สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ทินกร ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 09:50:25 AMหัวข้อ: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: ทินกร ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 09:50:25 AM
    กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับนั้นถือว่ามาจากพระบรมศาสดาโดยตรงเป็น คำสอนที่ พระภิกษุในสมัยพุทธกาลนั้นเล่าเรียนปฏิบัติเพื่อความหลุดพัน ในสมัยที่พระบรมศาสดาทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้นภิกษุที่บวชเข้ามาในพระศาสนาจะ เข้าศึกษารับการอบรมจากพระเถระที่ตนเห็นว่ามีนิสัยที่ต้องกันเพื่อรับคำสอน ต่างๆ มาปฏิบัติโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน ในครั้งนั้นพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะทรงผนวชเป็น พระพุทธเจ้า ก็มาออกผนวชตามพระราชบิดาด้วย พระพุทธองค์ทรงให้ศึกษากับพระเถระที่ทรงยกย่องว่ายอดเยื่ยมในคุณธรรมต่างๆ กัน จนพระบรมศาสดาได้ตรัสยกย่องว่า พระราหุลนั้นเป็นยอดในผู้ศึกษาเล่าเรียน หลังจากที่พระบรมศาสดาละสังขารปรินิพพานแล้ว ศิษย์ของพระราหุลท่านนี้เองที่เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา สืบต่อแนวทางปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาต่อมาจนสืบสายมาถึง สุวรรณภูมิจึงจะขอเล่า ท้าวความถึงประวัติพระราหุลเพื่อจะได้เข้าใจถึงความเป็นมาของพระกัมมัฏฐาน สายนี้ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร ?  จะได้เห็นว่าควรหวงแหนรักษาไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของพระพุทธศาสนาชิ้นนี้ไว้เพียงไหน ด้วยพระกัมมัฏฐานสายนี้มีแบบแผน ที่ผ่านการกล่อมเกลาจากพระบรมศาสดา และ บรรดา พระอรหันต์ระดับปฏิสัมภิทาญาณ (ชั้นอัครมหาสาวก มหาสาวก สาวก) มากมายและัยังมีหลักฐานบันทึกปรากฏแม้ในสิงหลประเทศ(ลังกา) จนทั่วแคว้นแดนสุวรรณภูมิ จึงมิใช่นั้นสมาธิแล้วเกิดนิมิต นึกสำคัญเอาว่าตัวสำเร็จเป็ฯผู้วิเศษเกิด แนวทางปฏิบัิตใหม่ หนักเข้าก็ตีเหมาเอาว่าเป็นของเก่าสมัยพุทธกาลที่สาบสูญไปตัวเป็นคนมีบารมี สูงจึงนั้งนึกเอาได้กลับคืนมาอย่างนี้ก็มี ซ้ำยังมีพุทธศาสนิกชนที่หลงเชื่อเข้าใจว่าเป็นจริง เป็นจำนวนมาก บางคราวก่อครุกรรมถึงทำสัทธรรมปฏิรูปปฏิเสธพระไตรปิฎกก็มี ให้เห็นอยู่เป็นอันมาก พุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านควรทราบว่า ความจริงพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังไม่สาปสูญหายไปไหนได้ดอก  ด้วยยังไม่ถึงอายุขัยพระศาสนาประการหนึ่งและพระเถระผู้ทรงคุณอันยิ่ง ใหญ่ที่ได้บรรลุธรรมวิเศษก็ยังมีมากมายที่รับเป็นธุระในกิจพระศาสนาอธิษฐาน กายธรรมเจโตวิมุตติสุขสัญญา ลหุสัญญาไม่ด่วนดับขันธ์(กายเนื้อดับแต่อธิษฐานกายธรรมไว้) คอยเกื้อกูลผู้ สัมมาปฏิบัติก็มีเป็นอันมากแต่เป็นเรื่องอจินไตยจึงขอเว้นไม่กล่าวเสียใน รายละเอียด

    ประเทศไทยเรานับว่ามีวาสนามากมายนัก ด้วยเป็นที่สถิตตั้งมั่นของบวรพุทธศาสนาทั้งหลักธรรมที่สืบทอดมาแต่ครั้งพระบรมศาสดาก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนเพียงแต่เรายังไม่รู้และยังไม่ตื่นตัว การเขียนคอลัมน์นี้ผู้เขียนอุทิศให้พระพุทธศาสนาด้วยแรงกาย แรงใจ ด้วยสติปัญญา อันมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะนำของวิเศษที่สุดมานำเสนอให้ท่านได้รู้ ได้เรียน ได้ศึกษาเป็นของดี ที่อยู่ใกล้ตัวแค่เือื้อมไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาจากแดนไกล แม้ฝรั่งต่างเมืองที่เข้ามาทำงานวิจัยเรื่องการปฏิบัติกัมมัฏฐานใน สุวรรณภูมิก็ยังยอมรับว่าของไทยเรานั้นยังมีอยู่ครบถ้วน จึงขอนำตำนานการสืบพระกัมมัฏฐานที่ท่านพระครู สังฆรักษ์(วีระ) ฐานะวีโร ได้เรียบเรียงมาให้ท่านได้ทราบพอสังเขปดังนี้

ที่มา : จากหนังสือ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ (ฉบับสำหรับขึ้นกรรมฐาน)Aeva Debug: 0.0005 seconds.


หัวข้อ: Re: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมะ ปุจฉา ที่ ตุลาคม 14, 2010, 03:59:38 PM
 :25:


หัวข้อ: Re: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2012, 08:19:47 PM
อันนนี้ก็น่าจะจัด วรรค ตอน ใหม่นะคะ

 ขอให้ผู้ดูแล และ ทีมงานพิจารณาด้วยคะ

  :25: :c017: :welcome:


หัวข้อ: Re: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: เสกสรรค์ ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2012, 10:21:56 AM


                 (http://www.madchima.net/images/514_paragraph_1_277.jpg)
       กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับนั้นถือว่ามาจากพระบรมศาสดาโดยตรงเป็น คำสอนที่ พระภิกษุในสมัยพุทธกาลนั้นเล่าเรียนปฏิบัติเพื่อความหลุดพัน ในสมัยที่พระบรมศาสดาทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้นภิกษุที่บวชเข้ามาในพระศาสนาจะ เข้าศึกษารับการอบรมจากพระเถระที่ตนเห็นว่ามีนิสัยที่ต้องกันเพื่อรับคำสอน ต่างๆ มาปฏิบัติโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน

      ในครั้งนั้นพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะทรงผนวชเป็น พระพุทธเจ้า ก็มาออกผนวชตามพระราชบิดาด้วย พระพุทธองค์ทรงให้ศึกษากับพระเถระที่ทรงยกย่องว่ายอดเยื่ยมในคุณธรรมต่างๆ กัน จนพระบรมศาสดาได้ตรัสยกย่องว่า พระราหุลนั้นเป็นยอดในผู้ศึกษาเล่าเรียน
          (http://www.watthaistockton.org/userfiles/image/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20Buddhsit%20Education/rahula.jpg)
       หลังจากที่พระบรมศาสดาละสังขารปรินิพพานแล้ว ศิษย์ของพระราหุลท่านนี้เองที่เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา สืบต่อแนวทางปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาต่อมาจนสืบสายมาถึง สุวรรณภูมิจึงจะขอเล่า ท้าวความถึงประวัติพระราหุลเพื่อจะได้เข้าใจถึงความเป็นมาของพระกัมมัฏฐาน สายนี้ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร ?  จะได้เห็นว่าควรหวงแหนรักษาไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของพระพุทธศาสนาชิ้นนี้ไว้เพียงไหน
              (http://1.bp.blogspot.com/-IPwroPmMYy8/TsXABGOyqdI/AAAAAAAAAFc/G-WPVMFybkw/s320/697__1011_resize.jpg)
      ด้วยพระกัมมัฏฐานสายนี้มีแบบแผน ที่ผ่านการกล่อมเกลาจากพระบรมศาสดา และ บรรดา พระอรหันต์ระดับปฏิสัมภิทาญาณ (ชั้นอัครมหาสาวก มหาสาวก สาวก) มากมายและัยังมีหลักฐานบันทึกปรากฏแม้ในสิงหลประเทศ(ลังกา) จนทั่วแคว้นแดนสุวรรณภูมิ จึงมิใช่นั้นสมาธิแล้วเกิดนิมิต นึกสำคัญเอาว่าตัวสำเร็จเป็ฯผู้วิเศษเกิด แนวทางปฏิบัิตใหม่ หนักเข้าก็ตีเหมาเอาว่าเป็นของเก่าสมัยพุทธกาลที่สาบสูญไปตัวเป็นคนมีบารมี สูงจึงนั้งนึกเอาได้กลับคืนมาอย่างนี้ก็มี ซ้ำยังมีพุทธศาสนิกชนที่หลงเชื่อเข้าใจว่าเป็นจริง เป็นจำนวนมาก บางคราวก่อครุกรรมถึงทำสัทธรรมปฏิรูปปฏิเสธพระไตรปิฎกก็มี ให้เห็นอยู่เป็นอันมาก
              (http://www.madchima.org/forum/gallery/1_29_12_09_10_45_58.jpeg)
       พุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านควรทราบว่า ความจริงพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังไม่สาปสูญหายไปไหนได้ดอก  ด้วยยังไม่ถึงอายุขัยพระศาสนาประการหนึ่งและพระเถระผู้ทรงคุณอันยิ่ง ใหญ่ที่ได้บรรลุธรรมวิเศษก็ยังมีมากมายที่รับเป็นธุระในกิจพระศาสนาอธิษฐาน กายธรรมเจโตวิมุตติสุขสัญญา ลหุสัญญาไม่ด่วนดับขันธ์(กายเนื้อดับแต่อธิษฐานกายธรรมไว้) คอยเกื้อกูลผู้ สัมมาปฏิบัติก็มีเป็นอันมากแต่เป็นเรื่องอจินไตยจึงขอเว้นไม่กล่าวเสียใน รายละเอียด
               (http://upic.me/i/kx/img1188a.jpg)
ขอบคุณที่มาภาพจาก http://www.somdechsuk.org/node/206 (http://www.somdechsuk.org/node/206)
    ประเทศไทยเรานับว่ามีวาสนามากมายนัก ด้วยเป็นที่สถิตตั้งมั่นของบวรพุทธศาสนาทั้งหลักธรรมที่สืบทอดมาแต่ครั้งพระบรมศาสดาก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนเพียงแต่เรายังไม่รู้และยังไม่ตื่นตัว การเขียนคอลัมน์นี้ผู้เขียนอุทิศให้พระพุทธศาสนาด้วยแรงกาย แรงใจ ด้วยสติปัญญา อันมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะนำของวิเศษที่สุดมานำเสนอให้ท่านได้รู้ ได้เรียน ได้ศึกษาเป็นของดี ที่อยู่ใกล้ตัวแค่เือื้อมไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาจากแดนไกล แม้ฝรั่งต่างเมืองที่เข้ามาทำงานวิจัยเรื่องการปฏิบัติกัมมัฏฐานใน สุวรรณภูมิก็ยังยอมรับว่าของไทยเรานั้นยังมีอยู่ครบถ้วน จึงขอนำตำนานการสืบพระกัมมัฏฐานที่ท่านพระครูสิทธิสังวร ( หลวงพ่อจิ๋ว ) ได้เรียบเรียงมาให้ท่านได้ทราบพอสังเขปดังนี้


 
(http://www.dhammajak.net/board/files/11_518.jpg)


พอได้หรือไม่ครับ คุณ kobyamkala


หัวข้อ: Re: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: namtip ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2012, 10:29:31 AM
อนุโมทนาคะ ดูและอ่านง่าย ขึ้นคะ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: VongoleX ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2012, 08:47:12 PM
อนุโมทนาสาธุ ครับ
 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 18, 2015, 01:35:18 PM
การเกิด คือกำเนิด.....จุดเริ่มต้นต้นกรรมฐาน สายนี้ มัชฌิมา แบบลำดับ


หัวข้อ: Re: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 18, 2015, 01:36:04 PM
การเกิด คือกำเนิด.....จุดเริ่มต้นต้นกรรมฐาน สายนี้ มัชฌิมา แบบลำดับ st11 st12


หัวข้อ: Re: กำเนิดพระกัมมัฏฐานแบบลำดับ จากพระราหุล มหาเถระเจ้า พุทธชิโนรส
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มีนาคม 07, 2016, 08:25:49 AM

    พระราหุลผู้เป็นผู้ไฝ่ในการศึกษา

       และวาสนาบารมีท่านมี มาทางด้านนี้ คือสั่งสมทางด้านความเฉลียวฉลาดครับ