บอร์ดแนะนำ ของ สนง ส่งเสริมพระกรรมฐาน

เกี่ยวกับ ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ส่งเสริมพระกรรมฐาน

สนง ส่งเสริมพระกรรมฐาน จัดตั้งขึ้นมาโดย พระสนธยา ธัมมะวังโส เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่ มูลกรรมฐาน กัจจายนะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อธำรงรักษาวิชามูลกรรมฐาน กัจจายนะมิให้สูญหายหรือหมดไปโดยร่วมกับ คณะ๕วัดราชสิทธาราม

ผู้สนับสนุนการเผยแผ่พระกรรมฐาน

พระครูสิทธิสังวร

เจ้าคณะ๕ วัดราชสิทธาราม ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ในการเผยแผ่กรรมฐานในแนวทางตาม สมเด็จพระญาณสังวร (หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน)

ธัมมะวังโส

เป็นพระภิกษุที่พยายามธำรงรักษา มูลกรรมฐาน กัจจายนะ ให้ธำรงอยู่ต่อไปถึงแม้ปัจจุบันจะไม่มีใครรู้จักกรรมฐานในแนวทางสายนี้แล้ว

คณะศิษย์

ศิษย์ทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุน กรรมฐานสายนี้ให้ธำรงคงอยู่สืบต่อไป

ข้อความล่าสุดจากบอร์ดสนทนาธรรม