สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 09:58:06 AMหัวข้อ: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 09:58:06 AM
(http://kid.madchima.org/images/pc116.jpg)

กายวิเวก  จิตตวิเวก  อุปธิวิเวก
   กายวิเวก เป็นอย่างไร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมช่องเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ล้อมฟาง และเป็นผู้สงัดด้วยกายอยู่ คือ เดินผู้เดียว นั่งผู้เดียว ยืนผู้เดียว นอนผู้เดียว เข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตผู้เดียว อธิฐานจงกรมผู้เดียว เป็นผู้เดียวเที่ยวอยู่เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติรักษาเป็นไป นี้ชื่อว่า  กายวิเวก
   จิตตวิเวก เป็นอย่างไร ภิกษุในพระธรรมนี้ เข้าปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนิวรณ์ มีจิตสงัดจากวิตก วิจาร เพราะเข้าทุติยฌาน เข้าตติยฌานมีจิตสงบจากสุขและทุกข์ เข้าอากาสานัญจายตน มีจิตสงัดจากรูปสัญญา ปฏิฆะสัญญา มานัตตสัญญา เข้าวิญญาณัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจาก อากาสานัญจายตนสัญญา เข้าอากิญจัญยายตนฌาน มีจิตสงัดจาก วิญญาณัญจายตนสัญญา เข้าเนวสัญญานาสัญญายตน มีจิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา เมื่อภิกษุนั้น เป็นโสดาบันบุคคล สงัดจากสักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลพัตตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และจากกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับสักกายทิฐิ เป็นต้น เป็นสกทาคามี มีจิตสงัดจากกามราคะสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์ กามราคะนุสัย ปฏิฆานุสัย อย่างหยาบ ๆ และจากกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับกามราคุสังโยชน์เป็นต้นนั้น เป็นอานาคามี มีจิตสงัดจากกามราคะสังโยชน์ ปฏิฆะสังโยชน์ กามราคะนุสัย ปฏิฆนุสัยอย่างละเอียด ๆ และจากกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับกามราคะสังโยชน์อย่างละเอียดเป็นต้นนั้น เป็นอรหันต์มีจิตสงัดจาก รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชามานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชานุสัย กิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับรูปราคะเป็นต้น และสงัดจากสังขารนิมิตรทั้งปวงภายนอก นี้ชื่อว่า จิตวิเวก
   อุปธิวิเวกเป็น อย่างไร กิเลสก็ดี ขันธ์ก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกว่าอุปธิ อมตนิพพาน เรียกว่า อุปธิวิเวก ได้แก่ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสำรอก ความดับ ความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัด นี้ชื่อว่าอุปธิวิเวก
   กายวิเวก   ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีกออก   ผู้ยินดีในเนกขัมมะ(การออกบวช)
   จิตตวิเวก  ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์  ถึงซึ่งความเป็นผู้มีจิตผ่องแผ้วอย่างยิ่ง
   อุปธิวิเวก   ย่อมมีแก่บุคคลผู้หมดอุปธิ(กิเลส)ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นวิสังขาร
   ตามความประพฤติวิเวกนั้น เป็นกิจอันสูงสุดของพระอริยเจ้าทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า เรียกว่า พระอริยเจ้าทั้งหลาย ความประพฤติวิเวกนั้น เป็นกิจอันเลิศประเสริฐ วิเศษ เป็นใหญ่สูงสุด บวรของพระอริยเจ้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า ความประพฤติวิเวกนั้น เป็นกิจอันสูงสุดของพระอริยเจ้าทั้งหลาย
   ความประพฤติวิเวกนั้น เป็นกิจอันสูงสุดของพระอริยเจ้าทั้งหลาย บุคคลไม่พึงสำคัญว่า เราเป็นผู้ประเสริฐด้วยความประพฤติวิเวกนั้น บุคคลนั้นแล ย่อมปฏิบัติในที่ใกล้นิพพาน  พรรษา นี้ยังไม่กลับ วัด นะจ๊ะ
  และพรรษา นี้เป็น พรรษา สำคัญ ที่จะได้เจริญ เนสัชชนิกธุดงค์ ต่อจาก พรรษาที่แล้ว ถ้ากลับวัดตอนนี้ ไม่สามารถ ภาวนาในรูปแบบนี้ ได้ ...

