สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 14, 2019, 12:37:05 PMหัวข้อ: ถาม องค์ของฌาน มีเท่าไหร่คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 14, 2019, 12:37:05 PM
ถาม องค์ของฌาน มีเท่าไหร่คะ

ตอบ องค์ของฌาน

อุปจาระฌาน มี 5
วิตก วิจาร ปีติ ยุคลธรรม สุข

ปฐมฌาน มี 5
วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

ทุติยฌาน มี 3
ปีติ สุข เอกัคคตา

ตติยฌาน มี 2
สุข เอกัคคตา

จตุตถฌาน มี 1
เอกัคคตา

ปัญญจมฌาน มี 2
เอก้คคตา อุเบกขา

วิตก คือ ตัวกรรมฐาน
วิจาร คือ วิธีการของกรรมฐาน
ปีติ คือ ความอิ่มใจในสมาธิที่เกิด
สุข คือ คือสุขในสมาธิ
เอกัคคตา คือ ความที่จิตมีอารมณ์เดียวใน ตัวกรรมฐาน

อาการแห่งจิตเป็นสมาธิ
ย่อมปรากฏความปราโมทย์ ในจิต เป็นสมาธิ
ยอ่มปรากฏปีติ ในจิต เป็นสมาธิ
ย่อมปรากฏซึ่งความสงบ ทางกาย วาจา เป็นสมาธิ
ย่อมปรากฏสุข ด้วยนามกาย เป็นสมาธิ
ย่อมมีจิตตั้งมั่นไปในบริกรรรม ที่เป็นสมาธิ

เจริญธรรม / เจริญพร