สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 30, 2019, 07:10:04 AMหัวข้อ: ธรรมะรับอรณ ลำดับของการเกิดธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 30, 2019, 07:10:04 AM
สติเป็นที่ปรารถนาของอารมณ์แห่งกรรมฐาน
ผู้ที่มีสติย่อมปรากฏสัมปชัญญะ
สัมปชัญญะเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์
ปราโมทย์เป็นเหตุให้เกิดปีติ
ปีติเป็นเหตุให้เกิดสุข
สุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ
สมาธิเป็นเหตุให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ
ยถาภูตญาณทัสสนะเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนา
วิปัสสนาเป็นเหตุให้เกิด วิราคะ
วิราคะเป็นเหตุให้เกิดปฏินิสสัคคา
ปฏินิสสัคคาเป็นเหตุให้เกิด วิมุตติ

เจริญธรรม / เจริญพร
ธรรมะก่อนรับอรุณ