  บุญใดที่ท่านได้ส่งเสริม อาตมาภาพ ผู้ภาวนา เพื่อการละกิเลส นี้ ขอบุญนั้น จงสำเร็จแก่ท่าน ตามความมุ่งหวังเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน ในชาตินี้ เทอญ

  เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 11:35:15 AM
(https://sp3.yimg.com/ib/th?id=HN.608026799326627023&pid=15.1&P=0)(https://sp3.yimg.com/ib/th?id=HN.608026799326627023&pid=15.1&P=0)(https://sp3.yimg.com/ib/th?id=HN.608026799326627023&pid=15.1&P=0)(https://sp3.yimg.com/ib/th?id=HN.608026799326627023&pid=15.1&P=0)(https://sp3.yimg.com/ib/th?id=HN.608026799326627023&pid=15.1&P=0)(https://sp3.yimg.com/ib/th?id=HN.608026799326627023&pid=15.1&P=0)

 st11           st11           st11           st11           st11           


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 01:17:16 PM
 st11 st12 st12 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sakol ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 04:04:55 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Roj khonkaen ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 04:21:17 PM
 st11  st11  st12  st12  st12
 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: hiso ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 08:14:14 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 10:15:20 PM
ขออนโมทนาสาธุ


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: komol ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:50:45 AM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: komol ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:54:01 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pongsatorn ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:54:17 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pimpa ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:54:30 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: aom-jai ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:54:42 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: chutina ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:54:53 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สถาพร ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:55:09 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: doremon ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:55:21 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: poepun ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:55:35 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: juntra ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:55:51 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ratree ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:56:05 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: paisalee ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:56:21 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: RATCHANEE ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:56:37 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: prayong ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:56:51 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: somchit ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:57:05 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: udom ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:57:19 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: samathi ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:57:34 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: meditation ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:57:49 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: paitong ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:58:17 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: nongmai-new ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:58:32 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pussadee ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:58:46 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: บุญเอก ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:59:01 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: nirvanar55 ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:59:29 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: nonestop ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:59:44 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: tewada ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 07:59:59 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: teepung ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 08:00:13 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 08:00:28 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: painting ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 08:00:43 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sompong ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 08:00:58 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 08:12:48 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สมภพ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:51:12 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: มะเดื่อ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:51:24 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกคิด ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:51:36 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ปอง ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:51:49 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สาวิตรี ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:52:00 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ยอดชาย ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:52:12 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เจมส์บอนด์ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:52:24 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:52:34 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: บุญสม ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:52:47 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: นัยนา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:52:59 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: วรรณา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:53:13 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เฉินหลง ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:53:27 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: นิด_หน่อย ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:53:41 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: มะยม ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:53:54 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ชมพู่ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:54:07 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ลำใย ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:54:20 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เมตตา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:54:34 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สายฟ้า ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:54:48 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: มานพ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:55:04 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: จตุพร ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:55:17 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เสกสรรค์ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:55:32 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: หมิว ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:55:46 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: อัจฉริยะ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:56:01 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: รีบอร์น ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:56:14 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: แมนแมน ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:56:27 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: พรทิพย์ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:56:41 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: The-ring ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:56:54 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: PISSAMAI ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:57:08 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: นาตยา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:57:23 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: SAWWALUK ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:57:37 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sayamol ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:57:51 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: แก้ว ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:58:05 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ดรุณี ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:58:19 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: จินตนา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:58:35 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ยุวธิดา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:58:50 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เพียงเ็พ็ญ ก่ำสุข ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:59:06 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีสุพรรณ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:59:21 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สุกัญญา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:59:36 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สีดา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 09:59:49 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: วิชชุดา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:00:02 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีสมัย ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:00:16 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เ็พ็ญนภา ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:00:31 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: จำเรียง ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:00:46 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: บูรณะ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:01:00 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: แสงดาว ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:01:13 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เปลวฟ้า ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:01:27 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สงกรานต์ ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:01:41 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สนั่น ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:01:55 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: นินนินนิน ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:02:08 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: แพนด้า ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:02:21 AM
 st11 st12


