ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages   Topics   Attachments  

  Topics - kira-d-note
หน้า: [1]
1  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ปัจจุบัน พระอาจารย์เป็นอยู่อย่างไร คะ ( ถามด้วยความเป็นห่วง ) เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 06:43:48 PM
ปัจจุบัน พระอาจารย์เป็นอยู่อย่างไร คะ ( ถามด้วยความเป็นห่วง )

ใครเป็นผู้ดูแล อุปฐาก คะ จะติดต่อพบพระอาจารย์ ทำอย่างไร คะ

 :08: :58:
2  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / พระดีที่โลก รอ อ่านเอาแก่นสารนะคะ เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 06:35:47 PM


พระดีที่โลก รอ  อ่านเอาแก่นสารนะคะ

กรุณาตามไปอ่านที่ ลิงก์นี้ นะคะ

http://www.aksornsartbooks.com/showdetail.asp?boardid=507
3  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / คุณผู้หญิง ทุกท่าน โปรดปฏิบัติ เมื่อไปวัดนะครับ เมื่อ: มิถุนายน 30, 2011, 07:48:17 PM :85: :85: :85: :hee20hee20hee: :hee20hee20hee:
4  ธรรมะสาระ / สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน / พระภิกษุใช้ พุทธวจนะ เป็นภาษาสันสกฤต ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 01:21:38 PM

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.thaimtb.com


ถ้าท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสพิจารณาข้อความจาก พระวินัยปิฎกเล่ม ๗ จุลวรรค ภาค ๒ ข้อ ๑๘๐ ซึ่งปรากฏข้อความดังนี้ว่า ....

“สมัย นั้น ภิกษุสองรูปเป็นพี่น้องกัน ชื่อเมฏฐะและโกกุฏฐะเป็นชาติพราหมณ์ พูดจาอ่อนหวาน เสียงไพเราะ เธอสองรูปนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายต่างชื่อต่างโคตร ต่างชาติ ต่างสกุลกันเข้ามาบวช พวกเธอจะทำพระพุทธวจนะให้ผิดเพี้ยนจากภาษาเดิม มิฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤต
พระผู้มี พระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า มิฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะ ขึ้นโดยภาษาสันสกฤตดังนี้เล่า ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ...
ครั้นแล้วทรง ทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤต รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม ฯ”

ที นี้ เมื่อพิจารณาข้อความจากพระไตรปิฎกแปลไทย ก็จะได้ความว่า พระพุทธองค์ตรัสห้ามมิให้ภิกษุทั้งหลายยกพุทธพจน์ขึ้นโดยภาษาสันสกฤต !!!!

----------------------------------------------------------------------
เรื่อง ของเรื่องก็คือ จริงๆแล้วพระพุทธองค์ตรัสออกมาตรงๆ ด้วยคำว่า “ฉันท์” ซึ่งลักษณะของฉันท์ก็คือ ข้อความที่ถูกแต่งขึ้นมาเป็นกาพย์กลอน เป็นโศลก เหมือน คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ แปลความได้ว่า พระบัญญัติที่ตรัสห้ามมิให้ยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ฉันท์นั้น มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ประการ คือ ….

(๑) ห้ามแต่งพระธรรมวินัยเป็นบทกวี เนื่องจาก ฉันทลักษณ์ ที่บังคับลักษณะทางคำประพันธ์ชนิดนั้นๆ อาจส่งผลทำให้ พุทธพจน์ ถูกบิดเบือนความหมายไปได้ และยิ่งถ้าผู้แต่ง(บทกวี)ไม่แตกฉานในภาษาเพียงพอ ก็จะเป็นการทำร้ายพุทธพจน์(ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์)
(๒) ห้ามจดบันทึกพระธรรมวินัยด้วยภาษาสันสกฤต เนื่องจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของชนชั้นสูงในสมัยนั้น ซึ่งจำกัดอยู่แต่ในกลุ่มอภิสิทธิ์ชน ดังนั้นถ้าปล่อยให้ทำได้ นานวันไป พระธรรมคำสอนของพระองค์ก็จะถูกสงวนไว้สำหรับชนชั้นสูง(กลุ่มน้อย) ซึ่งขัดกับพุทธประสงค์ที่จะตรัสสั่งสอนชาวบ้านรากหญ้าด้อยสิทธิ์ไร้การศึกษา เป็นสำคัญ

ดังนั้น ถ้าจะแปลพระบาลีข้อนี้ให้ตรงต่อความหมายจริงๆแล้ว ควรกล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดย “คำฉันท์” รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ โดยที่พระบัญญัตินี้ จะมีความเข้มงวดมากจำเพาะการแต่งตำราที่ใช้สำหรับศึกษาเล่าเรียน(พระธรรม วินัย)เท่านั้น แต่หากเป็นการแต่งหนังสือในเชิง “สดุดี” เพื่อส่งเสริมศรัทธาปสาทะของศาสนิกชน (ไม่ใช่ตำราสำหรับการศึกษาพุทธพจน์) ก็มักได้รับการผ่อนปรน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยหลัง(มากแล้ว) แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ มีชาวพุทธบางหมู่เหล่า ไม่เข้าใจความข้อนี้ แต่ได้พยายามที่จะนำเอา “ข้อความ” จากคัมภีร์ที่เป็นบทกวีประกอบด้วยฉันทลักษณ์ ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อเจริญศรัทธาปสาทะในหมู่พุทธศาสนิกชน มาอ้างอิงเพื่อคัดค้านหลักฐานซึ่งอยู่ในชั้นพุทธพจน์ ได้อย่างหน้าตาเฉย !!!!

จำเพาะ “คัมภีร์อปทาน” นั้นก็ชัดเจนอย่างมิต้องสงสัยเลยว่า เป็นของใหม่ มิใช่เป็นมุขปาฐะที่สืบต่อมาจากปฐมสังคายนา เพราะ อปทาน เป็นคัมภีร์ที่แต่งด้วย “คำฉันท์” ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่า พระอรหันตเถระ เมื่อสมัยปฐมสังคายนา จะล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระพุทธองค์
ดังนั้น การยกข้อความจาก คัมภีร์อปทาน มาคัดค้านข้อความซึ่งเป็นพุทธพจน์แท้ๆจากพระสูตร จึงย่อมเป็นการกระทำที่โง่เขลาเบาปัญญาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ ดูเหมือนว่า บรรดาชาวพุทธขี้เท่อเหล่านั้น จะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่า ตนเองกำลังทำความผิดอย่างมหันต์ โดยที่ยังหลงนึกฝันไปว่า ตนกำลังปกป้องพระธรรมวินัย(อะไรๆ) ตามความเชื่อของเขาอยู่อย่างสุดกำลัง และสมควรแก่การสรรเสริญ (!)

แหล่งที่มา
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=janson&date=24-05-2011&group=8&gblog=1

ลองไปดูว่าจริงหรือไม่
5  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / แบงค์ 50 ปลอมระบาด! หลอกซื้อของตามร้านค้า เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 09:26:46 AM


แบงค์ 50 ปลอมระบาด! หลอกซื้อของตามร้านค้า
พบธนบัตรปลอมใบละ 50 บาท ระบาดในพื้นที่ จ.สงขลา โดยคนร้ายนำมาใช้หลอกซื้อสินค้าตามร้านขายของชำ ซึ่งทำได้แนบเนียนเหมือนของจริง จนพ่อค้าแม่ค้าจับไม่ได้
(9 พ.ค.) ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา และเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ช่วยกันตรวจสอบธนบัตรปลอมใบละ 50 บาท หลังจากที่มีลูกค้านำมาซื้อสินค้า แต่มาตรวจเจอพิรุธในภายหลังว่าเป็นธนบัตรปลอม โดยธนบัตร 50 บาทปลอมดังกล่าว ทำได้แนบเนียนเหมือนกับของจริงมาก แต่ยังมีจุดต่างบริเวณด้านขวาของธนบัตร จะไม่มีลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์ นอกจากนี้ เนื้อกระดาษยังบางและสีซีดกว่าของจริง แต่หากไม่สังเกตอย่างละเอียดจะจับไม่ทัน ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายรายถูกหลอกซื้อสินค้าไป ก่อนจะพากันมาแจ้งให้ตำรวจทราบ เพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนและตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดี. - สำนักข่าวไทย
6  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ทำไม กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ มีขั้นตอนมากจัง เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 07:42:30 PM
ได้รับฟัง ... ในรายการ RDN แล้ว รู้สึกว่า มีขั้นตอนใน กล่าวในใจมากจังครับ และ ทำไมต้องกล่าว 3 ครั้งด้วยครับ และออกจากกรรมฐาน ไม่ต้องแผ่เมตตาได้หรือไม่ครับ ?
 :34:
7  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ธรรมะ หน้าจะอ่านกันครับ เมื่อ: เมษายน 11, 2011, 07:29:14 PM
ปกติ ผมก็ไม่ค่อยจะอ่านบทความในหน้าแรก วันนี้เห็นมีคำว่า new

ก็เลยเข้าไปอ่านดูครับในหน้านี้มีบทความที่มีสาระ อยู่หลายเรื่องครับ จึงฝากท่านสมาชิก โดยเฉพาะชาวแก็งค์ ที่อาจจะไม่ทราบครับ

ไปตามอ่านกันที่หน้านี้นะครับ

http://www.madchima.org/madchima/index2.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=183


สาระความรู้ทั้งหมด

http://www.madchima.org/madchima/index2.php?name=knowledge
8  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เมื่อภัยใกล้ตัวมาถึง เราควรภาวนาอะไรครับ เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 07:55:42 AM
สมมุติว่าเรากำลังรับภัย เรียกว่าตายแน่ ๆ ไม่รอดแน่ ๆ ในขณะนั้นควรภาวนาอะไรดีครับ
นอกจากมีสติระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นในเฉพาะหน้า ก่อนตายครับ

 :c017:
9  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ยุวพุทธฯ บางแค ขอเชิญฟังบรรยายธรรมพิเศษโครงการ “จิตใสใจสบาย” 20 มี.ค.54 เมื่อ: มีนาคม 11, 2011, 07:40:05 AM
ยุวพุทธฯ บางแค ขอเชิญฟัง

บรรยายธรรมพิเศษโครงการ “จิตใสใจสบาย”

โดยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

เรื่อง “ฟื้นสุข ท่ามกลางวิกฤต”

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา  13.00- 16.00 น.

ณ อาคารธรรมนิเวศ  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ”

และรับสื่อธรรมะ รับประทานของว่างหลังจบงาน

ฟรี

                                                                                   
สำรองที่นั้งโทร  02-455-2525
10  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ตื่นพบต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่ใกล้วัดวังยาย ฉิม จ.นครนายก เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 07:06:30 AM
ตื่นพบต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่ใกล้วัดวังยาย ฉิม จ.นครนายก เจ้าอาวาสเผยฝันว่ามีนางตะเคียนแต่งชุดขาวบอกว่าอยากจะขึ้นจากน้ำ จมมานานร่วมพันปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มี.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากกำลังแตกตื่นแห่ไปดูการนำเอาตะเคียนขนาดใหญ่ ที่จมอยู่ในแม่น้ำนครนายก นานหลายร้อยปีมาแล้ว ขณะนี้กำลังทำพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้กันอยู่ที่บนฝั่งริมแม่น้ำนครนายก ใกล้กับวัดวังยายฉิม หมู่ 6 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จึงไปตรวจสอบเพื่อสังเกตการณ์ก็ปรากฏว่าได้มีชาวบ้านที่ทราบข่าวหลายพันคน ต่างแห่กันมาดูการทำพิธีบวงสรวงโดยใช้พราหมณ์ เพื่ออัญเชิญต้นตะเคียนขนาดใหญ่ ขึ้นมาจากแม่น้ำนครนายก ซึ่งหลังจากที่ทำพิธีบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นำเอารถเครนขนาดใหญ่ถึง 2 คันมายกต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่ประมาณ 4 คนโอบ และมีความยาวประมาณ 24 เมตรเศษ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นต้นตะเคียนที่มีความใหญ่โตและมีความยาวที่สุดแถมลำต้น ตะเคียนนั้นมีความสมบูรณ์มากมีรากครบเพื่อนำเอาต้นตะเคียนใส่รถเทรเลอร์ที่ ได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อนำเอาต้นตะเคียนไปไว้ให้คนมากราบไหว้กันที่วัดวัง ยายฉิม ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบต้นตะเคียนประมาณ 300 เมตรเศษ
   
ด้านพระสรศักดิ์ ตันติปาโร อายุ 53 ปี ผช.เจ้าอาวาสวัดยายฉิม กล่าวว่า ต้นตะเคียนต้นนี้คือตะเคียนหินอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า 800 ปี อย่างแน่นอน เพราะเนื่องจากว่าตรงลำต้นบางส่วนเริ่มกลายเป็นฟอสซิลไปแล้วและยิ่งถ้าลำต้น มีแสงแดดมากระทบผิวของลำต้นก็จะมีสีเหลืองทองสุกอร่ามสร้างความฮือฮาให้กับ ชาวบ้านที่ยังไม่เคยมีใครพบเห็นต้นตะเคียนในลักษณะนี้มาก่อน และก่อนที่จะพบและนำเอาต้นตะเคียนหินต้นนี้ขึ้นมาเมื่อหลายวันก่อนตัวของ อาตมาก็เคยฝันไปว่ามีนางตะเคียนแต่งชุดขาวชื่อว่าเกศมาลากับปรางทิพย์มาเข้า ฝันบอกว่าอยากจะขึ้นจากน้ำ เพราะว่าจมอยู่ในน้ำเหนือวัดไปประมาณ 300 เมตรเศษนานร่วมพันปีมาแล้ว และถ้าช่วยนำขึ้นมาเอาไว้ที่วัดวังยายฉิม ก็จะให้โชคและสร้างความเจริญให้กับทางวัด หลังจากที่อาตมาได้เล่าความฝันให้ทางกรรมการวัดฟังก็ได้ปรึกษากันและก็ได้ทำ พิธีบวงสรวงและดำน้ำลงไปดูก็ปรากฏว่ามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่จมอยู่ใต้น้ำจริง ๆ จากนั้นทั้งคณะกรรมการวัดรวมทั้งชาวบ้านก็ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ เพื่อจะได้นำเอาต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำดังกล่าว.

ที่มาข่าว
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=38&contentID=125299
11  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / 'พระราชปราจีนมุนี' มรณภาพสงบ เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 07:00:44 AM
ที่วัดป่าทรงคุณ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 6 มี.ค. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผวจ.ปราจีนบุรี

เดิน ทางไปเป็นประธานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดป่าทรงคุณ พระราชปราจีนมุนี หลังมรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะอายุ 74 ปี โดยก่อนหน้านี้ได้อาพาธมาตั้งแต่ปี 2552 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาลูกศิษย์ลูกหา พ่อค้า ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ ที่เคารพนับถือ โดยมีผู้มาร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น
   
สำหรับพระราชปราจีนมุนี ฉายา “รักขิตสีโล” อายุ 74 ปี 54 พรรษา เดิมชื่อณรงค์ชัย มินทระ เกิดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2478 อุปสมบทเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2498 ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ต.ท่าคันโถ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ มีพระอุปัชฌาย์คือ พระสุธรรมคณาจารย์ มีวิทยฐานะประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง และประกาศนียบัตรบัญชีชั้นสูงสอบได้เปรียญธรรม 1–2 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.  2550 มีสมณศักดิ์พระราชปราจีนมุนี พระราชาคณะ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2551ได้รับเหรียญสดุดีกาชาดจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2513 รับเหรียญสดุดีกาชาดจากสมเด็จพระบรมโอร สาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2522 ได้รับเกียรติบัตรด้านส่งเสริมกิจกรรมคณะสงฆ์ จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี 2543 และได้รับเสาเสมาธรรมจักรและโล่ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2543.

http://www.dailynews.co.th
12  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 08:05:03 AM


เจตสิกคืออะไร073 วิธีทำสมาธิไม่ใช่เพียงนั่งหลับตาอย่างเดียว074 - วิธีตัดเวรตัดกรรม.wmv067 สมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่
13  เรื่องทั่วไป / สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน / ไม่สบายใจ รู้สึก วิตกกังวล ควรทำอย่างไรดีครับ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2011, 05:30:54 AM
รู้สึกพะวงกับเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคต ทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่เกิด และ หรือ อาจจะเกิด

ทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรหนัก ๆ ทำให้ไม่สบายใจ วิตก กังวล ทุกข์ร้อน

  ยกตัวอย่าง วิตก กังวลว่า เขาจะมาด่าเรา แกล้งเรา ทั้ง ๆ ที่อาจจะเป็นแค่ความคิดหรืออาจจะทำให้เรา

เสียชื่อเสียง เหมือนมีคนคอยจับผิดเราอยู่ตลอดเวลา


 ต้องทำอย่างไรดีถึงจะถึงความสบายใจในส่วนนี้ได้ครับ

 :73:
หน้า: [1]