ลิงก์แนะนำที่ควรเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับกรรมฐานสายนี้WELcome to madchimaRDN Station
ยินดีต้อนรับ
โปรดกดปุ่มเล่น เปิดวิทยุ ถ้าต้องการฟัง
ระบบปิดไว้เพื่อให้ท่านไม่รำคาญ
>>>
วีดีโอแนะนำบอรด์ประวัติหลวงปู่สุก ไก่เถื่อนวีดีโอแนะนำบอร์ดสนทนาธรรมเว็บหลัก
แนะนำวิธีการสมัครสมาชิกบอร์ดสนทนาธรรมเพลงปณิธานการเผยแผ่ธรรมของธัมมะวังโส

ลิงก์แนะนำเว็บศูนย์กลางกรรมฐาน วัดราชสิทธาราม

ลิงก์เว็บสำรองถ้าเว็บหลัก org ติด certificate


พระครูสิทธิสังวร

หน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพระวินยาธิการ ประจำเขต บางกอกใหญ่
พ.ศ. ๒๕๔๐ รักษาการเจ้าคณะ ๕ คณะกัมมัฏฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ ๕ คณะกัมมัฏฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นกรรมการดูแล สร้างหลังคาพระอุโบสถ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นคณะกรรมการอนุรักษ์และบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูใบฎีกา ถานานุกรม ใน พระราชพิพัฒน์วิริยาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดราชสิทธาราม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพระครูสังฆรักษ์ ถานานุกรม ใน พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาส วัดราชสิทธาราม
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุร ที่ พระครูสิทธิสังวร

ประวัติกรรมฐาน มัชฌิมาแบบลำดับการขึ้นกรรมฐานที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม


Email to : teamsaraburi@madchima.org
none copyright @ 2558 by ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี