวนที่บริจาค เพื่อนำไปแจกต่อเป็น ส.ค.ส.54

ต่อ อยู่แล้วนะจ๊ะ ยกเว้นผู้ที่มียอดบริจาคไม่ถึงราคาหนังสือ ก็พิจารณาว่า ท่านผู้บริจาคมาก ๆ นั้นจะแบ่งปัน

หนังสือให้หรือป่าว ( ท่านที่บริจาคน้อยกว่า ราคาหนังสือหากไม่ได้รับหนังสือ พระอาจารย์กำลังจะพิจารณามอบ

พระสมเด็จเนื้อผงเหล็กน้ำพี้ให้ เป็นน้ำใจ แต่ต้องดูจำนวนพระก่อน มีจำนวนไม่มาก นะจ๊ะ)

            สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
 
ส่วนผู้ที่ไม่ได้บริจาคมานั้นแต่สอบถามยอดบริจาคและต้อง การให้แสดงยอดบริจาคนั้น

พระอาจารย์ไม่สามารถแสดงให้ท่านได้เพราะไม่มีความจำเป็นแสดงแก่ผู้ไม่บริจาค จึงแจ้งให้ทราบ นะจ๊ะ
 
 ตอนนี้ยอดบริจาคยังไม่พอจัดพิมพ์ นะจ๊ะ เนื่องด้วยหนังสือ มีราคามาตรฐานอยู่ที่ 48 บาท ต่อเล่ม
 
 จะจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1000 เล่ม เป็นยอดเงินรวม 48000 บาท นะจ๊ะ
 
 ยอดบริจาคมีเพียง 20000 กว่าบาทนะจ๊ะ คงรอรับยอดถึงวันที่ 30 พ.ย.53
 
 หากถึงวันที่ 30 พ.ย. 2553 ยอดเงินไม่ครบทำอย่างไร ก็ขอตอบตรงนี้ว่า
 
 เราก็ต้องพิมพ์เท่าที่มีจำนวนเงิน แต่ตกเล่มละ 62 บาทนะจ๊ะ เนื่องด้วย 48 บาท คิดที่ 1000 เล่ม
 
 หา่กเราพิมพ์น้อยกว่า 1000 เล่ม โรงพิมพ์จะคิดราคาที่ 62 บาทต่อเล่ม
 
 ซึ่งหมายถึงว่า มีเงิน 20000 กว่าบาท ก็หาร 62 บาทลงไป ก็แจกตามที่พระอาจารย์เห็นว่าควรแจก นะจ๊ะ
 
 คร่าว ๆ ก็เท่านี้ก่อน ส่วนเนื้อหาหนังสือ พระอาจารย์ได้เพิ่ม เนื้อหาอีก เพราะเห็นว่าเป็นเล่มเล็ก ควรจะเพิ่ม
 
 เนื้อาหา สัก 200 หน้ากำลังพอเหมาะ
 
 เจริญพรให้ทราบ ถ้วนหน้ากัน
 
  ;)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: บุญสม ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 11:23:37 AM
อยากได้พระ ครับ คะเขียนจดหมายขอ พระอาจารย์ เลยได้หรือป่าวครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: นัยนา ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 11:24:40 AM
หนังสือเล่มหนึ่ง ยังมีอยู่หรือป่าวคะ เพราะยังไม่ได้อ่านเลยคะ

เล่ม 2 ดูเหมือนจะเป็นภาคต่อใช่หรือป่าวคะ เกรงว่าจะอ่านไม่เข้าใจ คะ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: วรรณา ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 11:25:41 AM
 :25:

  มีหมายเลข บัญชี หรือป่าวคะ


   :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: pakorn ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 08:22:26 PM
อนุโมทนาครับ ติดตามเล่ม 2 ครับ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: saieaw ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 08:57:17 AM
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 02:42:54 PM
หมายเลข บัญชี ยังไม่มีนะจ๊ะ เพราะพระอาจารย์ ยังไม่อยากมีธุรกรรม ด้านการเงินกับธนาคาร

เอาเป็นว่า ส่งธนาณัติ มาก็แล้วกันนะจ๊ะ

   พระสนธยา  ธัมมะวังโส
   
     สำนักงานส่งเสริม พระกรรมฐาน มัชฌิมา สระบุรี

      6/14 ถนน เทศบาล 4  ซอย 10

        ต.ปากเพรียว อ.เมือง

          จ.สระบุรี

            18001
          ปณจ. ปากเพรียว นะจ๊ะ ( ปณจ. นี้จะอยู่ในตลาด จ้า รหัส  18001 สำคัญมาก )


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: wiriya ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 02:48:32 PM
ส่งธนาณัติ ก็เป็นเรื่อง ลำบากพอสมควรครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: axe ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 02:50:19 PM
 :25: :25: :25:
อนุโมทนากับทุกท่าน ครับ


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 14, 2010, 11:21:22 AM
นางนงเยาว์ แกล้วกล้า
สิบเอกธวัชชัย แกล้วกล้า
นายธนวัฒน์ แกล้วกล้า
นายวีรภัทร แกล้วกล้า
ด.ช.เนติพันธ์ แกล้วกล้า


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 16, 2010, 08:22:28 AM
คุณเชษฐ์ทัศ  กุหลาบทอง
คุณศรประภา  เสาระโส     
คุณวรยา     ทองนุกูล   
คุณโชติกา   จงกลาง 

