Topic 27375 27375   อานาปานสติ ตอนไหนเป็นการภาวนา แบบสมถะ ตอนไหน ภาวนาแบบเป็น วิปัสสนา  อ่าน 10 ครั้ง
  Topic 27374 27374   ถาม อะไร เป็นอุปสรรค ในการภาวนา  อ่าน 8 ครั้ง
  Topic 27373 27373   การมองตามความเป็นจริง ตามอริยสัจจะ จะทำให้เห็นตามความเป็นจริง   อ่าน 7 ครั้ง
  Topic 27372 27372   สิ่งเกียจคร้านที่ทำให้ไม่ปรารภความเพียรภาวนา ๘ ประการ  อ่าน 5 ครั้ง
  Topic 27371 27371   ถาม พอจ มีความเห็นในการสอนของสำนักต่าง ๆ ในปัจจุบัน อย่างไร ครับ  อ่าน 5 ครั้ง
  Topic 27370 27370   ถาม สติ กับ สมาธิ เหมือนกันหรือต่างกัน ครับ  อ่าน 5 ครั้ง
  Topic 27369 27369   ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมมีความสุข  อ่าน 6 ครั้ง
  Topic 27368 27368   ชีวิต ไม่อาจหนี ความแก่ ความเจ็บ และ ความตายไปได้  อ่าน 4 ครั้ง
  Topic 27367 27367   จิตของมนุษย์ ปุถุชน ย่อมถูกครอบงำ ด้วยตัณหา  อ่าน 5 ครั้ง
  Topic 27366 27366   ฝึกตนให้เป็นคนสร้าง ทานบารมี ก่อนเป็นลำดับแรก  อ่าน 6 ครั้ง
  Topic 27365 27365   เชิญทุกท่าน ทบทวน กรรมฐาน ตามอัธยาศัย  อ่าน 5 ครั้ง
  Topic 27364 27364   จะสูง หรือ ต่ำ ไม่ได้เกิดจากชาติตระกูล  อ่าน 10 ครั้ง
  Topic 27363 27363   จะเอาเงิน หรือ รับบุญโยม  อ่าน 6 ครั้ง
  Topic 27362 27362   ถาม อยากให้รายการวิทยุ เปิดเสียงธรรม ครูอาจารย์ รูปอื่นบ้างได้หรือไม่คะ  อ่าน 6 ครั้ง
  Topic 27361 27361   อย่ามัวยึดติดอยู่กับ โลก และ สังคม เกินไปสำหรับผู้ภาวนา  อ่าน 7 ครั้ง
  Topic 27309 27309   เรียน พอจ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยให้เห็น คนโพสต์ กันในเว็บ เลยครับ เป็นเพราะอะไร ?  อ่าน 50 ครั้ง
  Topic 27301 27301   ถาม กรรมฐาน มีประโยชน์ อะไรเบื้องต้น อะไรท่ามกลาง อะไรเป็นที่สุดครับ จงตอบด้วย  อ่าน 15 ครั้ง
  Topic 27300 27300   คำกล่าวคำขอขมา พระรัตนตรัย ก่อนนั่งเข้ากรรมฐาน  อ่าน 16 ครั้ง
  Topic 27297 27297   อานาปานสติ ตอนไหนเป็นการภาวนา สมถะ ตอนไหน เป็น วิปัสสนา ครับ  อ่าน 20 ครั้ง
  Topic 27283 27283   ถาม ใน กรรมฐาน พุทธานุสสติ นั้นควรเริ่มต้นอย่างไร  อ่าน 24 ครั้ง