ความเป็นมา ของ พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
( กรรมฐาน โบราณ ในการสืบทอดมาตั้งแต่ ต้นคือ พระราหุลพุทธชิโนรส)

พระราหุลนั้นเป็นยอดในผู้ศึกษาเล่าเรียน หลังจากที่พระบรมศาสดาละสังขารปรินิพพานแล้ว ศิษย์ของ พระราหุลท่านนี้เองที่เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา สืบต่อแนวทางปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาต่อมาจนสืบสายมาถึง สุวรรณภูมิจึงจะขอเล่า ท้าวความถึงประวัติพระราหุลเพื่อจะได้เข้าใจถึงความเป็นมาของพระกัมมัฏฐาน สายนี้ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร ? จะได้เห็นว่าควรหวงแหนรักษาไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของพระพุทธศาสนาชิ้นนี้ไว้เพียงไหน ด้วยพระกัมมัฏฐานสายนี้มีแบบแผน ที่ผ่านการกล่อมเกลาจากพระบรมศาสดา และ บรรดา พระอรหันต์ระดับปฏิสัมภิทาญาณ มากมายและัยังมีหลักฐานบันทึกปรากฏแม้ในสิงหลประเทศ(ลังกา) จนทั่วแคว้นแดนสุวรรณภูมิ จึงมิใช่นั้นสมาธิแล้วเกิดนิมิต........

พระประวัติ พระอริยะราหุลพุทธชิโนรส เอตทัคคะ ผู้คงแก่การศึกษา อ่านต่อเพิ่มเติม คลิ๊ก
ดาวน์โหลด Radio App Android ได้ที่ลิงก์
มีปัญหาการใช้ App ข้อแนะนำ คลิ๊กตรงนี้

Download RDN online App for moblie android


จัดสร้าง Application โดย ทีมงานมัชฌฺมา สระบุรี