Topic 27794 27794   ถาม การภาวนา มีแค่ พุทโธ เท่านั้นหรือคะ  อ่าน 22 ครั้ง
  Topic 27651 27651   4 คำประจำปี พ.ศ. 2563  อ่าน 62 ครั้ง
  Topic 27607 27607   ส.ค.ส. พุทธศักราช 2563  อ่าน 61 ครั้ง
  Topic 27476 27476   ถาม พอจ หายจาก อาพาธ แล้วหรือยัง  อ่าน 149 ครั้ง
  Topic 27475 27475   ถาม ก่อนการทำสมาธิ ควรทำอย่างไร  อ่าน 95 ครั้ง
  Topic 27474 27474   ถาม จะต่ออายุ ทำอย่างไร คะ หลวงพ่อ  อ่าน 82 ครั้ง
  Topic 27473 27473   ถาม หนูทำสมาธิ ไม่ได้คะ ต้องทำอย่างไร คะ หลวงพ่อช่วยชี้แนะหน่อยคะ  อ่าน 72 ครั้ง
  Topic 27472 27472   วงเวียนชีวิต เป็นไปอย่างนี้ ทุกวันทุกคืน  อ่าน 114 ครั้ง
  Topic 27471 27471   ถาม กรรมฐาน ขั้นไหน ยากที่สุด คะ พอจ  อ่าน 85 ครั้ง
  Topic 27375 27375   อานาปานสติ ตอนไหนเป็นการภาวนา แบบสมถะ ตอนไหน ภาวนาแบบเป็น วิปัสสนา  อ่าน 115 ครั้ง
  Topic 27374 27374   ถาม อะไร เป็นอุปสรรค ในการภาวนา  อ่าน 97 ครั้ง
  Topic 27373 27373   การมองตามความเป็นจริง ตามอริยสัจจะ จะทำให้เห็นตามความเป็นจริง   อ่าน 82 ครั้ง
  Topic 27372 27372   สิ่งเกียจคร้านที่ทำให้ไม่ปรารภความเพียรภาวนา ๘ ประการ  อ่าน 87 ครั้ง
  Topic 27371 27371   ถาม พอจ มีความเห็นในการสอนของสำนักต่าง ๆ ในปัจจุบัน อย่างไร ครับ  อ่าน 86 ครั้ง
  Topic 27370 27370   ถาม สติ กับ สมาธิ เหมือนกันหรือต่างกัน ครับ  อ่าน 84 ครั้ง
  Topic 27369 27369   ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมมีความสุข  อ่าน 77 ครั้ง
  Topic 27368 27368   ชีวิต ไม่อาจหนี ความแก่ ความเจ็บ และ ความตายไปได้  อ่าน 75 ครั้ง
  Topic 27367 27367   จิตของมนุษย์ ปุถุชน ย่อมถูกครอบงำ ด้วยตัณหา  อ่าน 82 ครั้ง
  Topic 27366 27366   ฝึกตนให้เป็นคนสร้าง ทานบารมี ก่อนเป็นลำดับแรก  อ่าน 65 ครั้ง
  Topic 27365 27365   เชิญทุกท่าน ทบทวน กรรมฐาน ตามอัธยาศัย  อ่าน 67 ครั้ง