Topic 25613 25613   เข้าพรรษา ปี พ.ศ.2561 ธรรมอนุโมทนา START  อ่าน 145 ครั้ง
  Topic 25490 25490   บุคคลที่หวังในการภาวนา จริง ๆ แล้วไม่ไช่การเริ่มจากปัญญา  อ่าน 122 ครั้ง
  Topic 25489 25489   หลักปฏิบัติ สำหรับ ผู้ที่สนใจในการภาวนา พิเศษ ในช่วงเข้าพรรษา  อ่าน 95 ครั้ง
  Topic 25488 25488   ถาม สอบถามเรื่อง เสียงธรรมที่ ฟังทางมือถือนั้น มีช่วงไหน ถึงช่วงไหน คะ / ครับ  อ่าน 31 ครั้ง
  Topic 25464 25464   ถาม เรียนถามว่า ท่านสามารถนั่งทางใน หาของที่หายได้หรือไม่คะ  อ่าน 124 ครั้ง
  Topic 25440 25440   การชำระจิตของตนให้ขาว ( ผ่องใส บริสุทธิ์ )  อ่าน 104 ครั้ง
  Topic 25437 25437   ถาม ทำไม พอจ จึงบอกว่า คนต่างศาสนา ลัทธิ ไม่ควรรู้ข้อความ ทาง พระไตรปิฏก  อ่าน 33 ครั้ง
  Topic 25436 25436   ถาม ปวารณา คืออะไร ครับ ไม่ค่อยจะเข้าใจ  อ่าน 29 ครั้ง
  Topic 25433 25433   ถาม หินยาน คืออะไร ครับ  อ่าน 25 ครั้ง
  Topic 25431 25431   สำหรับที่ท่านได้ขึ้น กรรมฐาน เป็นศิษย์แล้ว ก็พยายามขวนขวาย ศึกษา ข้อความที่ให้ไว  อ่าน 20 ครั้ง
  Topic 25430 25430   ถาม พอจ ครับ ผมว่า พุทโธ อย่างเดียวแก้ปัญหา อะไรไม่ได้   อ่าน 22 ครั้ง
  Topic 25428 25428   ถาม การถวายเงินพระเป็นบาปหรือป่าวครับ  อ่าน 27 ครั้ง
  Topic 25427 25427   ถาม จะภาวนากรรมฐาน ต้องมีศีล ขั้นพื้นฐาน เท่าไหร่ คะ  อ่าน 19 ครั้ง
  Topic 25426 25426   ถาม พุทโธ วิธีการภาวนา พุทโธ นั้นพระพุทธเจ้าได้บัญญัติ ไว้หรือป่าว ครับ  อ่าน 17 ครั้ง
  Topic 25425 25425   เวลาอยู่ในสังคม เราใช้ บัญญัติ เป็นเครื่องสือสาร  อ่าน 28 ครั้ง
  Topic 25417 25417   ถาม การส่งจิตไปช่วยคนอื่น นี้จัดเป็นบุญหรือไม่ ครับ  อ่าน 24 ครั้ง
  Topic 25416 25416   ผู้สอนธรรมที่ดี พึงต้องรู้ระดับผู้เรียนธรรม  อ่าน 24 ครั้ง
  Topic 25414 25414   ( ชวนจิบและดื่มน้ำอุ่น )  อ่าน 21 ครั้ง
  Topic 25411 25411   ถาม การบรรลุธรรม ในพุทธศาสนา มีกี่แบบ ครับ   อ่าน 22 ครั้ง
  Topic 25410 25410   ถาม กรรมฐาน มีประโยชน์ อย่างไรกับชีวิต จริง ครับ  อ่าน 22 ครั้ง