ขออนุโมทนา


ส่วนที่สอบถามมา ในหนังสือลงจำนวน บริจาค หรือป่าว

ก็ขอตอบว่าในหนังสือ ลงยอดบริจาคนะจ๊ะ ส่วนในเว็บ ลงชือไว้ให้อนุโมทนาซึ่งกันและกันก่อน
;)หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 16, 2010, 09:16:51 AM
สรุปเรื่องการจัดทำหนังสือ ตอนนี้ มีผู้่เสนอราคา มา 3 ราย

ที่สระบุรี เสนอไว้ที่ 42 บาท ต่อเล่ม คือโรงพิมพ์ไทยศิริ

ส่วนผู้บริจาคตอนนี้มีปัจจัยอยู่ที่ 30,000 ก่วาบาทแล้ว

คงต้องรออีกสักเล็กน้อย เพราะต้องใช้อยู่ที่ 42000 บาท

ถ้าเป็นไปได้ จักติดต่อโรงพิมพ์เพิ่มเติม เพื่อว่าราคาจะลงอีกสักหน่อย

เจริญพรรับทราบกันเท่านี้ก่อน

 ;)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 06:00:11 PM
คุณพจนารถ สิงหเสนีย์ 

สามเณรศรัณย์ คัมภิรานนท์  ( แจ้งทำเพิ่มอีก )

อนุโมทนา ด้วย


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 09:04:47 AM
กลุ่มครูนักเรียน ร่วมกัน 92 ท่าน บริจาค 3,480 บ.
( ครูนภา )
1.คุณจำเรียง อัมพะลพ
2.คุณภัทรา อัมพะลพ
3.ด.ซ.ขัชพงศ์ คำกัมพล
4.ด.ญ.ชลิตา คำกัมพล
5.Mr.Morimoto Hidekazu
6.ดช.นิติธร ชวนรัมย์
7.คุณกิติพงษ์ ชวนรัมย์
8.คุณสมชาย ล่านคำ
9.คุณสงกรานต์ ศิริเขตต์ และครอบครัว
10.ด.ญ.ไพลิน ล้านคำ
11.คุณชนาพา คุณสยุมภู ศรีจันทร์
12.คุณธนชาติ คุณนัทรี สุขประเสริฐ
13.คุณสมจิตร คุณหนู ศรีจันทร์
14.คุณเชษฐา คุณปทุมวัน บุญสงค์และครอบครัว
15.คุณอุษา สุวรรณเกต
16.คุณเทพนรินทร์ สุวรรณเกต
17.คุณขนิษฐา เขียวคราม
18.คุณคำปน เดิมทำรัมย์
19.คุณแก่นใจ เดิมทำรัมย์
20.คุณโยธิน เดิมทำรัมย์
21.คุณบังอร อ่อนบุญมา
22.คุณประพาส ดาวทอง
23.คุณประภาพร เนตรวิเศษ
24.ด.ช.กิตติศักดิ์ เนตรวิเศษ
25.ด.ญ.ธัญญลักษณ์ เนตรวิเศษ
26.ด.ช.พีระศักด์ เนตรวิเศษ
27.คุณสมัย บัววาส
28.คุณรัตนาพร กุหลาบ
29.คุณสมหวัง อ่อนบุญมา
30.คุณเพ็ชร กุหลาบ
31.ด.ช.กฤษดา ด.ช.ศุภกิจ กุนขุนทด
32.คุณกมลทิพย์ ก่ำสันเทียะ
33.คุณหนู ก่ำสันเทียะ
34.คุณรำพึง สุวรรณ
35.คุณบุญปรัชญา เฉือดหนองยูง
36.ด.ญ.ปภัสสร สอนสุภาพ
37.คุณถาวร สอนสุภาพ
38.คุณพงศกร ใจซื่อ
39.ด.ช.ศุภกร ใจซื่อ
40.คุณพรสวรรค์ ว่องการ
41.คุณอรรถพล สุวรรณเกต
42.คุณชนิด เขียวคราม
43.คุณชลนี อินพะมัย
44.คุณอิ๊ด เขียวคราม
45.คุณสุริยา นาอุดม
46.ด.ญ.ธัญพิชชา นาอุดม
47.คุณรุ้งลาวัลย์ อินเฟือย
48.คุณณิชา ช้างสีทา และครอบคร้ว
49.คุณศุภกร ใจซื่อ และครอบครัว
50.คุณณัฐการณ์ คุณภรทิพย์ ใจซื่อ   
ด.ญ.หทัยรัตน์ ใจซื่อ
51.คุณจุมพิศ ธานีพูน
52.คุณดวงกมล ธานีพูน
53.คุณอรรถพร ธานีพูน
54.คุณสถิตย์ หนาจตุรัส
55.คุณรุ่งศักดิ์ ธานีพูน
56.ด.ช.อรรถพล หนาจตุรัส
57.คุณชาญณรงค์ กรีโภค
58.คุณพัฒนา กรีโภค
59.ด.ญ.ณัฐชวนันท์ กรีโภค
60.ด.ช.นรภัทร กรีโภค
61.คุณสนิท คุณจิรานุช สิริเขตต์ และครอบครัว
62.คุณฐนิตา จิตตปราณีรัชน์
63.คุณวันชัย สุขวานิช
64.คุณม้วย สุขวานิช
65.คุณยุทธนา พิมพ์ลี
66.คุณวิไลนุช พิมพ์ลี
67.คุณอัษฏาวุธ พิมพ์ลี
68.คุณสำเลา เกษวัตร์
69.คุณสำลี เกษวัตร์
70.คุณสุจินดา เกษวัตร์
71.คุณจักรี อำภา
72.คุณเสถียร อำภา
73.คุณนันดา บุญชาญ พร้อมครอบครัว
74.คุณสมัย สุขเกษม
75.คุณดวงรัตน์ มอญหา
76.คุณอมรรัตน์ มอญหา
77.คุณธีรวัฒน์ สุขเกษม
78.คุณทองพูล ปราบจันทึก
79.คุณสมจิตร พรมมะลิ
80.คุณสุวรรณ พรมมะลิ
81.คุณสายฝน พรมมะลิ
82.คุณสายชล พรมมะลิ
83.ด.ญ.ญาณินท์ พลทาจิตร
84.คุณรังสรรค์ ศรีหมอนจิตร
85.คุณโสมพรรณ สิหมอนจิตร
86.ด.ช.ธนพล สิหมอนจิตร
87.คุณอรัญญา สุดา พร้อมครอบครัว
88.คุณนพมาศ สวัสดี  พร้อมครอบครัว
89.คุณจุฑามาศ สวัสดี  พร้อมครอบครัว
90.คุณเจริญ ท้าวทอง
91.คุณอำพร แย้มวาจา
92.คุณแม่ทองสุข สุขมาลัย พร้อมครอบครัวAeva Debug: 0.0005 seconds.Aeva Debug: 0.0005 seconds.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 09:10:29 AM
พระธนาธร ธนปาโล
คุณหมวยจ้า คุณรักหนอ คุณaxe คุณwiriya 
ร่วมกันบริจาค 4 ท่าน 320 บ.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 09:21:43 AM
คุณตันติกร คุณปวริศา ตรีบงกช
หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 09:59:09 AM
คุณสิงหปารย์ ท้าวแก้ว

