Topic 26948 26948   วัฏฏะสงสาร พึงรู้จักเข็ด  อ่าน 14 ครั้ง
  Topic 26947 26947   การบรรลุธรรรม ตามลำดับ   อ่าน 15 ครั้ง
  Topic 26946 26946   หลักธรรม ก่อนเวันอาสาฬหบูชา 2562  อ่าน 15 ครั้ง
  Topic 26879 26879   ถาม ถ้าไม่ฝึกกรรมฐาน แบบ สมถะ มีการฝึก วิปัสสนา แบบที่ไม่ต้องมี สมถะ หรือ ไม่คะ  อ่าน 36 ครั้ง
  Topic 26878 26878   ถาม ความเป็นผู้ใหญ่ และ เด็ก ที่ พอจ บรรยายนั้นหมายถึงอย่างไร ฟังแล้วไม่เข้าใจ  อ่าน 33 ครั้ง
  Topic 26877 26877   ถาม คำว่า ยิ่งไปสูง ยิ่งน้อยลง ไม่เข้าใจครับ ขอ พอจ ขยายความ  อ่าน 36 ครั้ง
  Topic 26874 26874   ธรรมชาติ ของสังขาร(คือร่างกาย ) มีความแก่ ความเจ็บ และ ความตาย เป็นธรรมดา  อ่าน 34 ครั้ง
  Topic 26872 26872   ถาม อะไร เป็นของที่ข้ามได้ยาก ในการภาวนา  อ่าน 34 ครั้ง
  Topic 26870 26870   ถาม การได้สมาธิ จำเป็นต้องรู้ทุกครั้ง หรือ ไม่คะ  อ่าน 32 ครั้ง
  Topic 26869 26869   ถาม วิปัสสนา จำเป็นต้องมีทุกครั้งหรือไม่ คะ  อ่าน 34 ครั้ง
  Topic 26866 26866   ถาม พอจ คะ รู้สึกโดดเดี่ยวมากคะ ในการปฏิบัติภาวนา   อ่าน 37 ครั้ง
  Topic 26865 26865   ทบทวนกรรมฐาน ให้คล่องแคล่ว  อ่าน 30 ครั้ง
  Topic 26864 26864   ถาม การทรงธรรมกรรมฐาน คือ อย่างไรเจ้าคะ ต้องทำอย่างไร  อ่าน 34 ครั้ง
  Topic 26863 26863   ถาม สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ นั่นหมายความว่า  อ่าน 35 ครั้ง
  Topic 26862 26862   การมองในปัจจุบัน นั้นสำคัญกว่าการมองในอดีต และ อนาคต  อ่าน 31 ครั้ง
  Topic 26861 26861   ขอบคุณทุกท่าน ที่คอยดูแล ส่งเสริมธรรมทานกับ ธัมมะวังโส ให้ทำงาน ปิดทองหลังพระ  อ่าน 39 ครั้ง
  Topic 26860 26860   ธรรมะรับอรณ ลำดับของการเกิดธรรม  อ่าน 36 ครั้ง
  Topic 26858 26858   ถาม การเข้าสมาธิ ต้องตกภวังค์ ทุกครั้งไหม ครับ  อ่าน 27 ครั้ง
  Topic 26819 26819   ถาม ทำไมต้องปิดทองหลังพระ ด้วยครับ แล้วอย่างนี้ พอจ จะได้อะไรจากการปิดทองหลังพระ  อ่าน 49 ครั้ง
  Topic 26818 26818   ถาม องค์ของฌาน มีเท่าไหร่คะ  อ่าน 38 ครั้ง