หัวข้อ: หลายท่าน ตีความ คำว่า วิเวก ของพระอาจารย์ ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:44:19 AM
หลายท่าน ตีความ คำว่า วิเวก ของพระอาจารย์ ผิด

   ทุกวันนี้ ที่พระอาจารย์ พยายามกระทำอยู่ ก็คือ การภาวนา ส่วนตัว เพื่อเข้าสู่ อุปธิวิเวก
   ส่วนการเผยแผ่ พระกรรมฐาน นั้น ก็สนับสนุนและทำตาม ด้วยความเคารพ ในขรัวตา ขรัวปู่ และ ครูอาจารย์
   ส่วนกิจนิมนต์ นั้น ไม่มี
   เรื่องการไปหล่อพระ นั้น เป็นการแสดงมุทิตาจิต คือ ยินดี กับครูอาจารย์ ซึ่งท่านก็มีแค่ ปีละครั้ง ดังนั้นมีรูปไปร่วมกิจกรรม กับ ครูและศิษย์ ปีหนึ่ง วันหนึ่ง เราสละไปให้ได้ ไม่ใช่เรื่องที่ทำลาย วิเวก ของเรา
   ดังนั้นท่านทั้งหลาย เมื่อท่านจะเข้าใจ หรือ ไม่เข้าใจ

   กิจกรรม การส่งเสริม พระพุทธศาสนา ที่มีในโลก ออนไลน์ นี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของ อุปธิวิเวก และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระอาจารย์ ได้สนทนากับศิษย์ ที่ใส่ใจในพระกรรมฐาน มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะปฏิบัติให้พ้นจากสังสารวัฏ นี้  ดังนั้นขอให้ศิษย์ทุกท่าน โปรดสนับสนุน การเผยแผ่พระธรรม ต่อไปเหมือนด้วยความเคารพใน การภาวนาพระกรรมฐาน การดูแล ส่วนนี้ สำหรับ อาตามาภาพ ถือว่าท่านทั้งหลาย ได้อุปัฏฐาก ค้ำชูอาตมา และ ค้ำจุน พระกรรมฐาน ให้ตกทอดแก่ชนรุ่นหลัง และ ผู้มีวาสนา ต่อไป

   เจริญธรรม / เจริญพร

 


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:17:18 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Akira ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:20:51 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Mario ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:21:04 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: kira-d-note ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:21:15 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้าใหม่แจ่มใส ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:21:30 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Jojo ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:21:41 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: VongoleX ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:21:57 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: nopporn ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:22:08 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: SRIYA ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:22:21 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: KIDSADA ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:22:36 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: DANAPOL ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:22:47 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: lamai54 ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:23:02 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: kindman ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:23:16 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เสริมสุข ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:23:34 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: MICRONE ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:23:45 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: drift-999 ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:23:55 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Hero ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:24:11 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Jet ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:24:23 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Ice ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:24:33 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Be-boy ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:24:43 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBenten ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:24:52 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: tang-dham ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:25:04 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: fasai ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:25:23 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: saieaw ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:25:37 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: waterman ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:25:47 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: rainmain ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:26:02 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sanwhan ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:26:12 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: saiphone ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:26:27 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกเกด ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:26:38 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: whanjai ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:26:51 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Jiraiya ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:27:07 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: whuchi ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:27:20 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: konsrilom ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:28:32 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: fan ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:28:48 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sakol ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:28:58 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: kallaya ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 05:29:08 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: KIDSADA ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 06:56:14 PM
สำหรับ เหรียญ ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับ เพราะผมอยากกล่าวสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนา อยู่แล้วครับ ไม่ได้มากล่าวเพราะว่ารับเมล จากพระอาจารย์ว่าจะส่ง พระพุทธเมตตา มาให้ 1 เหรียญ

   :49: :c017: :welcome: st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:52:43 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ครูนภา ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:55:40 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:55:50 AM
 st11 st12