คุณชุดาอัฑฒ์ สังขโสภณหัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 10:23:38 AM
(http://img831.imageshack.us/img831/1377/clip67.jpg)(http://img98.imageshack.us/img98/764/clip66.jpg)

ปกใหม่ที่แก้ไขแล้วเป็นอย่างนี้ นะจ๊ะส่วนสันปกนั้น
จะเป็น ทองเค ( ตั้งใจไว้ให้เป็นอย่างนี้ )

หนังสือเล่มนี้ ตั้งใจไว้ให้พิมพ์ออกมาแจก เป็น ส.ค.ส.

ส่วนหนังสือ ตามรายชื่อ บริจาคแล้ว ไม่มีเหลือนะ เพราะใครบริจาคเท่าไหร่ ก็เอาหนังสือไปเท่านั้น

นำไปแจกแทน การ์ด ส.ค.ส.

 พระอาจารย์ เห็นว่า การ์ด ส.ค.ส. นั้นมีราคา 50 บาท เป็นส่วนใหญ่ ในประเภทที่ลง ทองเค นะ

จึงคิดว่า ไม่ควรจะเสียดายปัจจัยกันมาก นะจ๊ะ

เจริญพร เจริญบุญ ทำตามกำลังศรัทธา

 ;) 


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 02:34:31 PM
คุณจตุพร ฝั่งสาคร

ขออนุโมทนาด้วยหัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 12:24:00 PM
คุณสมนึก คุณนงเยาว์ คุณนาฏยา สมตั้งมั่น
คุณนิศารัตน์ นฤมล
คุณสายพิณ แก้วประกาย
กับเพื่อน ไม่ประสงค์ออกนาม 1 ท่าน
อนุโมทนาด้วย

หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: รักหนอ ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 06:18:32 AM
อนุโมทนากับทุกท่าน คะ ตอนนี้เท่าที่ทราบทางเมล์จากพระอาจารย์ หนังสือมีต้นทุนการจัดพิมพ์ต่อเล่ม
ถึง 54 บาทคะ เห็นปกแล้วสวยมากคะ ( ใจก็อยากได้ มีความโลภ )

