กรรมฐาน มัชฌิมา > ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน

ตัวอักษรย่อ มะ อะ อุ มีความหมายอย่างไร ครับ

(1/6) > >>

ธัมมะวังโส:
ตอบจดหมาย นะ แต่ขอตอบเป็นส่วนรวมก็แล้วกัน จะได้ไม่ต้องมาพิมพ์บ่อย ๆ


เกี่ยวกับ อักขระ อักษรขอมบาลี ในสมัยก่อน ถือว่าเป็นหัวใจของคาถา โดยรวม เลย นะ

และยังปรากฏอยู่ในส่วนบนของ ยันต์จักรพรรดิ์ ด้วย

นั่นก็คือ อักขระ  มะ อะ  อุ

ทั้งสามอักขระ นั้นมีข้อความปรากฏ ใน พระสติปัฏฐาน ในวิธีทำสันโดด ด้วยเป็นบทต้น

  มีข้อความว่า มะ  คือ โชตินี

                อะ ได้แก่ พระแสง

                อุ  ได้แก่พระฉัพพรรณรังสี


สำหรับ อักขระทั้ง 3 องค์นี้ มีความหมายเป็นบทนอบน้อม และ บทนำ ในส่วน พระอาจารย์ ของ พระอาจารย์

ได้อธิบายความหมายของอักขระทั้ง 3 นี้ ดังนี้

    มะ ย่อ มาจาก มหาปุริสะ หรือ พระมหาบุรุษ ผู้เปี่ยมด้วยบารมีด้วยการการบำเพ็ญ 30 ทิศ มี ศีล เป็น

        พื้นฐาน มะ ในที่นี้ แทนความหมาย คือ ศีล อันเป็นบาทแรกแห่งการภาวนาทั้งปวง

    อะ ย่อมาจาก อาโลโก หรือ แสงสว่าง มีความหมายอันเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิ เพราะสมาธิ ในขั้นต้นนั้น

       ต้องปรากฏแสงสว่าง อันเรียกว่า สี หรือ รัศมี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากอำนาจ สมาธิ ดังนั้น อะ แทนความ
   
       หมาย คือ สมาธิ อันเป็นบาทที่สอง ของการภาวนา

    อุ ย่อมาจาก อุตมปัญญา ก็หมายถึงปณิธาน สูงสุด ในพระพุทธศาสนา นั้นคือ ปัญญา ซึ่งปัญญาในการ

      ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นลักษณะพิเศษซึ่งไม่ปรากฏในหมู่ พระสาวก ในคือพระสัพพัญญุุตญาณ

      ซึ่งเป็นคุณของพระพุทธเจ้า อันปรากฏแก่ หมู่ชน ด้วย ฉัพพันณรังสี เฉพาะพระพุทธองค์เท่านั้น

ดังนั้น อักขระ มะ คือ ศีล  อะ คือ สมาธิ  อุ  คือ ปัญญา

     ดังนั้นอักขระ ทั้ง 3 นี้ จักได้ใช้ประจำ ไม่เอามาใช้ในตัวใด ตัวหนึ่ง เพราะมีคุณอนันต์


     อธิบายไว้เท่านี้เุถิด จักยาวมากเป็นที่ลำบากในการพิมพ์

     เจริญพร 

หมวยจ้า:
สาูธุ อ่านแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้น เลยคร้า ..


 :25: :25:

ครูนภา:
สาธุพึ่งจะเข้าใจ คะ

ที่แท้ มะ อะ อุ ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

 :25: :25:

samapol:
ผมก็พึ่งจะเข้าใจ ครับ

 ว่าแต่พระอาจารย์ ของ พระอาจารย์ คือใครครับ

 :25:

RATCHANEE:
พึ่งจะได้ทราบความหมาย เหมือนกัน ว่า มะ อะ อุ ก็คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา นี่เอง
มีปริศนาธรรมที่ อักขระเหล่านี้ด้วย

 :s_good:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป