สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:37:49 AMหัวข้อ: การมองตามความเป็นจริง ตามอริยสัจจะ จะทำให้เห็นตามความเป็นจริง
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:37:49 AM
การมองตามความเป็นจริง ตามอริยสัจจะ จะทำให้เห็นตามความเป็นจริง ของความเป็นจริง มากขึ้น

เมื่อเห็นตามความเป็นจริง แบบการใคร่ครวญมากขึ้น ก็จะเริ่มเห็นตามความเป็นจริง แบบสติสัมปชัญญะ มากขึ้น

เมื่อเห็นตามความเป็นจริง มากขึ้น ก็จะขยายไปสู่กระบวนการที่เห็นตามความเป้นจริง แบบสมาธิ

เมื่อเห็นตามความเป็นจริง แบบสมาธิ มากขึ้น ก็จะเห็นตามความเป็นจริง แบบปรมัตถ์มากขึ้น

เมื่อเห็นตามความเป็นจริง แบบปรมัตถ์มากขึ้น ก็จะละวาง ความยึดมั่นถือมั่น และ ตัณหา อภิชฌาวิสมะโลภะ ได้เอง

เจริญธรรม / เจริญพร