ธรรมะสาระ > สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน

ตำนานธารพระกร ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

(1/1)

ทินกร:

 ตำนานธารพระกร ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร รวบรวม เรียบเรียง

   

      ตำนานธารพระกร ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) สืบทอดมาแต่องค์ต้น กรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
ฝ่ายเถรวาทซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวก ที่ได้วางหลักพระธรรมวินัย และธรรมปฏิบัติเป็นแบบแผนไว้ เมื่อครั้ง
ปฐมสังคายนา และนับถือแพร่หลายในประเทศ ไทย พม่า ลังกา ลาว และกัมพูชา คือพระราหุลเถรเจ้า


     นับเป็นบริโภคเจดีย์ ของสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฝ่ายหินยาน แบบเถรวาทที่สืบทอดผ่านยุค ผ่านสมัย มาหลาย
ยุคตั้งแต่ยุดพุทธกาล มาลังกาทวีป มายุคศรีทวารวดีมาสู่ยุค สุโขทัย ยุคอยุธยา และมาถึงยุครัตนโกสินทร์

     ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าไม่พิมพ์ตำนาน ไม้ธารพระกร ไผ่ยอดตาลออกไป คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
ก็จะเสื่อมศูนย์ไป และหายไปจากความทรงจำในที่สุด

 
ตำนานธารพระกรของสมเด็จพระสังฆราช (สุกไก่เถื่อน)
สืบทอดมาจากพระราหุลเถรเจ้า องค์ต้นกรรมฐานมัชฌิมา
แบบลำดับ แบบหินยานฝ่ายเถรวาท

 
   

 


ภาพธารพระกร ของสมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน
และธารพระกร คู่พระบารมี คู่พระกรรมฐาน เกิด
แก่ท่านพระราหุลเถรเจ้า อ่านต่อ


 
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร
คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม
โทร.๐๒-๔๖๕-๒๕๕๒,๐๘๔-๖๕๑-๗๐๒๓
E:mial : weera2548@yahoo.co.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
www.somdechsuk.com Aeva Debug: 0.0004 seconds.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