Topic 25157 25157   ขณะปัจจุบัน สำคัญเป็นอย่างยิ่ง แม้ปัจจุบัน จะผ่านอดีตที่สายไปแล้ว แก้ไขไม่ได้   อ่าน 25 ครั้ง
  Topic 25156 25156   ถาม อยากได้คำวิปัสสนา ในฐาน พระธรรมปีติ ทั้งหมดครับ   อ่าน 16 ครั้ง
  Topic 25154 25154   ถาม ทำไม พอจ ไม่เปิดโอกาส ให้ทุกคน ดาวน์โหลดไฟล์เสียง พอจ  อ่าน 23 ครั้ง
  Topic 25153 25153   ถาม กรรมฐานจะแก้ อาการหัวร้อน ได้หรือไม่ ครับ  อ่าน 14 ครั้ง
  Topic 25152 25152   ถาม คนที่ภาวนาไปสู่ ความเป็น พระอริยะ ระดับ พระอรหันต์ เป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่   อ่าน 14 ครั้ง
  Topic 25151 25151   ถาม กรรมฐาน มีประโยชน์อย่างไร ในชีวิตประจำวัน ครับ  อ่าน 12 ครั้ง
  Topic 25150 25150   ถาม พอจ ครับปัจจุบัน พระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ยังมีอยู่เยอะไหมครับ  อ่าน 11 ครั้ง
  Topic 25149 25149   ถาม ทำไม การภาวนา แม้ตั้งใจทำภาวนา แต่ไม่ปรากฏผลสำเร็จ อย่างที่คิดไว้ ครับ  อ่าน 10 ครั้ง
  Topic 25069 25069   สาธุครับ คำว่า "ธรรมเอกผุดขึ้น" ในฌานที่สอง คือ อะไรครับ.?  อ่าน 41 ครั้ง
  Topic 25067 25067   ถาม อ่านพระไตรปิฏก แล้วจะสามารถฝึกฝนกรรมฐาน ด้วยตนเองได้ไหม ครับ  อ่าน 37 ครั้ง
  Topic 25058 25058   พระพุทธเจ้า ตรัสสอน ลำดับกรรมฐาน นั้นคือ อริยมรรค  อ่าน 33 ครั้ง
  Topic 25053 25053   ถาม ทำไมคนในปัจจุบัน ฟังธรรมแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจครับ  อ่าน 31 ครั้ง
  Topic 24983 24983   เข้าอ่าน ห้อง กัจจายนะ และ ห้องศิษย์สายตรงไม่ได้ ครับ  อ่าน 83 ครั้ง
  Topic 24981 24981   ไม่ค่อยได้ อ่าน บทความทางธรรม ของ พอจ เพราะว่าไม่ค่อยเห็นโพสต์  อ่าน 93 ครั้ง
  Topic 24963 24963   ถาม พอจ พักผ่อนช่วงไหนบ้างครับ  อ่าน 70 ครั้ง
  Topic 24962 24962   ที่จริง ชีวิตวิเวก สันโดด ยิ่งตอนไม่มีฉัน มันเห็นธรรมมากมายเลย  อ่าน 65 ครั้ง
  Topic 24961 24961   ถามทำอย่างไร จะบรรลุธรรมได้ไวที่สุด ครับ  อ่าน 60 ครั้ง
  Topic 24959 24959   ฆราวาส ประกาศตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ มีมากขึ้น นั่นแสดงถึง พระสัทธรรมเริ่มหาย  อ่าน 79 ครั้ง
  Topic 24957 24957   ถาม ทำทานด้วยวัตถุทาน กับทำทานด้วยจิต พอจ ว่าอันไหน ได้กุศลมากน้อยต่างกันครับ  อ่าน 61 ครั้ง
  Topic 24956 24956   ถาม เรื่อง ทวีป 4 มีในพระไตรปิฏกหรือป่าว ครับ พอจ  อ่าน 40 ครั้ง