เชิญเพื่อน ๆ ที่ยังไม่ได้ทำบุญ ร่วมทำบุญเพิ่มกันด้วยนะคะ เพราะเห็นว่ายังขาด ปัจจัย อีกมากคะ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 11:40:37 AM
คุณกิตติมา กิตติลาภ และครอบครัว
คุณศิริขวัญ จีนแก้ว( กุ้ง) 
คุณรัตนาภรณ์ กองอ้น และ ครอบครัว (โอ๋)
คุณอภิวันท์ คุณเดชา คุณภัทรพงศ์ ด.ช.กฤตดิพัฒน์ กองสาสน 
คุณเบญจวรรณ วงษ์สำเนา และครอบครัว (อ้อ)
คุณจำลองลักษณ์ คุณวรรณะ
คุณเกรียงไกร  คุณเดชิษฐ์ ดาวแสงเพชร 
คุณพิเชษฐ์ คุณสำรวย คุณสมภพ รัตนะ
คุณวราวุฒิ  ฟฤกษะริตานนท์ 
คุณโกเมธ ศรีสวัสดิ์         
คุณศิริพงษ์  บัวภิรมย์         
คุณธนยศ แท่นทอง (หนึ่ง)     
คุณอิศรา  ล้วนเลิศ             
คุณวิวนา  นันทนาวินรักษ์(อ้อ)   
คุณเสาวนิต พรหมมี (ผึ้ง)     
คุณไพเราะ ไตรทอง(เราะ)     
คุณสุวรรณ  บุญมา (จิ๋ม)   
คุณดลญา  บุญเทียบ (ฝน)     
คุณวรรณฑนา  จุลสวัสดิ์ และครอบครัว(นุช)
คุณไพเราะ จันทร์น้อย (หญิง)   
คุณฌานุกา สุมะนังกุล (นะ)     
คุณวัชรี คำนวณ และครอบครัว
คุณสุดรัก ไวทรง และครอบครัว(แป๋ว) 
คุณดาหวัน เชื้อสุวรรณ์ และครอบครัว(หวัน)
คุณสตบงกช สมบูรณ์(ปอ)       
คุณสุพรรณี วงศ์ษา (เอ๋)       
คุณนพพร  พร้อมเชื้อแก้ว     
คุณเบญวรรณ  เขียวสะอาด
คุณสมบูรณ์ ตันติเสาวภาคย์
คุณจารุณี ภาวิสิบสนธิ์ และ คุณวุฒิชัย เจริญพงศกุล
คุณภัสสร์ศศิร์  เครือด้วง
คุณประทีป ควรระงับ   
คุณณิชาภัทร ราศรี     
คุณชนินันท์  อ่อนศรี และ คุณปาริชาด กลาดกลางดอน
คุณมลธิชา มีรัตน์คำ และครอบครัว
 


ขออนุโมทนาด้วย
หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 03:50:39 PM
พระภาณุวัฒน์ ปัญญาวโร
วัดแก่งขนุน
ร่วมบริจาคด้วย

ขออนุโมทนากุศลในครั้งนี้ด้วย
Aeva Debug: 0.0004 seconds.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 04:34:24 PM
รายชื่อผู้ที่ำทำหนังสือเพิ่มอีก
พระนิพนธ์ ฉนฺทธมฺโม ( แจ้งทำเพิ่มอีก )
พระอนุชิต วรธมฺโม ( ทำเพิ่มอีก )

ย่ามาีรถ วงษ์แดง และครอบครัว
คุณธนัตถ์ฉัตร ชาติภูธร
คุณสุธิสา อ่อนละมัย
ร.ต.ท.ทรัพย์  นางจรูญ กลิ่นเปี่ยม
นายธีรพร  กลิ่นเปี่ยม
นางสาวพรทิพย์  ปิ่นแก้ว
นางจิรพรรณ์ รัตนราช
นางสาวพิราวรรณ รุ่งแสง
นางสาวโชติกา สังฆโสภณ

ขออนุโมทนา ด้วยส่วนจำนวนเงินที่บริจาคจะลงในหนังสือ นะจ๊ะ

ส่วนหน้าเว็บนี้ให้ทุกคนได้อนุโมทนา เสมอกัน

เจริญพร เจริญธรรม

 ;)Aeva Debug: 0.0004 seconds.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 01:23:22 PM
รายชื่อผู้บริจาค จัดสร้างทำหนังสือ เพิ่มเติมอีก

คุณทองแวว  จีนแก้ว (แม่กุ้ง )
คุณธนะเมศฐ์  ธนนิธิศพงษ์
ครอบครัวอรวิบูลย์ศิริ  ( อมรรัตน์ )
คุณวรณัน มั่นคง
คุณธงชัย สีแก้ว และครอบครัว
คุณปรียา แจ้งเอี่ยม และครอบครัว
คุณเชิญ แปลกกลาง และครอบครัว
คุณกาญจนา พานภพ และครอบครัว
คุณสุัันนท์ แสงโท และครอบครัว
คุณกมลชนก ลิ้มวัฒนพงศ์ และครอบครัว
คุณอัฏธพร ยุนขุนทศ
คุณศิริกาญจน์  กองคำ
คุณระยอง อ่่อนละมุล
คุณอนุชา  จึงทองดี และคุณชยุตา ไตรธรรม
คุณรุ่งทิพย์ วัฒยะ และครอบครัว
คุณสมภูมิ เผยกลาง
คุณลลิดา ภูตษา
คุณทินาธิป สุขปลื้ม และครอบครัว

ขออนุโมทนา กุศลกับทุกท่านหัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 01:29:30 PM
อนุโมทนา กับสามเณรศรันย์ คัมภิรานนท์
ชักชวนญาติร่วมทำธรรมทาน เพิ่มอีก

คุณวารณี เจียรสกุลสุข
คุณโสภี ก้อนผูก
คุณจตุรภัทร  แก้วเนตรชื่น
คุึณศักดา  จรรยานัย
คุณวาฬนา พลภาณุมาศ
คุณสมฤดี  ชุ่มไพฑูรย์
คุณสำราญ ล้านคำทูล และครอบครัว
คุณอำพร จันใด
คุณจันทจร จันใด
คุณพรรณี  พิราเทศ
คุณศิริมาศ อินโน และครอบครัว
คุณดวงสมร คัมภิรานนท์ และครอบครัว
คุณยุพร   จัมมา
คุณไสย์  บุบลเมฆ
คุณกมลรัตน์  อัศวประพล และครอบครัว
คุณชลชาติ พรูมจารีย์
คุณลำดวน  ด้วงพุ
คุณสมจิตร์  ทองยาว
คุณอัมพร  เนตรน้อย และครอบครัว
คุณจริยา  ทรชิต
คุณสมชาย คัมภิรานนท์
คุณศรีประ  มาลีสา และ ครอบครัว
คุณสุดารัตน์  อินเขียน

อนุโมทนา ด้วย นะจ๊ะ
Aeva Debug: 0.0004 seconds.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: วรรณา ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 02:10:28 PM
อนุโมทนา กับทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างหนังสือ ด้วยคะ

หนูก็กำลังรอ ส.ค.ส. ชิ้นนี้ อยู่คะ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 10:13:43 AM
อนุโมทนา กับ

คุณเกชา ขำเกิด

แจ้งมาทาง เมล รับทราบแล้ว นะจ๊ะ สาธุ


Aeva Debug: 0.0004 seconds.


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 11:19:54 AM

ขออนุโมทนากับสายบ้านอ้อย ( พระอาจารย์นิพนธ์ )

คุณแม่สนิท เทียนเงิน     
คุณครูสนวน รุณคิง           
คุณครูนงนุช  สัมมาพจน์       
พ.อ.อภิวัฒน์ คุณศรีสุดา สุขใจ 
คุณวิลาสินี คุณชนุตาภา สุขใจ   
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม           
คุณพัชรพรรณ วุฒิวงศ์เสรี     
คุณบุณยนุช  สุวรรณ       
คุณเกวลี คุณบวรวิช  สุวรรณ
คุณประทุมทิพย์ บุญมาใสย์   
คุณธัญญรัตน์  บุญมาใสย์     
คุณธนารักษ์  บุญมาใสย์       
คุณอนิรุทธิ์  บุญมาใสย์       
คุณจำรัส ไตรภพ             
คุณแสงเดือน ทรัพย์ประเสริฐ   
คุณอุบล  ควรพินิจ             
คุณสุภาพ  มหาแก้ว           
คุณปณัฏฐา มหาแก้ว         
คุณปัทฐศร  มหาแก้ว       
คุณรุจนโรจน์ มหาแก้ว       
คุณอรัญญา   มาลัย           
ด.ต.ธงไชย คุณศุภณัฐ กลิ่นแก้ว   
ด.ต.สุเทพ คุณยุพา  บุณยเกรียรติ 
1.ด.ต.พิชัย คุณสุดารัตน์  บุณยชาต
2.คุณพิสิษฐ์ คุณนภัสวลัย บุณยชาต 
คุณรุ่งนภา คุณถวัลย์  ศรีวิโรจน์   
1.คุณศรัณย์ คุณวิไล  วรรณสุข และ
2.คุณฐิติการต์ วรรณสุข           
คุณประนอม สอนเผา             
คุณจุไรพร เกิดพลอย             
คุณพฤทธิ์จิกา ทิพยเศวต       
1.คุณแม่ถนอม  สุขใจ และ
2.คุณประไพพรรณ สุขใจ         
คุณภาณุพงศ์ คุณนัฏพร ศิวะสาโรจน์
คุณทัศนีย์ เทียนเงิน และครอบครัว
คุณภรต สัมมาพรต และครอบครัว 
1.พ.อ.อภิวัฒน์ คุณมรกต ทองอยู่ และ
2.คุณวรนันท์ ด.ญ.สุชานันท์ ทองอยู่


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: เท่ากับผลรวม ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 11:04:48 PM
ได้ข่าวว่า พระอาจารย์ ได้ติดต่อโรงพิมพ์ เรียบร้อยแล้วนะครับ

สอบถามไปทางเมล ... นะครับ

 :)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 08:11:09 AM
มาบอกความคืบหน้า เรื่องการจัดทำหนังสือ แล้วนะจ๊ะ

ตอนนี้ได้สั่งพิมพ์แล้ว นะจ๊ะ ใครที่บริจาค รับหนังสือได้ตั้งแต่ 18 ธ.ค.53 นะจ๊ะ

ตอนนี้ได้นำต้นฉบับปรู๊ฟ กลับมาแล้ว

เจริญพร


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 08:56:58 PM
1.คุณประกิจ  ชีพภักดี และครอบครัว                             
2.ครอบครัวกองธนาศิริกุล ครอบครัวนัทธี และ 
  ครอบครัวหนูสวี                 
3.คุณประภาพร  ตั้งตรงไพโรจน์                                           
4. คุณอดิศักดิ์  ศโรภาส                                                                       
5.คุณศิรพงษ์  ศิริจันทร์                                                                   
6.คุณภาณุวัฒน์  กองแก้ว                                                                   
7.คุณศิริขวัญ  เชยพิลา                                                                 
8. คุณสุวิทย์  คุณานุปถัมภ์                                                                   
9.คุณสุภาพร  มงคลแถลง                                                             
10.คุณมาลี  จุลภมร                                                                 
11.คุณอัจฉรา  ศิลาม่อม                           
12.คุณธันยธร  กระบวนรัตน์                                                               
13.คุณพัชรา  ธรรมยุติ               
14.คุณอรรถพล  ธรรมรัตน์       
15.คุณสุจิตรา  บุญเรือง       
16.คุณภควัต  ชัยรังรอง     
17.คุณธนายุ  โคสุวรรณ       
18.คุณเทวัญ ทะวงษ์ศรี       
19.คุณณภัค  โพธิ์เงิน     
20.คุณธนกฤตา  เจริญพานิช     
21.คุณกตภัทร  วงษ์ภัทรกร       
22.คุณจำเนียน  ฉิมพินิจ       
23.คุณจนาพร  ประหยัดทรัพย์
24.คุณศันสนีย์  จิตต์ชัยวิสุทธิ์     
25.คุณดวงพร-คุณฉวีวรรณ โสภาพงค์               
26.คุณศุภวิทย์-ประภาภรณ์ พลชนะ และ
   สุพินประภา พลชนะ           
27.คุณบรรจบ อินทร์บัว และครอบครัว             
28.คุณพิศมัย  ศรีไพโรจน์ และครอบครัว 
29.คุณโศจิรัตน์  ศิรไพโรจน์                   
30.คุณนภัสชัย คุณศศิกาญจน์ สามัคคีนนท์
31.คุณศุภลักษณ์ คุณรัตนชัย  สามัคคีนนท์ 
32.คุณเพียงจิต พันธ์ไชยศรี และครอบครัว
33.คุณสุภาพร ศรีสวัสดิ์                                         
34.คุณสิทธิพร  ศรีมงคล                                     
35.คุณทรายทอง  กู้เกียรติอนันต์
    และครอบครัว           

36.คุณณิชานันท์ จันทร์โพธิ์กลาง
และครอบครัว               
37.คุณกำจัด -สุดาลัย- อ่ำบุญ
   ณรงค์เกียรติ  อ่ำบุญ     
38.คุณอารีวรรณ กลับดี
   และครอบครัว                           
39.คุณวันเพ็ญ -คุณชัยพันธ์
   และครอบครัว           
40.คุณอภิญญ์รวี วิเศษปภาพงศา         
41.คุณพรพรรณ วิเศษสมบัติ               
42.ด.ช.รวิสุต  นรังศิยา                                   
43.ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ นรังศิยา             
44.คุณอมรวัจน์ หารัญดา                                 
45.คุณศุณัฏธรียา รัตนวิไล
  และครอบครัว               
46.คุณอัจฉรี  ไวยนันท์                                 
47.คุณอนงพร เพ็ชร์ฤทธิ์
  และครอบครัว         
48.คุณสุภาวดี สัยกิจ         
49.คุณวรัตถ์  สัยกิจ           
50.คุณปรียาศรี  สัยกิจ         
51.คุณนัฏภัค  คำรัตน์         
52.คุณนิตย์ แซ่ฉั่ว           
53.คุณวรสิฐ จารุจินดา
   และครอบครัว           
54.คุณสุภาพร  ภักดีเลิศศิริ                   
55.คุณประกายทิพย์ วงศ์หาญกุล
56.คุณมนวดี เกิดกาญ           
57.คุณวราภรณ์  ภาษาประเทศ 
58.คุณรัตนวรรณ วงศ์วัฒนะ                   
59.คุณอรัญญา  ติกขปัญโญ   
60.คุณสมจิตต์ กิติพงษ์         
61.คุณสุภา โรจน์พูนผล       
62.คุณเยาวลักษณ์  กลิ่นบัว
   และครอบครัว             
63.คุณอมรมาลย์ ศรีขมิ้น                                     
64.คุณอิศรา มีถาวร                                         
65.คุณวิระ  พวงพิกุล                                         
66.คุณสมพร  ประสงค์นิมิตกิจ     
67.คุณปวีณา  วุฒิยานันท์                   
68.คุณเบญจภรณ์  บุญประคอง   
69.คุณพาณี  วีณิน                 
70.คุณเจริญ  วีณิน             
71.คุณนิสากร  หอไทย           
72.คุณสุธาทิพย์  คูณศรี           
73.คุณเครือวัลย์  เขียวขำ         
74.คุณศิริวรรณ  จ้อยใบ           
75.คุณกรองทอง  สินสุริยศักดิ์     
76.คุณปราณี  จันทร์ลาย           
77.คุณวนาเวศน์ ลิ้มตั้ง           
78.คุณฐานิดา  เชื่อมทอง         
79.คุณอัญชลี  กมลวันทนิศา       
80.คุณรพีพรรณ  วิเศษคามินทร์ 
81.คุณกฤษฎี  เชียงโชต             
82.คุณตรงจิตต์  วัชรพรรณ                     
83.คุณศิริกร  ศศินิรัติศัย           
84.คุณนาฤฤดี  ทรงศรีวิสุทธิ์       
85.คุณสุวณี  นาคสัมฤทธิ์         
86.คุณสมพิศ  ญาติภักดี         
87.คุณกัลยารัตน์  ศรีจันทร์       
88.คุณพรรณฉวี  อินทร์เนื่อง     
89.คุณศิรประภา  เพ็ชรกระ                     
90.คุณพรพิมล  บุญรอด           
91.คุณนันทวรรณ  โฉมฉลวย       
92.คุณดวงพร  บุญดีศิริพันธ์       
93.คุณอนัญญา  ขลิบเงิน           
94.คุณเพียงใจ  เขียวต่าย           
95.คุณพัชราภา  ธำรงศรีสกุล     
96.คุณบุญศิริ  พูลสวัสดิ์           
97.คุณอัมพร ฉัตรคุณพาณิชย์     
98.คุณจิตต์เลขา  มลิวรรณ์       
99.คุณสำรวย  สาริกา           
100.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม         

