Registration Agreement

เนื่องด้วยเว็บบอร์ด มัชฌิมา ส่วนนี้มีข้อความที่เป็นข้อความจำเพาะบุคคลอยู่จำนวนมาก ชื่งอาจทำให้เกิดปัญหาการขัดแย้งในสายการปฏิบัติ เพราะมีการบ่งชี้ข้อผิดพลาดที่ทำผิดกันมาเนิ่นนานในสายการปฏิบัติภาวนาสายนี้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเป็นการกินแหนงแคลงใจจึงขอความร่วมมือให้ผู้สมัครตระหนังถึงเหตุผลและยอมรับข้อตกลงของสมัครตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.จะไม่โพสต์ข้อความทำลายสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ หรือข้อความหมิ่นใด ๆ ทั้งสิ้น
2.จะไม่นำข้อความออกไปเปิดเผย ในสื่ออื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติ ต้องทำการขออนุญาตก่อนทุกครั้งทุกเรื่อง เฉพาะเรื่อง ๆ ไป ให้ถือคำตัดสินของ ธัมมะวังโส เป็นที่สุดในการอนุญาต
3.จะไม่ตั้งข้อสงสัยในสายวิชา ในบอร์ดนี้
4.จะให้ความเคารพต่อครูสายกรรมฐาน อาทิ หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน เป็นต้น
5.จะให้ความเคารพตามธรรมเนียม ของสายกรรมฐานในระหว่างกัลยาณมิตร
6.สัญญาอนุญาตปฏิบัติตามกฏหมาย การเผยแผ่ข้อมูล สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากทางกฏหมายต้องการความร่วมมือ อาทิ IPaddress เวลา Email การโพสต์ ตามกฏหมายขอ พิจารณาตามความจำเป็นของผู้ดูแลระบบ
7.จะไม่โพสต์ข้อความ ใด ๆ นอกจากข้อความ ศาสนาพุทธ
8.จะไม่ทำการประกาศโฆษณา กิจการ กิจกรรม อันเป็นอันค้าขาย ที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
9.ยอมรับข้อจำกัดเงื่อนไขในระดับของสมาชิก

หากท่านยอมรับ ข้อตกลง ก็กดปุ่มยอมรับเงื่อนไขการสมัคร

หากมีปัญหาขัดข้องในข้อมูลประการใด ส่ง Email สอ  teamsaraburi@madchima.org