Topic 30201 30201   เข้าพรรษา 2564  อ่าน 410 ครั้ง
  Topic 30024 30024   ถาม พอจ ไม่ออกเสียงบรรยายเพิ่มหรือครับ ช่วงนี้คิดถึง  อ่าน 209 ครั้ง
  Topic 30023 30023   ถาม การใช้ อิทธิวิธิ เป็นการใช้ลมสั้นแบบไหน ครับ  อ่าน 75 ครั้ง
  Topic 30020 30020   ถาม ในมูลกรรมฐาน อารักขกรรมฐาน มีเท่าไหร่ คะ   อ่าน 96 ครั้ง
  Topic 30019 30019   ถาม อยากฝึกเมตตากรรมฐาน จะเริ่มอย่างไรดี คะ  อ่าน 83 ครั้ง
  Topic 30018 30018   ถาม ระหว่าง พุทโธ กับ สัมมาอรหัง ควรใช้คำภาวนาอันไหนดี คะ  อ่าน 87 ครั้ง
  Topic 29975 29975   ถาม การเห็นภาพอนาคต มีโอกาสเป็นจริงบ้างหรือป่าว คะ  อ่าน 86 ครั้ง
  Topic 29974 29974   ถาม ทำอย่างไรจะได้เห็นดวงธรรม เจ้าคะ  อ่าน 86 ครั้ง
  Topic 29973 29973   ไปช้า ๆ อย่างเต่า ดีกว่าไปช้า ๆ อย่างกระต่าย  อ่าน 73 ครั้ง
  Topic 29972 29972   ตีเหล็ก ให้ตีตอนเหล็กแดงและเหล็กร้อน อุปมา ด้วยอำนาจสมาธิที่ยังตื่นอยู่ วิปัสสนา  อ่าน 78 ครั้ง
  Topic 29971 29971   ปฏินิสสัคคะ ความสละคืน.  อ่าน 105 ครั้ง
  Topic 29970 29970   ถาม พอจ คดี ลุงพล น้องชมพู พอจ คิดว่าใครเป็นคนผิด ครับ  อ่าน 73 ครั้ง
  Topic 29969 29969   ถาม พอจ ได้ฟังข่าวน้องผู้หญิง อุบัติเหตุขาขาด แล้ว รพ ปล่อยไม่ไว้ไม่ได้รักษา  อ่าน 68 ครั้ง
  Topic 29968 29968   ถาม พอจ อยากช่วยเผยแผ่ พระกรรมฐาน คะ ต้องทำอย่างไร ถึงจะช่วยได้อย่างต่อเนื่อง  อ่าน 73 ครั้ง
  Topic 29967 29967   แม่บทว่าด้วย การจัดการกับ นิมิต  อ่าน 71 ครั้ง
  Topic 29966 29966   การจัดการกับ นิมิต จนถึงการบรรลุธรรม  อ่าน 50 ครั้ง
  Topic 29965 29965   โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ ....  อ่าน 53 ครั้ง
  Topic 29964 29964   การปลูกฝัง อุปาทาน จะสมบูรณ์มากในคนที่มีอายุอยู่นาน   อ่าน 43 ครั้ง
  Topic 29963 29963   การวางใจเป็นกลาง ด้วยอำนาจความรู้ ( ญาณ ) และการเห็นแจ้ง ( สัจจะญาณ )  อ่าน 48 ครั้ง
  Topic 29962 29962   ธรรมสำหรับ อนาคามี  อ่าน 45 ครั้ง