พระปลัด ขจรศักดิ์  ธมฺมวโร
(วัดดอนไชย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง)

ขออนุโมทนา กุศลกับทุกท่านด้วย

หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 08:58:20 PM
1.คุณลัดดาวรรณ   คันธา(สาว)
2.คุณสุดาพร  รักการธรรม     
3.คุณทองกร  คลองณรงค์
   (กระรอก)
4.คุณไชยณรงค์ รุกขะเสรณีย์ และ
  คุณบุบผา  รุกขะเสรณีย์     
5.คุณเพลิน  ทองอุ่น           
6.คุณแสงทัศนี คำมี(จุ๋ม)       
7.คุณอุทัย  ปานช่วย (พี่ปุ๊)     
8.คุณสังเวียน-หนูกุน ศรเดช และ
  คุณมะลิวัลย์ ศรเดช(อ้อ)     
9.คุณสนั่น รัตนมัชฌิม และ
  คุณสกานต์  รัตนมัชฌิม     
10.คุณทรากร จิตรอำพัน และ
    ด.ช.รชต จิตรอำพัน       
11.คุณกัญรินทร์  พรมสิทธิพิบูล 

1.นายถนัด สุเมฆะกุล  และ
 นางคำศิน  สุเมฆะกุล       
2.นายธนากร   สุเมฆะกุล     
(คุณวรณัน มั่นคง( เพิ่มชื่อผู้บริจาคร่วม)
คุณปรมากรณ์,คุณเบญจพล ก้อนมณี และ
คุณสายัณฑ์ ภาวงษ์ศักดิ์ )

ขออนุโมทนา กุศลกับทุกท่านด้วยหัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: komol ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 09:11:42 PM
เห็นรายชื่อแล้ว อนุโมทนาด้วยครับ
1000 เล่มจะพอแจกหรือครับ

ปิดรับรายชื่อหรือยังครับ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ ธันวาคม 01, 2010, 05:25:50 AM
1000 เล่มไ่ม่พอแจก จริง ๆ ตอนนี้สั่งพิมพ์ไป 2000 เล่มแล้ว นะจ๊ะ
เผื่อไว้แล้ว

ส่วนรายชื่อนั้น ปิดรับ แล้วจ้า ถ้าจะร่วมสมทบทุนได้ เพราะใช้กองทุนสำนักงานพิมพ์ด้วย

เพราะถ้ารอต่อไปจะทำให้หนังสือไม่ทันแจกใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ นะจ๊ะ

เจริญพร

 ;)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ธันวาคม 01, 2010, 03:42:39 PM
เจริญพร อนุโมทนา ในวันนี้เดินทางไปติดต่อเรื่องหนังสือเพิ่มเิติม
ก็เลยต้องเข้าฉันภัตต์เช้า ที่ตลาดที่นี้ ก็

คุณสุกาญจนา ลิ่มสุวรรณ์

ร้านเ้จ้นก ราดหน้า ตลาดประชานิเวศน์


ทราบข่าวเรื่องทำหนังสือก็เลยร่วมสร้างด้วย

พร้อมถวายภัตต์เช้าด้วย

เจริญพรอนุโมทนาด้วย นะจ๊ะหัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: patra ที่ ธันวาคม 12, 2010, 08:26:22 PM
(http://www.madchima.org/UserFiles/Image/book.jpg)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: P63 ที่ ธันวาคม 16, 2010, 10:56:35 PM
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
ผมเพิ่งจะส่งธนาณัติไปร่วมสมทบทุนเมื่อวาน หวังว่าคงทันได้รับหนังสือด้วยนะครับ

ขอบพระคุณครับ


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ธันวาคม 17, 2010, 03:42:09 PM
เจริญพร หนังสือพิมพ์เสร็จแล้ว เริ่มแจกแล้ว หนังสือพิมพ์ครั้งนี้ 2,250 เล่ม ๆ ละ 55 บาท

หนังสือพิมพ์มาเกินอยู่แล้ว เพียงแต่จะไม่ได้ลงชื่อในหนังสือสำหรับ ผู้บริจาคในช่วงหลัง

แต่จะจัดส่งหนังสือให้ ตามที่อยู่ หรือ จะสะดวกมารับในวันที่ 23 ม.ค.54 ก็ได้นะ

แต่ต้องการให้ได้ก่อนสิ้นปี เป็น ส.ค.ส.ธรรม

เจริญพร


 ;)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ธันวาคม 17, 2010, 03:50:50 PM
ประกาศ เรื่องการรับหนังสือ สามารถรับได้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 16 ธ.ค.2553 แจกวันครู วันพฤหัส

รับ ตามสายที่ท่านบริจาคมาได้เลย ให้หนังสือไปแล้ว

ส่วนบริจาคโดยตรงกับพระอาจารย์ ก็ให้รับกับพระอาจารย์ ต่างจังหวัด ถ้ามากเล่ม จะส่งเป็น พกง.ไปให้ตาม

มูลค่าการบริจาค หักค่าส่ง นะจ๊ะ ( เขาคิดเป็น กก. + ems )

