สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 31, 2011, 03:18:33 PMหัวข้อ: ธาตุทั้งสี่ ไม่เที่ยง แปรปรวน
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 31, 2011, 03:18:33 PM
ธาตุทั้งสี่ ไม่เที่ยง แปรปรวน
          .  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโย ธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุไม่เที่ยง  มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่น เป็นธรรมดา 
              ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ผู้ใดเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว  ซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้  เรากล่าวผู้นี้ว่า  สัทธานุสารี  ก้าวล่วงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลงสู่สัปปุริภูมิ หรือ ปัตติวิสัย ไม่ควรเพื่อทำกาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้ง โสดาปัตติผล ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ เรากล่าวว่า มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.


ที่มาจาก หนังสือ คู่มือสมถะ วิปัสสนากรรมฐาน จากพระไตรปิฏก เรียบเรียงโดย พระครูสิทธิสังวร วัดราชสิทธาราม กทม.