Topic 28164 28164   ถาม วิสาขบูชา คือ วันอะไร ?  อ่าน 57 ครั้ง
  Topic 27866 27866   ขึ้นกรรมฐาน ไว้ที่วัดพลับ คะแต่ยังไม่ได้ขึ้นกับ พอจ ภาวนาต่อตรงนี้ได้ไหมคะ  อ่าน 122 ครั้ง
  Topic 27865 27865   ถ้าหนูเลิกปฏิบัติไปนานมากแล้ว ถ้าจะปฏิบัติต้องขึ้นกรรมฐาน อีกหรือป่าวคะ  อ่าน 86 ครั้ง
  Topic 27794 27794   ถาม การภาวนา มีแค่ พุทโธ เท่านั้นหรือคะ  อ่าน 127 ครั้ง
  Topic 27651 27651   4 คำประจำปี พ.ศ. 2563  อ่าน 165 ครั้ง
  Topic 27607 27607   ส.ค.ส. พุทธศักราช 2563  อ่าน 157 ครั้ง
  Topic 27476 27476   ถาม พอจ หายจาก อาพาธ แล้วหรือยัง  อ่าน 363 ครั้ง
  Topic 27475 27475   ถาม ก่อนการทำสมาธิ ควรทำอย่างไร  อ่าน 238 ครั้ง
  Topic 27474 27474   ถาม จะต่ออายุ ทำอย่างไร คะ หลวงพ่อ  อ่าน 192 ครั้ง
  Topic 27473 27473   ถาม หนูทำสมาธิ ไม่ได้คะ ต้องทำอย่างไร คะ หลวงพ่อช่วยชี้แนะหน่อยคะ  อ่าน 186 ครั้ง
  Topic 27472 27472   วงเวียนชีวิต เป็นไปอย่างนี้ ทุกวันทุกคืน  อ่าน 242 ครั้ง
  Topic 27471 27471   ถาม กรรมฐาน ขั้นไหน ยากที่สุด คะ พอจ  อ่าน 206 ครั้ง
  Topic 27375 27375   อานาปานสติ ตอนไหนเป็นการภาวนา แบบสมถะ ตอนไหน ภาวนาแบบเป็น วิปัสสนา  อ่าน 237 ครั้ง
  Topic 27374 27374   ถาม อะไร เป็นอุปสรรค ในการภาวนา  อ่าน 195 ครั้ง
  Topic 27373 27373   การมองตามความเป็นจริง ตามอริยสัจจะ จะทำให้เห็นตามความเป็นจริง   อ่าน 179 ครั้ง
  Topic 27372 27372   สิ่งเกียจคร้านที่ทำให้ไม่ปรารภความเพียรภาวนา ๘ ประการ  อ่าน 173 ครั้ง
  Topic 27371 27371   ถาม พอจ มีความเห็นในการสอนของสำนักต่าง ๆ ในปัจจุบัน อย่างไร ครับ  อ่าน 163 ครั้ง
  Topic 27370 27370   ถาม สติ กับ สมาธิ เหมือนกันหรือต่างกัน ครับ  อ่าน 172 ครั้ง
  Topic 27369 27369   ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมมีความสุข  อ่าน 163 ครั้ง
  Topic 27368 27368   ชีวิต ไม่อาจหนี ความแก่ ความเจ็บ และ ความตายไปได้  อ่าน 156 ครั้ง