สำนักงาน ส่งเสริม พระกรรมฐาน สระบุรี

๑. ปณิธาน เพื่อช่วยส่งเสริม พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับจากวัดราชสิทธาราม ในแนวทางปฏิบัติ สมเด็จพระสังฆราช พระญาณสังวร มหาเถรเจ้า ( หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน )สนับสนุน พระครูสิทธิสังวร เจ้าคณะ ๕ ในการช่วยเผยแผ่พระกรรมฐานการดำเนินงาน ของสำนักงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ วัดราชสิทธาราม โดยตรงแต่มีปณิธาน ส่งเสริมพระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ.


๒.การดำเนินงาน ของ สำนักงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดแก่งขนุน โดยตรงแต่ ผู้ดำเนินงาน นั้นสังกัดอยู่วัดแก่งขนุน และอาศัยสังกัดวัดแก่งขนุน อยู่ความกตัญญู กับต้นสังกัด เป็นเรื่องปกติเมื่อพระลูกวัด ซึ่งสังกัดวัดอยู่ เมื่อไปที่ไหนก็ตามก็ ย่อมที่จะพูด ถึงสถานที่ตนเองอาศัยอยู่ ในทางที่ดี ดังนั้นทางศูนย์ จึงช่วยเผยแผ่ และส่งเสริม ภาพพจน์ของวัดแก่งขนุนในทางที่ดีมาโดยตลอดซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นการแอบอ้างทางวัด หรือชื่อเสียงของวัด แต่ประการใด.


๓.ความเป็นศูนย์ ไม่ใช่อยู่ที่ตัวหนังสือ ว่าศูนย์ แต่ศูนย์อยู่ในใจ ของศิษย์ทุกคนดังนั้น เมื่อเราจะทำอะไรที่เกี่ยวกับ พระกรรมฐาน แล้วเราจะใช้คำว่า ศูนย์ เป็นที่รวมใจ โดยเฉพาะ เราพยายามจะรวมกำลังคนที่สนใจการปฏิบัติ พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ที่ไม่มีโอกาสไป วัดราชสิทธาราม ได้ปฏิบัติพระกรรมฐาน ในแนวเดิมเพราะตอนนี้ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ใน สระบุรี ไม่มีวัดไหนที่รู้จัก หรือนำ ไปปฏิบัติจึงไม่ต้องไปกล่าว แม้การเผยแผ่ พระกรรมฐาน ตามวัดต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เดิมทีจะใช้คำว่า ชมรมศิษย์ พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ สระบุรี แต่ยังไม่มีสมาชิกหรืออาสาสมัคร มาเป็นสมาชิกโดยตรง จึงคงคำว่าซึ่ง ศูนย์ ซึ่งหมายถึงเป็นที่รวมใจ เท่านั้น .


๔.พระกรรมฐาน นั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อแบ่งแยก แต่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติ เพื่อการเป็นละออก จากความทุกข์ อันเกิดแต่กิเลส และ สังสารวัฏฏ์.


๕.การจัดทำเว็บไซท์ www.madchima.org นั้นเป็นการเสียสละกำลังทรัพย์โดยส่วนตัวไม่ได้ขอรับการสนับสนุน ทั้งจากวัดราชสิทธาราม และ วัดแก่งขนุน และไม่ได้ประกาศบอกบุญในเรื่องการจัดทำเว็บไซท์ กับทางวัดทั้งสองแห่ง ดังนั้น การที่ทางเราจดทะเบียน เป็นorg ซึ่งก็มีความหมายในทางไม่หวัง ผลประโยชน์ตอบแทน มีความหมายที่ชัดเจน