รับไปแล้ว ก็ให้รีบแจก กันให้เสร็จ ก่อน ปีใหม่ นะจ๊ะ

หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ธันวาคม 20, 2010, 07:14:01 PM
โยมน้อย

ได้ส่งปัจจัย มาเพิ่มเติมหลังจากแจกหนังสือ อนุโมทนาด้วย
หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ธันวาคม 21, 2010, 11:00:22 AM
อนุโมทนา กับคุณโยม สมาชิก P63

พระอาจารย์ไปรับธนาณัติ และ จัดส่งหนังสือไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เจริญพร


 ;)


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: patra ที่ ธันวาคม 21, 2010, 05:46:05 PM
ตามที่สอบถามกันมา ว่าจะให้ส่งหนังสือไปให้ นะจ๊ะ ว่ามีค่าจัดส่งอย่างไร


หนังสือ 1 เล่ม มีน้ำหนัก 0.24 ก.ก.

หนังสือ 5 เล่ม มีน้ำหนัก 1.222 ก.ก. ค่าจัดส่งธรรมดา 35 - 38  บาท ems 77 - 85 บาท
( ค่ากล่องต่างหาก )

ให้สูตรง่าย ๆ เท่านี้นะครับ ที่ส่งจริงตอนนี้ มีระดับ 5 เล่ม เป็นส่วนใหญ่
หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ ธันวาคม 22, 2010, 07:31:44 PM
ได้รับหนังสือ แล้วคะ

 หนังสือสวยมากคะ มีคนเห็นแล้ว เพียงหน้าปก ก็มีคนมาถามกันหลายคน

  เพราะสันเป็นทองเค พอถูกแสงไฟ ขึ้นแวววาว  ได้รับแล้วถือว่า ทำได้ดีมากเลยคะ
 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: นาตยา ที่ ธันวาคม 22, 2010, 07:34:03 PM
ได้รับ หนังสือแล้ว คะ

  เนื้อหาพระสูตร อ่านเข้าใจยาก แต่ มีปัญหาถามตอบ 15 ข้อ กับรูป เดินจงกรมธาตุ ให้ดูด้วยคะ

  แค่รูปหลวงปู่ ที่ปกใน ก็สวยแล้วคะ หนังสือได้รับแล้ว แต่ก็ละอายใจคะเพราะบริจาคร่วมไป 40 บาทคะ

   :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: translate ที่ ธันวาคม 23, 2010, 08:27:09 AM
ต้องการหนังสือ ครับต้องทำอย่างไรครับ

 มีหนังสือเหลืออยู่หรือไม่ครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ก้านตอง ที่ ธันวาคม 23, 2010, 10:41:35 PM
อยากได้หนังสือ อ่านสักเล่ม คะต้องทำอย่างไร คะ
 เข้าไปที่วัด ติดต่อที่ใครได้บ้างคะ เคยเข้าไปเมื่อเดือนก่อน พระท่านบอกว่า พระอาจารย์ไม่ได้อยู่วัด คะ

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: samapol ที่ มกราคม 08, 2011, 02:04:15 PM
ผมก็อยากได้สักเล่มครับ ต้องทำอย่างไรครับ
 :25:
 


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: saichol ที่ ตุลาคม 25, 2011, 10:34:34 AM
สิ้นปีนี้ จะมีการทำหนังสือ อีกหรือไม่คะ มีความสนใจคะ
 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ ตุลาคม 25, 2011, 12:26:09 PM
หนังสือส่วนที่เป็นอานาปานสติ ก็น่าสนใจนะครับ ก็ยังสามารถใช้แจกเป็นของขวัญปีใหม่ได้ครับ
ควรติดต่อที่ สนง. ส่งเสริม น่าจะมีหนังสืออยู่

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ ตุลาคม 31, 2011, 04:08:33 PM
จริง ๆ นะจ๊ะ หนังสือ ชุด อานาปานสติ ยังมีเหลืออยู่ใครต้องการ นำไปศึกษาก็ติดต่อ มาที่

 email pra_sonthaya@madchima.org นะจ๊ะ
 


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: twinpower ที่ พฤศจิกายน 01, 2011, 02:11:46 PM
มีเหลือมากหรือไม่ครับ จะได้นำไปแจกเป็น สคส 2555 ครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ พฤศจิกายน 20, 2011, 11:23:31 AM
เอารูป ปกหน้า ปกหลัง มาให้ใหม่ครับ เพราะเห็นของเก่า กลายเป็น กบแช่แข็ง ไปแล้วครับ

 (http://www.madchima.net/images/750_pok_bk.jpg)

 เป็นปกเดิมนะครับ ส่วนปกใหม่ นั้น สวยกว่านี้ ครับ ผมเซฟไว้อย่างนี้ครับ

 (http://www.madchima.net/images/613_pok_bk_back.jpg)


หัวข้อ: หนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมะ ปุจฉา ที่ มีนาคม 23, 2012, 10:23:19 PM
 :character0029:  เป็นไฟล์ PDF มีไม๊ครับ :sign0144:

                             :25:


หัวข้อ: หนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมะ ปุจฉา ที่ พฤษภาคม 14, 2012, 12:04:19 PM
เล่มนี้มีให้ดาว์นโหลดหรือเปล่าครับ อยากได้เป็น PDF