ธรรมะสาระ > บทสวดมนต์ มนต์พิธี

บทสวด ขอขมาพระรัตนตรัย ที่ทั่วไปกล่าวกันครับ

(1/1)

sompong:
โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา
ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา
ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา
ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