  :58: :25: :25:

 อนุโมทนา อย่างยิ่ง กับ พระสุปฏิปันโน คะ


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Namo ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:55:59 AM
 st11 st12

  ยินดี เจ้า คะที่พระอาจารย์ มาถึงโค้งสุดท้าย แล้ว คิดว่า พรรษาต่อไปจะมีข่าวดี สำหรับ ผู้ที่ใฝ่ในการภาวนา ส่วนนี้คะ

 st12 st12 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sanrak ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:56:07 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pamai ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:56:15 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: TC9 ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:56:24 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pichai ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:56:34 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: bangsan ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:56:43 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: namtip ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:56:53 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: naka-54 ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:57:02 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pornpimol ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:57:12 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: GodSider ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:57:21 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: vichai ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:57:31 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: saichol ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:57:43 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: winyuchon ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:57:53 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pinmanee ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:58:08 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Lux ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:58:16 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ก้านตอง ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:58:24 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: timeman ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:58:41 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: mitdee ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:58:50 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: nithi ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:58:58 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: mongkol ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:59:07 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: นิรมิต ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:59:17 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: montra ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:59:25 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sunee ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:59:34 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เท่ากับผลรวม ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:59:42 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: tasawang ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:59:50 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กวัด ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 07:59:59 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: มหายันต์ ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:00:08 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ส้ม ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:00:17 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sakda ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:00:26 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sutthitum ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:00:34 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: bomp ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:00:44 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: hope ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:00:54 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: hiso ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:03:18 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Tumdee ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:03:28 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: lomtong ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:03:41 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Dotahon ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:03:50 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ครูนภา ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:08:22 AM
 st11 st12

 ได้แจ้งไปยังเพื่อน ๆ ตาม email แจ้งของพระอาจารย์ ส่วน เหรียญ ที่จะส่งคิดว่า ไม่ต้องส่งมาคะ เพราะจะเป็นภาระพระอาจารย์ เปล่า ๆ คะ ยินดีโพสต์ ในส่วนนี้คะ

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Akira ที่ กรกฎาคม 12, 2014, 08:21:52 AM
 st11 st12

 คิดว่า ทุกท่าน คงได้รับ Email จากพระอาจารย์ เช่นเดียวกัน

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: สมภพ ที่ กรกฎาคม 13, 2014, 06:42:17 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ กรกฎาคม 13, 2014, 11:14:30 PM
 st12 st12 st12

 st11

กรทู้นี้ทำให้ผมรุ้ว่าต้องสำรวมและน้อมดูกายใจตนมากขึ้นเพื่อความสงัด เพื่อความถึงวิเวก๓ ดังที่พระอาจารย์ชีเง้แนะนี้

 st12 st12 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sinjai ที่ กรกฎาคม 15, 2014, 11:26:22 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ กรกฎาคม 15, 2014, 11:26:40 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Namo ที่ กรกฎาคม 15, 2014, 11:26:49 AM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: nongyao ที่ กรกฎาคม 16, 2014, 11:31:20 AM
สาธุ...ค่ะ  พระอาจารย์ :25:


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กรกฎาคม 17, 2014, 01:37:20 PM
ช่วงนี้พระอาจารย์ ภาวนาอย่างเดียวใช่หรือไม่ คะ แบบว่า ในกระทู้เงียบเหงาไปเลย 1 สัปดาห์

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: lomtong ที่ กรกฎาคม 17, 2014, 05:40:23 PM
 st11 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: fasai ที่ กรกฎาคม 19, 2014, 03:09:13 PM
 st11 st12

 กับทุกความเห็นเชื่อว่า ต้องได้บุญมาก คะ

 :25: :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กรกฎาคม 22, 2014, 09:34:22 AM
 st12


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: pattumma ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2020, 11:03:57 AM
กราบสาธุเจ้าค่ะ


หัวข้อ: Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: phuvadon1022 ที่ มีนาคม 26, 2020, 09:35:23 AM
กราบอนุโมทนา สาธุ ในความเมตตาจากท่านพระอาจาร์ยนะขอรับ st11 st12 st12 st12